Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení aplikačního projektu
Řešení aplikačního projektu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG410
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řešení aplikačního projektu“ – přehled úloh

Skupina úloh Řešení aplikačního projektu se zaměřuje na rozvoj IT aplikací , které se řeší na základě různých metod a postupů, které se liší podle toho, zda jde o aplikaci vyvíjenou na zakázku, nebo řešenou na základě typového software, liší se podle typů aplikací, liší se i podle jednotlivých firem a jejich produktů. Dále jsou uvedeny obvykle řešené úlohy s odkazy na ně:

 • Zpracování úvodní studie projektu, zahrnující stanovení koncepce řešení a vyhodnocení požadavků na řešení aplikace:
  • s využitím typového SW (U411A ),
  • pro individuální řešení SW (U411B ),
 • Globální analýza a návrh aplikace vyjadřující především koncepční obsahovou (byznys) stránku řešení a logiku řešené aplikace:
  • typový SW (U412A ),
  • individuální SW (U412B ),
 • Detailní analýza a návrh – detailně již specifikující funkcionalitu aplikace, datové struktury, realizaci prototypových řešení apod.:
  • typový SW (U412C ),
  • individuální SW (U412D ),
 • Implementace aplikace:
  • typový SW (U413A ),
  • individuální SW (U413B ),
 • Příprava na zavedení do provozu, migrace , zahrnující zejména migrace dat, instalace software, plošná školení uživatelů:
  • typový SW (U414A ),
  • individuální SW (U414B ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh představuje doporučené obecné postupy řešení projektů a navazuje tak přímo na skupinu úloh Řízení projektů (TG401 ) a zprostředkovaně na skupinu Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Účelem skupiny úloh je:
  • vyjádřit doporučený postup řešení aplikačních projektů na základě jednotlivých úloh (odpovídajících fázím řešení projektu) a jejich návazností,
  • prezentovat základní zobecněný postup řešení projektů vycházející z různých existujících metodik a nejlepších zkušeností z praxe,
  • vytvořit společný základ, resp. společné schéma pro formulování dalších postupů v rámci jednotlivých skupin úloh pro aplikační projekty odpovídající různým typů aplikací (ERP, BI, ECM a další),
  • na základě úloh skupiny vyjádřit základní odlišnosti v řešení aplikačních projektů na základě typového ASW a individuálního ASW.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • S řešením aplikačních projektů je spojena celá škála problémů a otevřených otázek, ty hlavní jsou vymezeny ve scénáři „Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh ve skupině
 • Podle orientace projektu na konkrétní aplikace jsou nejvýznamnějšími faktory aplikační faktory, tedy ve skupině Faktory IT aplikací (FG300 ).
 • Ve vztahu k externím kapacitám jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
 • Způsob a přístupy k řešení projektu jsou do jisté míry ovlivněny i dalšími podskupinami faktorů:
  • Úroveň managementu (FSG050 ),
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ).
5. „Řešení aplikačního projektu“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Všechny úlohy „Řešení aplikačního projektu“ musí vycházet z kvalitního a kvalifikovaného pochopení a znalostí obsahu jednotlivých úloh podnikového řízení.
 • Znalost obsahu (byznysu) na straně analytiků je klíčovou podmínkou úspěšného řešení aplikačního projektu.
 • Úlohy byznysu se samozřejmě liší podle jednotlivých odvětví, jejich základní struktura je vyjádřena v následujícím přehledu:
  • Strategické řízení podniku, tj. strategické analýzy, formulace podnikové strategie atd. (TGQ000 ),
  • Finanční řízení podniku, tj. hlavní kniha, závazky, pohledávky, pokladna, finanční analýzy a plánování (TGQ050 ),
  • Podnikový controlling (TGQ090 ),
  • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ),
  • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ),
  • Řízení skladů, řízení inventur, řízení expedičních skladů atd. (TGQ200 ),
  • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ),
  • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ),
  • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní apod. (TGQ350 ),
  • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ),
  • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ).
 • Řešení úloh aplikačního projektu se na různé úrovni detailu a technologické realizace a podle uvedených skupin byznys úloh zaměřují na tyto klíčové aspekty:
  • určení celkové koncepce řešení aplikace, její architektury a zasazení do podnikového řízení, které bude přinášet nejvyšší ekonomické i mimoekonomické efekty,
  • řešení hlavních problémů v podnikových procesech na úrovni celého podniku i podle jednotlivých skupin úloh, kde jsou hlavní omezení jejich podpory informačními technologiemi,
  • analýza a návrh funkcionality aplikací a datových struktur v jednotlivých skupinách úloh a jejich implementace v rámci řešené aplikace,
  • definování a nastavení efektivních provozních podmínek aplikace, včetně požadovaného výkonu, doby odezvy, organizace a zajištění bezpečnosti provozu,
  • kvalitní příprava uživatelů pro co nejefektivnější využití aplikace.
6. „Řešení aplikačního projektu“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ) – určuje místo řešené aplikace z pohledu pokrytí IT služeb řešenou aplikací,
  • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) – určuje místo aplikace v aplikační architektuře, datové architektuře a technologické architektuře a definuje případné nároky na změny architektur v souvislosti s řešením aplikace,
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) – představuje nastavená pravidla uplatnění sourcingu pro řešení a provoz aplikace,
  • Cloud Governance (U052A ) ¬- případné využití možností cloud computingu a jeho služeb,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) - aktualizace katalogu IT služeb, jejich pokrytí aplikacemi,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – pro provoz a rozvoj aplikace,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – řešení vztahů řešené aplikace k ostatním probíhajícím projektům,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – ve vztahu k datovým bázím pro řešení aplikace,
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – zejména interních uživatelských i IT personálních kapacit pro řešení projektu,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – začlenění na ostatní ASW,
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) – vzhledem k požadavkům projektu na IT infrastrukturu,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) – specificky služeb, které by měly být pokryty řešeným projektem,
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – specifikace očekávaných efektů projektu,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – tj. investice do daného projektu,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - vytvoření základního schématu pro postupy řešení ostatních projektů dle typů aplikací, a to:
  • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
  • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
  • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
  • Implementace eHealth (TG550XHE ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Správa aplikací (U703A ) – příprava na zavedení dané aplikace do provozu,
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – zejména hodnocení požadavků pokrytých aplikací, nároky na service desk spojený s řešenou aplikací.
7. Metriky a aplikace pro „Řešení aplikačního projektu“
 • V úlohách se využívají metriky řízení, tj. v podskupinách Metriky řízení IT projektů (ISG500 ) a Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ), např.:
  • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
  • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
  • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
  • Náklady na změny IT projektů (I534 ).
8. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řešení projektů zajišťují na manažerské úrovni Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na vlastním řešení projektu se podle jeho konkrétní povahy podílejí různou měrou skupiny specialistů, a to Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ), Analytici, systémoví analytici (RG300 ), Vývojáři (RG400 ), Návrháři a správci databází (RG500 ), Systémoví administrátoři (RG600 ).
 • Na řešení projektu je významná kooperace uživatelské sféry , podílejí se na něm zejména Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ) a Vlastník business požadavku (RQ034 ).
9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace skupiny úloh tvoří dokumenty v podskupině Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ).
 • Dokumentace řešení projektů navazuje na řídící dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ).
10. Metodiky a metody „Řešení aplikačního projektu“
 • Základem je skupina analytických metod - Metodiky řešení projektů (MG500 ) a Metodiky řízení projektů (MG400 ),
 • Podstatnou podmínkou úspěšného řešení projektu jsou i metody podnikového řízení, tj. ve skupinách Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ) a Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.