Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ERP
ERP
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F300
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl faktoru ERP, Enterprise Resource Planning
 • Pro ERP a aplikace tohoto typu je příznačný trend ke stále silnější provázanosti funkcí a tomu odpovídajících programových modulů. ERP software pokrývá rozhodující část podnikového řízení, a to především na taktické a operativní úrovni řízení.
 • ERP (Enterprise Resource Planning) – je typ aplikace, resp. aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit .
 • Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy.
 • Jako příklady jsou uvedeny kopie obrazovek systému Microsoft Dynamics NAV (zdroj AutoCont, a.s).
2. Pozice ERP v informatice podniku
 • V závislosti na své pozici v informačním systému je ERP zdrojem dat i pro ostatní typy aplikací . Vytváří a udržuje tak základní databáze podniku, které zahrnují klíčová referenční data, kmenová data, podmíněná kmenová data a transakční data.
 • Tato data jsou vstupem pro další aplikace podniku, zejména:
  • WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
  • eShop, Internetový obchod (F350 ),
  • Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ),
  • Řízení dodavatelských řetězců (F354 ),
  • Dodavatelem řízené zásobování (F355 ),
  • Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ),
  • Business intelligence (F400 ),
  • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ).
 • Z toho vyplývá, že pro kvalitu většiny dalších uvedených aplikací navazujících na ERP je významná kvalita dat a databází, které ERP vytváří , aktualizuje a spravuje. Chyby v ERP a špatná kvalita jeho databází znehodnocuje i další aplikace, které by měly zvyšovat celkovou úroveň informačního systému i podnikového řízení.
 • Tok dat není pouze jednosměrný od ERP k ostatním aplikacím, ale na druhé straně např. aplikace internetového obchodu zajišťují data pro aktualizace transakčních dat, např. objednávky, nové zákazníky apod.
3. Celková koncepce ERP
 • Koncepční otázky řešení ERP, resp. ERP II jsou obvykle vyjádřeny jeho vnitřní, tedy softwarovou architekturou , která dokumentuje, jakými programovými moduly a nástroji je ERP software tvořen a v jakých vzájemných vazbách fungují.
 • Modulární struktura ERP je důležitá pro udržení rovnováhy mezi integrací (provázaností) a nezávislostí jednotlivých modulů.
 • Různé podniky mají různé potřeby a priority IT podpory a modulární struktura jim často umožňuje postupně nasazovat moduly v tom pořadí, které odpovídá jejich prioritám.
 • ERP architektura dnes obvykle nezahrnuje pouze tzv. aplikační moduly (finance, prodej, výroba atd.), ale celou řadu dalších nástrojů a funkcí, které mají provozní nebo podpůrný charakter. ERP tak většinou zahrnuje:
  • aplikační moduly zajišťující funkcionalitu v jednotlivých oblastech řízení podniku, např. v řízení prodeje, výroby atd.,
  • dokumentační moduly obsahující uživatelskou on-line dokumentaci k jednotlivým funkcím a zobrazovaným polím na obrazovce,
  • technologické a správní moduly slouží pro nastavení profilů a přístupových práv uživatelů k datům a funkcím ERP podle jejich rolí a pro evidenci a analýzy provedených operací,
  • implementační moduly využívané k přípravě a nasazení ERP v daném podnikovém prostředí, např. k definování a optimalizaci podnikových procesů,
  • nástroje sloužící k úpravám software podle konkrétních potřeb podniku,
  • vlastní vývojové prostředí, tj. integrované vlastní programovací prostředky nebo jazyky,
  • moduly odpovídající dalším typům aplikací (business intelligence, CRM atd.) – v rámci řešení ERP II.
 • Přehled představuje zobecněný přehled a tedy pouze o jedno z možných složení programových modulů ERP - jednotlivé produkty je nemusí všechny zahrnovat, nebo se v jejich uspořádání liší.
4. Technologické a provozní charakteristiky ERP
 • Pro aplikace ERP je podstatný i jejich multiuživatelský charakter . To znamená, že je současně využívají desítky, stovky a někdy i tisíce uživatelů.
 • ERP tak musí zajistit efektivní a bezpečný přístup k informacím a funkcionalitě všem uživatelům, kteří mají velmi různorodé potřeby vzhledem k obsahu informací, úrovni jejich detailu, způsobu jejich vizualizace formou grafů, map apod.
 • Na druhé straně mají různí uživatelé různá oprávnění pro práci s daty (např. finanční manažer může pracovat s jinými daty než obchodní referent) a navíc se tato oprávnění liší i v tom, kdo může která data pouze číst, kdo zapisovat nebo aktualizovat a kdo rušit nebo mazat.
