Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ERP
ERP
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F300
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Poznámka
 • Charakteristika faktoru je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel, smysl faktoru ERP, Enterprise Resource Planning
 • Pro ERP a aplikace tohoto typu je příznačný trend ke stále silnější provázanosti funkcí a tomu odpovídajících programových modulů. ERP software pokrývá rozhodující část podnikového řízení, a to především na taktické a operativní úrovni řízení.
 • ERP (Enterprise Resource Planning) – je typ aplikace, resp. aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit .
 • Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy.
 • Jako příklady jsou uvedeny kopie obrazovek systému Microsoft Dynamics NAV (zdroj AutoCont, a.s).
3. Pozice ERP v informatice podniku
 • V závislosti na své pozici v informačním systému je ERP zdrojem dat i pro ostatní typy aplikací . Vytváří a udržuje tak základní databáze podniku, které zahrnují klíčová referenční data, kmenová data, podmíněná kmenová data a transakční data.
 • Tato data jsou vstupem pro další aplikace podniku, zejména:
  • WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
  • eShop, Internetový obchod (F350 ),
  • Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ),
  • Řízení dodavatelských řetězců (F354 ),
  • Dodavatelem řízené zásobování (F355 ),
  • Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ),
  • Business intelligence (F400 ),
  • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ).
4. Příklady produktů ERP
 • Příklady používanými v MBI pro dokumentaci funkcionality ERP jsou Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ) a Microsoft Dynamics AX (AQ103A ).
 • Pro dokumentaci vybraných funkcí jsou dále k dispozici referenční videa pro systém Microsoft Dynamics NAV (zdroj AutoCont, a.s.):
  • Zpracování obchodních a účetních dokladů http://www.youtube.com/watch?v=AFcoizKMKVM ,
  • Export dat do Excelu a jejich další využití http://www.youtube.com/watch?v=_4fbFXAtbzo ,
  • Rozšířená funkcionalita http://www.youtube.com/watch?v=HeHUnpNtKrc ,
  • Práce se datovými záznamy (uspořádání, vyhledávání, filtrování záznamů) http://www.youtube.com/watch?v=0BJvLhVlJnY
  • Typy polí (pole dat, číselná pole, textová pole, pole kódů, dynamická pole) http://www.youtube.com/watch?v=m3ZXk2-xiUQ
  • Přizpůsobení, customizace (centra rolí, stránky, podokna, záložky) http://www.youtube.com/watch?v=dp5WrBYu4-M ,
  • Přizpůsobení, customizace (pásu karet, navigačního podokna) http://www.youtube.com/watch?v=JwLVVCu3EPs
  • Stránka seznamu a stránka karty http://www.youtube.com/watch?v=EhebIhtB8n4
  • Komponenty uživatelského prostředí http://www.youtube.com/watch?v=h5cNtZ3On-g
  • Centrum rolí http://www.youtube.com/watch?v=W0FYUw6pCwQ .
 • Přehledy a analýzy produktů jsou k dispozici - CVIS: , SYSTEMONLINE:/
5. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Vysoká schopnost integrovat, automatizovat, a plánovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy,
 2. Vytváří takovou informační podporu podnikovým procesům , která je realizována efektivně jednou konzistentní aplikací,
 3. Nad společným jádrem obvykle poskytuje specializovaná, odvětvová řešení , pro různé typy podniků,
 4. Představuje obvykle hlavní zdroj podnikových dat, tj. bývá zdrojem dat i pro ostatní typy aplikací,
 5. Zvyšuje se produktivita práce při běžných obchodních a administrativních činnostech díky využívání již existujících dat (o zákaznících, dodavatelích, zboží atd.) a jejich kopírování do existujících dokumentů,
 6. Snižuje se riziko chyb a omylů při řídících aktivitách, při obchodních nebo finančních transakcích využitím zabudovaných kontrolních mechanismů do software,
 7. Snižuje se časová i nákladová náročnost podnikových procesů využitím automaticky realizovaných funkcí (např. automatickým vystavováním objednávek zboží při poklesu zásob pod stanovené minimum) a zvýšením dostupnosti všech požadovaných dat pracovníkům podniku,
 8. Zvyšuje se přesnost rozhodovacích operací díky provázanosti jednotlivých modulů ERP, např. objektivnější posuzování a plánování zákaznických objednávek s okamžitým vyhodnocením jejich materiálové kapacitní náročnosti a ekonomické efektivnosti,
 9. Zvyšuje se celková úroveň řízení podniku díky využití do ERP zabudovaných metod řízení, např. v oblasti controllingu, plánování zakázek apod., ověřených u mnoha předchozích instalací, často v celosvětovém měřítku.
6. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Náročná customizace , která vyžaduje implementační specialisty ovládající customizační parametry,
 2. Customizace je někdy obtížná a vyžaduje si specializaci pracovníků dle jednotlivých instalovaných modulů ERP. To při vysoké ceně práce prodražuje a komplikuje implementaci ERP,
 3. Vysoké náklady na školení a doškolování uživatelů a na help desk (funkcionalita a dokumentace ERP systému je tak rozsáhlá, že běžný uživatel ji bez pomoci nemůže zvládnout),
 4. Nízké využití celkové funkcionality a celkového rozsahu databází - funkcionalita ERP odpovídá požadavkům mnoha typů podniků a typů výrob,
 5. Vysoké nároky na počítačové zdroje , které se obvykle při každém upgrade ještě zvyšují,
 6. Vysoká integrita modulů ERP systému v kombinaci s rozsáhlou funkcionalitou způsobují vysokou složitost ovládání, a to i v případě jednoduchých podnikových procesů.