Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Modelování a návrh řešení BI
Modelování a návrh řešení BI
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U434A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-09
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel modelování a návrhu řešení BI
 • Cílem modelování a návrhu řešení BI je analyzovat a navrhnout obsah řešení přírůstku s využitím dimenzionální analýzy, na základě výsledků navrhnout datové modely datového skladu, resp. datových tržišť a dalších databázových komponent řešení (DSA, ODS a OLAP databází) a definovat funkcionalitu analytických a plánovacích aplikací, a to s respektováním principů BI (F400 ).
2. Obsah modelování a návrhu řešení BI:
 • Specifikace obsahu BI řešení na bázi dimenzionálního modelování (M504 ), tj.:
  • výběr a návrh sledovaných a analyzovaných podnikových ukazatelů – viz souhrnný přehled (IG0 ),
  • návrh analytických dimenzí a jejich charakteristik - viz souhrnný přehled (DIG0 ),
  • návrh vazeb ukazatelů k dimenzím,
 • Návrh jednotlivých vrstev řešení,
 • Návrh dočasného úložiště dat (F411 ),
 • Řešení datových modelů datového skladu a tržišť (F405 ), (F406 ),
 • Návrh OLAP kostek a OLAP databází (F408 ),
 • Nastavení systému metadat,
 • Návrh analytických aplikací (F409 ),
 • Návrh plánovacích aplikací (F453 ),
 • Návrh dashboardů (F414 ):
  • operativních (F415 ),
  • taktických (F416 ),
  • strategických (F417 ),
 • Návrh struktury a obsahu jednotlivých reportů (F410 ),
 • Návrh operačního datového skladu (F412 ),
 • Návrh analytických pravidel,
 • Návrh pilotních řešení a realizace prototypů.

Jádrem řešení této fáze je dimenzionální modelování a na jejím základě vytvoření odpovídajících databázových schémat na různých úrovních databázových komponent řešení BI. Součástí řešení jsou obvykle návrhy aplikací dotažené do prototypů, jejichž posouzení a schválení je pak racionálním základem pro následující návrhy technické infrastruktury a implementační práce. Jako základ pro řešení SSBI MBI nabízí podstatné charakteristiky těchto analytických a plánovacích úloh podnikového řízení:

 • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
 • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
 • Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ),
 • Analýzy skladů (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
 • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
 • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ),
 • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 • Úroveň zpracování dimenzionálních modelů , v potřebné úrovni detailu je rovněž důležitým faktorem úspěšnosti řešení. S ohledem na potřebu kooperace řešitelů s uživateli by znalost principů dimenzionálního modelování u uživatelů měla patřit k podmínkám racionální kooperace,
 • Předpokladem je dostupnost dokumentace produkčních datových zdrojů , případně možnost poskytování potřebných dat poskytovateli nebo provozovateli. V některých případech není zcela jednoduché tyto dokumentace, resp. data získat s ohledem na autorská práva nebo smlouvy mezi zákazníkem a poskytovateli těchto primárních systémů. V každém případě je dobré si tyto podmínky a možnosti ověřit a podle možností je začít řešit.
4. Klíčové aktivity ---

4.1. Zpracování dimenzionálního modelu
 • Zpracování hrubého dimenzionálního modelu za základě metody dimenzionálního modelování (M504 ),
 • Zpracování datového dimenzionálního modelu za základě metody dimenzionálního modelování (M504 ) a metody datového modelování (M501 ).
4.2. Návrh OLAP databází a výstupů
 • Návrh OLAP kostek a databází - představuje určení všech jejich podstatných charakteristik. Určují se zejména zdrojové tabulky datové skladu, tržiště, příp. produkčních databází vstupujících do OLAP kostek, jejich obsahová struktura, tj. ukazatele, dimenze, jejich vnitřní struktura, sdílení dimenzí, vypočítané ukazatele a další dílčí charakteristiky.
 • Návrh analytických a plánovacích aplikací - zahrnuje funkcionalitu aplikací nad datovým skladem a/nebo OLAP kostkami a strukturu jejich komunikace s uživatelem.
 • Návrh reportů - zahrnuje určení obsahu požadovaných reportů, včetně jejich formátu, standardních struktur přehledových tabulek, záhlaví, komentářů, příp. i pro výstupní textové dokumenty na základě firemních standardů pro reporting.
 • Návrh analytických pravidel - je určení limitních hodnot ukazatelů nebo jejich intervalů ve vazbě na příslušné dimenze, které mohou být pro uživatele nějakým způsobem zajímavé. Představují např. „problém“ (cash flow je pod určitou hranicí), „varování“, „příležitost“ apod. Je zřejmé, že nastavení analytických pravidel je úzce svázáno s vlastní ekonomickou nebo obchodní interpretací jednotlivých ukazatelů vycházející z praxe podniku, nebo získaných dalších zkušeností apod.
 • Návrh a realizace prototypů - zahrnuje zejména zpracování prototypového řešení na vzorku dat uživatele, případně vygenerovaných datech, zpracování připomínek k návrhu, zpracování protokolu k oponentuře prototypu s návrhem řešení připomínek a promítnutí úprav do výsledného řešení.