 • Vedle uvedených charakteristik musí ERP systémy splňovat i vysoké nároky na efektivitu práce uživatele v takovém systému, což je dáno i jejich transakčním charakterem. To znamená, že např. přijetí a vyřízení objednávky by mělo proběhnout co nejrychleji a informační systém by minimálně neměl tento proces zdržovat.
 • Tedy ERP aplikace musí být postavena na efektivním uživatelském rozhraní s přehlednou strukturou funkcí a s využitím všeobecně známých ikon. Musí být vybavena různými racionalizačními prvky pro vytváření dokumentů, např. kopírování odpovídajících dat mezi navazujícími dokumenty (z objednávky do dodacího listu, z dodacího listu do faktury apod.).
 • Moduly ERP sdílejí společná data buď na základě sdílených databází, nebo vzájemně předávaných datových vstupů a výstupů. Výsledkem tohoto přístupu je, že :
  • transakce v jednom modulu může automaticky generovat požadovanou akci v modulu jiném, např. plánovaný prodej zboží na základě kontraktu se automaticky projeví i ve financích, resp. finančních tocích v podniku,
  • transakce jsou navzájem konzistentní a vzájemně kontrolované, např. je možné kontrolovat přijatou fakturu oproti změně zásob materiálu na skladě,
  • lze verifikovat průběh funkcí jednotlivých modulů a dohledat důsledky a příčiny jednotlivých transakcí, např. v účetní hlavní knize lze prohlížet konkrétní faktury, které vedly k příslušnému stavu účtu.
 • Požadavky kladené na úroveň integrace ERP znamenají, že data jsou do něj vkládaná pouze jednou a všichni uživatelé mají definovaný přístup pouze k těm datům, s nimiž smí pracovat.
5. Implementace a kastomizace ERP
 • ERP aplikace dodávané v naprosté většině jako typové aplikace musí projít procesem implementace v rámci projektu specifického charakteru – viz skupina úloh MBI „ Řešení projektu implementace ERP “ (TG420 ).
 • V rámci projektu je nutné pro potřeby konkrétního podniku, resp. uživatele aplikace ERP upravovat, resp. kastomizovat - detailněji viz (F132 ). Kastomizace většinou probíhá na základě analýzy požadavků uživatelů a obvykle představuje jednu z rozhodujících částí celého postupu projektu.
 • Předmětem kastomizace např. je :
  • úprava struktury funkcí a komunikace - struktury menu, potlačení některých voleb, příp. doplnění dalších funkcí,
  • úpravy struktury informací – obrazovkových formulářů, sestav, zpráv, přehledů,
  • nastavení výchozích (default) hodnot – čeština jako jazyk, Kč jako měna apod.,
  • nastavení a úprava rozsahu dat v jednotlivých kategoriích dat (definice organizační struktury, nastavení účetní osnovy, definice struktury nákladových středisek, apod.),
  • úpravy standardních výpočtů, např. cenových kalkulací nebo kontrol (např. úvěrových limitů),
  • technologické úpravy - standardní nastavení barev, rámečků apod.
 • Lze přitom rozlišovat dvě úrovně kastomizace, a to takové úpravy, které si může uživatel zajistit sám a ty, které musí zajistit dodavatel systému v průběhu jeho implementace. Na činnosti spojené s kastomizací ERP jsou v MBI zaměřeny úlohy (U511A), (U512A), (U513A), (U514A).
6. Funkcionalita ERP
 • Funkce aplikací ERP zahrnuje základní funkce , které jsou spojeny se základními okruhy obchodních a dalších transakcí a funkce rozšiřující. Jednotlivé funkce jsou sdružovány do aplikačních modulů.
 • Rozsah funkcí i rozsah aplikačních modulů je u různých produktů ERP různě rozsáhlý. ERP aplikace zajišťují širokou škálu funkcí a v relaci k ostatním typům aplikací jsou z tohoto pohledu nejkomplexnější.
 • Pokud se porovnává funkcionalita ERP aplikací různých dodavatelů, pak to má tato úskalí :
  • funkcionalita ERP je velmi rozsáhlá, a proto detailnější srovnávací analýza je poměrně komplikovaná a časově náročná,
  • struktura funkcí a tedy i komunikační struktura v menu je mezi různými ERP aplikacemi značně odlišná,
  • různí dodavatelé ERP aplikací používají částečně rozdílnou terminologii, tedy různé názvy pro obdobné funkce, nebo datové položky, což je často dáno i rozdíly v překladu původních software do češtiny, tedy rozdíly v lokalizaci.
