Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Marketingový plán
Marketingový plán
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ355A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Klouček,O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-14
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Marketingový plán“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů marketingu a marketingových akcí realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ351 ).
2. Funkcionalita plánování marketingu
 • Plánovací dokument: Plán marketingových akcí (DQ371A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
 • Marketingový plán a rozpočet úzce souvisí s úrovní prodejního rozpočtu organizace, kde zvýšený plán prodeje obvykle úměrně zvýší marketingový rozpočet. Marketingový plán a rozpočet mají zejména určit, jaké zdroje pro podporu prodeje mají být použity a jaký bude marketingový mix aktivit,
 • Do marketingového plánu patří tyto části :
  • vymezení cílových segmentů trhu , zákaznických skupin, plán marketingu v jednotlivých teritoriích,
  • podpora prodeje (slevové kupóny a akce, umístění produktů atp.),
  • plán marketingového mixu pro jednotlivé cílové trhy,
  • plán rozvoje distribučních kanálů ,
  • reklama (budování dobrého jména značky, podpora produktových řad nebo samotných produktů, spolupráce s médii),
  • vývoj produktu v krátkodobém pohledu (nejedná se o úpravy funkce a vlastností produktu, ale spíše o změny vzhledu, obalu a atraktivity),
  • zákaznický servis (školení, záruční a pozáruční servis, systém reklamací atp.) a další oblasti, které souvisejí s konkrétním zaměřením organizace,
 • Základní možnosti tvorby marketingového rozpočtu :
  • Procentním navýšením marketingového rozpočtu minulého období v návaznosti na navýšení plánovaného objemu prodeje. Zde ovšem může docházet ke značné neefektivitě a ke složitému zjišťování rentability těchto investic,
  • Marketingový rozpočet se sestavuje v návaznosti na strategický plán , podle žádané profilace organizace na trhu. Z tohoto strategického plánu vychází plán aktivit (konference, reklamní akce, účast na veletrzích atp.) a přímé náklady na tyto aktivity tvoří základ marketingového rozpočtu,
  • Při tvorbě marketingového rozpočtu se přihlíží k životnímu cyklu produktu a k nutnosti investic v kontextu trhu a konkurence,
 • Výsledný marketingový rozpočet musí reflektovat celou řadu skutečností , které musí být v první fázi přípravy kvalitně zanalyzovány a zvážen jejich vliv na organizaci. Jedná se například o současný tržní podíl organizace, odvětví působení organizace, segment trhu , vztah ke konkurenci, návratnost a loajalita zákazníků, životní cyklus produktu a nákupní kultura zákazníků.
2.1. Plánování ukazatelů marketingu dle zvolených dimenzí:
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní , k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související.
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
 • Ukazatelé pro plánování marketingu:
  • Podíl marketingu na celkových tržbách (IQ2007 ), Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Tržní podíl (IQ1002 ),
  • Úspěšnost prodejní kampaně (IQ2003 ), Počet zákazníků podniku (IQ1001 ),
 • Dimenze pro plánování marketingu:
2.2. Prediktivní analytika v řízení marketingu:
 • Predikce odchodu zákazníků – „churn management“předpovídá zákazníky, kteří hodlají odejít ke konkurenci, přestat využívat určité produkty nebo služby,
 • Credit scoring - ohodnocení zákazníka dle úvěrového rizika, zda bude splácet např. svůj úvěr bance. Má zjistit, jaké riziko se má podstupovat.
3. Zdroje dat:
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dokumenty o marketingových akcích (DQ362A ),
 • Dokumenty, informace o zákaznících (DQ352A),
 • Marketingové průzkumy (DQ365A),
 • Návrhy cen (DQ367A),
 • Cestovní zprávy (DQ363A),
 • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A).
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Evidence marketingových akcí (DQ352A), Marketingpové analýzy (DQ381A ).
4. Vztahy plánování marketingu k IT:
 • Specializované marketingové aplikace,
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
5. Podmínky úspěšnosti plánování marketingu:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti k valitních plánovacích operací marketingových akcí v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování marketingových akcí s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů marketingových akcí,
  • kvalitních plánovacích operací pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • přípravy plánů marketingových akcí ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • efektivních kooperací a průběhu příprav a schvalování plánů marketingových akcí,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).