Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu business intelligence (BI)
Řešení projektu business intelligence (BI)
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG430
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu business intelligence, BI“, přehled
 • Zpracování Úvodní studie - (U431A ) - která zejména definuje priority řešení BI pro jednotlivé oblasti řízení podniku (finance, prodej atd.) a jim odpovídající přírůstky řešení a obvykle i jejich pořadí v řešení projektu,
 • Specifikace přírůstku řešení - (U432A ) - oblasti, kterou pokrývá, jeho obsahu, resp. funkcionality, datových zdrojů,
 • Analýza stavu - (U433A ) - zejména zdrojových databází, a aktuálních uživatelských požadavků na BI řešení v rámci definovaného přírůstku,
 • Modelování a návrh řešení - (U434A ) - zejména zpracování hrubého dimenzionálního modelu a následně datového modelu datového skladu a tržiště,
 • Návrh technologické platformy přírůstku - (U435A ) - pokud se bude měnit nebo upravovat oproti již realizované platformě pro předchozí přírůstky,
 • Návrh transformací dat - (U436A ) - ETL a s tím spojené kontroly dat a nároky na jejich úpravy, resp. čistění a konsolidaci,
 • Implementace řešení - (U437A ) - realizace datových skladů, reportingu a analytických a plánovacích aplikací,
 • Zavedení do provozu - (U438A ) - migrace dat a příprava uživatelů.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Úlohy jsou postaveny na specificky zaměřených metodikách a některých metodách odpovídajících BI technologiím a BI funkcionalitě.
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zvýšit kvalitu analytických a plánovacích činností v rámci podnikového řízení,
  • řešit aplikace respektující principy řešení businness intelligence – zejména s orientací na analytické a plánovací úlohy, multidimenzionalita uložení dat atd.,
  • poskytnout uživatelům efektivní prostředí analytických a plánovacích úloh a zvýšit jejich dostupnost a flexibilitu pro uživatele,
  • snížit závislost uživatelské sféry na kapacitách IT útvarů a současně redukovat zatížení pracovníků IT úlohami, které mohou samostatně realizovat uživatelé.
 • V případě dalšího postupu presentovaného v MBI se vychází z tzv. přírůstkového přístupu k řešení.
3. Faktory ovlivňující řešení úloh
 • Business intelligence (F400 ),
 • Datový sklad (F405 ),
 • Datové tržiště (F406 ),
 • Extract Transform Load, ETL/ELT (F407 ),
 • OLAP databáze (F408 ),
 • Analytická aplikace (F409 ),
 • Reporting (F410 ),
 • Dočasné úložiště dat (F411 ),
 • Operační datový sklad (F412 ),
 • Dolování dat (F413 ).
 • Podstatným faktorem pro kvalitu a úspěšnost řešení je zvolený přístup k projektu. K těm hlavním patří:
  • Postupné vytváření datových tržišť (F441 ),
  • Jednorázové vytvoření celého BI řešení (F442 ),
  • Přírůstkový přístup (F443 ). Přírůstkový přístup je v současnosti nejčastější.
 • Dalšími významnými faktory jsou aktuální rozvojové trendy v BI a k nim se řadí především:
  • BI 2.0 (F451),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
  • PA, Prediktivní analýza (F454 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • In-Memory Analytics (F456 ),
  • Big Data Analytics (F457 ),
  • Cloud computing (F458 ),
  • SaaS (F459 ),
  • Mobilní BI (F460 ).
4. Řešení BI aplikací - vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
 • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
 • Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ),
 • Analýzy skladů (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
 • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
 • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ) a další analytické a plánovací úlohy dle odvětví (retail, výroba, veřejná správa a další).