7. Funkcionalita ERP v kontextu podnikového řízení
 • Vzhledem k vymezeným typům úloh podnikového řízení v MBI je pokrývá ERP obvykle takto:
  • „Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází“ a „Zajištění obchodních a dalších transakcí“ – představují základní funkcionalitu ERP.
  • „Podnikový reporting“, „Analytické úlohy v podnikovém řízení“ a „Plánovací úlohy v podnikovém řízení“ – ERP zajišťuje funkce uvedených typů úloh, často ale jako doplněk k funkcionalitě poskytované aplikacemi business intelligence.
  • Specifické úlohy podnikového řízení, jako např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod. jsou obvykle součástí funkcionality ERP, nebo jsou zajišťovány specializovaným software ve vazbě na ERP.
 • Funkcionalita ERP ve vztahu k vymezeným oblastem , resp. skupinám úloh podnikového řízení je obsahem dalšího přehledu:
  • Finanční řízení podniku (TGQ050 ) – , , - poskytuje např.: komplexní pohled na ekonomiku celé organizace a efektivní provádění finančních operací, funkce spojené s hlavní knihou a jednotlivými deníky, funkce řízení vztahů k bankám, nákladové účetnictví a další,
  • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Retail: Prodej (TGQ580XRE ) a Marketing (TGQ350 ) - , - obsahuje zejména: integrovanou podporu pro správu zákazníků, řízení prodejních aktivit a marketingu, zobrazování vztahů mezi zákazníky, zájemci, dodavateli, zaměstnanci i konkurenty, správu obchodních příležitostí a další,
  • Řízení nákupu (TGQ150 ), Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ), Retail: Skladování (TGQ560XRE ) a Řízení skladů (TGQ200 ) - , - poskytuje podporu: pro zpracování požadavků na nákup, pro vyhodnocování skladových zásob, pro vlastní zásobovací operace, analýzy dodavatelských cen, pro evidence požadavků na zboží a materiál jednotlivých středisek a kumulace požadavků na nákup, řízení skladových zásob,
  • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) – - zajišťuje: osobní evidenci, podporuje řízení kvalifikačního rozvoje personálu podniku, získávání nových zaměstnanců,
  • Řízení výroby - Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ), Technická příprava výroby (TGQ510XMN ), Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ) – , - se orientuje např. na: plánování výroby, resp. výrobních zakázek, sledování jejich stavu a plnění vzhledem k termínům, řízení výroby na úrovni operativního a dílenského řízení.
 • Odvětvová, resp. branžová řešení přestavují moduly ERP nebo celé aplikační software, které vycházejí ze společného základu systému, a rozšiřují ho o specializovanou funkcionalitu zaměřenou na určité odvětví ekonomiky nebo specifické úlohy podnikového řízení.
8. Funkcionalita ERP II
 • Komplexní a robustní řešení ERP zpravidla integrují a jako moduly, či funkce nabízejí i zpracování dat, které nemá charakter transakcí. To představuje integraci funkcí a aplikací označované jako aplikace ERP II .
 • Dalšími typy aplikací integrovaných do ERP jsou např. infrastrukturní aplikace (F500 ), business intelligence (F400 ), řízení vztahů se zákazníky, CRM (F371 ), řízení dodavatelských řetězců (F354 ) e-commerce, resp. eShop (F350 ).
8.1. Podnikový portál, dostupnost informací
 • Příklad -podnikový portál je přímo využíván funkcemi ERP Micrososoft Dynamics a jeho cílem je poskytovat průběžně data v reálném čase pracovníkům podniku i externím partnerům podle definovaných rolí.
 • Zákazníci mohou např. získávat prostřednictvím portálu informace o aktuální nabídce produktů a služeb , zadávat zde objednávky, případně další dokumenty, dodavatelé naopak získávat objednávky, či požadavky na dodávky, ukládat zde dodací listy apod.
 • Zobrazení, vyhledávání dat a komunikace s portálem jsou založeny na webovém rozhraní , které lze modifikovat a upravovat podle potřeb jednotlivých rolí resp. pracovníků podniku.
 • Podnikový portál tak vyšší dostupností informací z ERP umožňuje zefektivnit podnikové procesy a zrychlit komunikaci mezi podnikem a jeho obchodními partnery , ale i mezi vlastními zaměstnanci podniku,
 • Současně umožňuje r acionalizovat kooperaci mezi podnikovou centrálou a pracovníky pracujícími na vzdálených pobočkách , působícími na různých projektech mimo podnik nebo na služebních cestách.
 • Podnikový portál uvedeného typu pak nabízí i různé samoobslužné funkce s využitím standardních i mobilních prostředků, např. tabletů nebo mobilních telefonů.
8.2. Centra rolí
 • Druhým příkladem jsou centra rolí. V rámci systémů Microsoft Dynamics poskytují jednotlivým zaměstnancům, resp. k nim přiřazeným rolím podnikových pracovníků (RGQ00 ) a (RGQ30 ) přístup k relevantním datům, sestavám, upozorněním a běžným úkolům.
 • Centrum rolí nabízí uživatelům přizpůsobený přístup k informacím a úkolům, které lze různým způsobem pořádat a přiřazovat jim priority tak, aby bylo možné stanovené úkoly podle nich vybírat.
 • Tyto úkoly jsou navíc prezentovány vizuálně jako zásobník dokumentů , což poskytuje rychlou kontrolu jejich stavu, upozornění na problémové nebo naopak pozitivní hodnoty podnikových ukazatelů.
 • Centra rolí lze i relativně snadno přizpůsobovat konkrétním požadavků uživatele, resp. dané role , umožňují efektivně organizovat, vyhledávat a zpřístupňovat základní podnikové informace, indikátory výkonnosti (KPI, Key Performance Indikators).
 • Centra rolí přispívají i k  rozšíření analytické funkcionality podniku a zejména k jejímu vyššímu zpřístupnění mezi širokou uživatelskou sféru. Nezbytným předpokladem pro naplnění těchto nároků je vždy intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní.
 • Třetím příkladem je aplikace řízení pracovních toků, workflow (F508 ).
 • Z pohledu jeho realizace existuje několik možností. Jednak se nabízejí samostatné nástroje nebo nástroje v rámci portálových řešení. Další variantou je, že jsou postupně integrovány do ERP aplikací .
 • To zahrnuje i možnosti okamžitého řešení situací , když se určitá informace nebo dokument někde nebo u nějakého pracovníka „zadrhne“.
 • Např. v rámci systému Microsoft Dynamics se využívá těchto nástrojů, a to jak pro definování obchodních pravidel, tak pro návrh a realizaci řízení pracovních toků a návaznosti na to pro automatizaci obchodních a dalších podnikových procesů.
 • Uvedená integrace workflow přímo do ERP systému má výhodu v přímé provázanosti na jeho funkcionalitu. Na druhé straně se tím ale nesnižuje nezbytná potřeba provést optimalizaci podnikových procesů ještě před implementací těchto nástrojů. Ta je nezbytným předpokladem, aby ERP, včetně workflow přinesly očekávané finální efekty.
8.3. Integrace BI do ERP
 • Významnou roli v rozšiřování funkcionality hraje integrace nástrojů business intelligence do ERP s možností vytvářet přímo nad daty uloženými v databázích ERP analytické výstupy . Příkladem je analýza zákazníků v Microsoft Dynamics NAV.
9. Kategorie produktů ERP
 • Aplikačních software typu ERP je na českém trhu několik desítek. Vybírat z této nabídky je často velmi obtížné s ohledem na jejich širokou funkcionalitu nebo různé technologické parametry.
 • Rozčlenění podle některých vybraných hledisek - jedním z nich a často nejpodstatnějším je orientace produktů podle velikosti zákazníka .
 • Z tohoto pohledu lze ERP produkty na světovém trhu členit podle analytických společností na:
  • velké celopodnikové systémy (pro zákazníky s obratem vyšším než 1 mld. USD),
  • střední celopodnikové systémy (250 mil. – 1 mld. USD),
  • menší celopodnikové systémy (20 – 250 mil. USD),
  • menší obchodní systémy (5 – 20 mil. USD),
  • malé a domácí systémy (menší než 5 mil. USD).
 • Pro první dvě úrovně se užívá termín „ High-end Market “ pro druhé dvě úrovně termín „ Mid-range Market “ a pro poslední úroveň „ Low-end Market “.
 • V našich podmínkách se však obvykle používá následující členění:
  • velké společnosti – s více než 500 zaměstnanci a obratem nad 800 mil. Kč,
  • střední společnosti – s 25 a 500 zaměstnanci a obratem od 100 mil. do 800 mil. Kč.,
  • malé společnosti - do 25 zaměstnanců a s obratem do 100 mil. Kč.