5. Řízení úloh BI - vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
  • na úrovni strategického řízení se rozhoduje,jak se budou úlohy BI řešit a využívat,
  • jaké budou priority pro řešení BI úloh,
  • jak bude zasazeno BI do aplikační, datové a technologické architektury podniku,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • je účelné, aby aplikace BI byly definovány jako IT služby a vycházely z katalogu požadavků na IT služby,
  • rozvoj BI je součástí úloh Plánování portfolia projektů (TG103 ),
  • řízení vztahů k dodavatelům má zde specifický charakter s ohledem na různou dostupnost nástrojů pro BI (od volně dostupných po standardně zajišťované externími dodavateli),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • vstupem pro řešení úloh BI je analýza datových zdrojů (TG201 ), jejich dostupnosti a kvality,
  • přehled a hodnocení personálních zdrojů podniku (TG202 ) je podkladem pro určení potenciálních konzultantů a uživatelů BI a nároků na přípravu jejich kvalifikace pro BI,
  • analýza technologických zdrojů (TG203 ) je vstupem pro řešení technologických návrhů jednotlivých přírůstků,
  • z hlediska zdojů je podstatné vyhodnocení i plán využití cloudových BI služeb,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • hodnocení a plán nákladů na BI (TG301 ) se výrazně liší jak podle cen licencí, ale zejména podle cen poskytovaných konzultačních, analytických a implementačních služeb v BI
  • specifikace očekávaných efektů (TG302 ) má být podkladem pro uživatele ve smyslu argumentace účelnosti využití BI aplikací a tedy i pro investování jejich času do spolupráce na řešení BI aplikací,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • v oblasti transakčních aplikací a jejich projektů, především z pohledu spravovaných (zdrojových) databází, jsou obvykle hlavní vazby BI k ERP (TG420 ), CRM (TG480 ) a případně dalších aplikačních projektů,
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • provozní nároky specifické z pohledu správy aplikací, ale zejména provozního zajištění transformací dat (ETL / ELT), které jsou vesměs časově i provozně vysoce náročné.
6. Nástroje BI - příklady
 • Oracle Hyperion Financial Management (AQ011A ),
 • SAP BusinessObjects (AQ012A ),
 • SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ),
 • IBM Cognos Business Intelligence (BI) 10 (AQ014A ),
 • IBM Cognos® TM1® (AQ014B ),
 • IBM Data Mining (AQ014C ),
 • IBM Cognos Sales Performance Management (AQ014D ),
 • IBM Cognos Controller (AQ014E ),
 • GoodData BI – Cloud (AQ021A ).
7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řídící pracovníci podniku – obvykle mohou využívat již připravené aplikace, podílejí na specifikaci požadavků na jednotlivé konkrétní aplikace BI, obsah dashboardů atd. Obvykle představují tyto role:
  • Generální manažer, CEO (RQ001 ), Finanční manažer (RQ002 ), Manažer marketingu (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ),
  • Personální manažer (RQ005 ), Manažer výroby (RQ006 ), Byznys manažer (RQ009 ),
  • a další,
 • Pracovníci podniku mimo IT – výrazně se podílejí na analýze pro BI aplikace, samostatně nebo v kooperaci s IT analytiky aplikace využívají. Patří sem především tyto role:
  • Uživatel IT služeb (RQ031 ), Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ), Vlastník business požadavku (RQ034 ),
  • Obchodník (RQ037 ),
 • Řídící pracovníci v IT – určují celkovou koncepci rozvoje BI v podniku, specifikují orientaci na konkrétní BI nástroje, včetně cloudu, zajišťují potřebnou kvalifikační přípravu uživatelů. Patří sem:
  • Informační manažer, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ),
  • Manažer projektu (R103 ), Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Analytici, systémoví analytici – podílejí se na analytické a implementační přípravě BI aplikací, konzultují s uživateli analytické problémy BI. Patří sem:
  • Byznys architekt (R301 ), Byznys analytik (R302 ),
  • Datový analytik (R303 ), Správce databází (R502 ),
  • Dodavatel (R109 ).
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace řešení business intelligence projektů navazuje na řídící dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ).
 • Dokumenty skupiny úloh business intelligence tvoří podskupinu Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ), a to zejména:
  • BI: Katalog požadavků na business intelligence (D462A ),
  • BI: Projektová dokumentace (D463A ),
  • BI: Dimenzionální model (D464A ),
  • BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť (D465A ),
  • BI: Návrh transformačních procedur (D468A ),
  • BI: Implementované BI aplikace (D470A ),
  • BI: Uživatelská dokumentace (D471A ).
9. Metodiky a metody skupiny úloh BI
 • Business Dimensional Lifecycle (M511 ),
 • Datové modelování (M501 ),
 • Procesní modelování (M502 ),
 • Dimenzionální modelování (M504 ).
 • Další metodiky mají obecnější a v dané souvislosti podpůrný charakter . Sem patří zejména:
  • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
  • Metodiky řešení projektů (MG500 ),
  • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
  • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.