 • ERP aplikace lze členit i v závislosti na tom, jak pokrývají všechny klíčové oblasti podnikového řízení a tak i v závislosti na úrovni podpory integrace podnikových procesů. Dle tohoto hlediska je možné vymezit následující skupiny ERP aplikací (uvádíme jejich standardní označení):
  • All-in-One – představují rozsáhlé aplikační software, jsou také charakteristické rozsáhlou funkcionalitou a pokrývají komplexně celé podnikové řízení. Jejich výhodou je komplexní funkcionalita a vysoká úroveň integrace řešení, nevýhodou je podstatně vyšší složitost řešení a obvykle i vyšší nároky na kastomizaci a s tím spojené i vyšší náklady na realizaci,
  • Best-of-Breed - specializují se na vybranou podnikovou oblast, nebo na oblasti či procesy, které jsou specifické pouze pro podniky určitého odvětví (např. v automobilovém, chemickém průmyslu, v maloobchodě apod.). Jejich výhodou je vysoce kvalitní funkcionalita pro danou oblast, nevýhodou je, že obvykle nepokrývají kompletně celé spektrum podnikového řízení a musí být doplněny dalšími produkty a projekty,
 • Lite ERP - představují odlehčené verze ERP systémů určené především pro malé a střední podniky. Jejich výhodou je nižší cena a nižší nároky na implementaci, nevýhodou je především omezená funkcionalita a možnosti následného rozšiřování systému.
 • Ač v převážné míře jsou ERP aplikace stále provozovány jako on-premise aplikace, na trhu existují také řešení dodávaná jako on-demand, tj. jako SaaS .
10. Příklady produktů ERP
 • Příklady používanými v MBI pro dokumentaci funkcionality ERP jsou Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ) a Microsoft Dynamics AX (AQ103A ).
 • Pro dokumentaci vybraných funkcí jsou dále k dispozici referenční videa pro systém Microsoft Dynamics NAV (zdroj AutoCont, a.s.):
  • Zpracování obchodních a účetních dokladů http://www.youtube.com/watch?v=AFcoizKMKVM ,
  • Export dat do Excelu a jejich další využití http://www.youtube.com/watch?v=_4fbFXAtbzo ,
  • Rozšířená funkcionalita http://www.youtube.com/watch?v=HeHUnpNtKrc ,
  • Práce se datovými záznamy (uspořádání, vyhledávání, filtrování záznamů) http://www.youtube.com/watch?v=0BJvLhVlJnY
  • Typy polí (pole dat, číselná pole, textová pole, pole kódů, dynamická pole) http://www.youtube.com/watch?v=m3ZXk2-xiUQ
  • Přizpůsobení, customizace (centra rolí, stránky, podokna, záložky) http://www.youtube.com/watch?v=dp5WrBYu4-M ,
  • Přizpůsobení, customizace (pásu karet, navigačního podokna) http://www.youtube.com/watch?v=JwLVVCu3EPs
  • Stránka seznamu a stránka karty http://www.youtube.com/watch?v=EhebIhtB8n4
  • Komponenty uživatelského prostředí http://www.youtube.com/watch?v=h5cNtZ3On-g
  • Centrum rolí http://www.youtube.com/watch?v=W0FYUw6pCwQ .
 • Přehledy a analýzy produktů jsou k dispozici - CVIS: , SYSTEMONLINE:/
11. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Vysoká schopnost integrovat, automatizovat, a plánovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy,
 2. Vytváří takovou informační podporu podnikovým procesům , která je realizována efektivně jednou konzistentní aplikací,
 3. Nad společným jádrem obvykle poskytuje specializovaná, odvětvová řešení , pro různé typy podniků,
 4. Představuje obvykle hlavní zdroj podnikových dat, tj. bývá zdrojem dat i pro ostatní typy aplikací,
 5. Zvyšuje se produktivita práce při běžných obchodních a administrativních činnostech díky využívání již existujících dat (o zákaznících, dodavatelích, zboží atd.) a jejich kopírování do existujících dokumentů,
 6. Snižuje se riziko chyb a omylů při řídících aktivitách, při obchodních nebo finančních transakcích využitím zabudovaných kontrolních mechanismů do software,
 7. Snižuje se časová i nákladová náročnost podnikových procesů využitím automaticky realizovaných funkcí (např. automatickým vystavováním objednávek zboží při poklesu zásob pod stanovené minimum) a zvýšením dostupnosti všech požadovaných dat pracovníkům podniku,
 8. Zvyšuje se přesnost rozhodovacích operací díky provázanosti jednotlivých modulů ERP, např. objektivnější posuzování a plánování zákaznických objednávek s okamžitým vyhodnocením jejich materiálové kapacitní náročnosti a ekonomické efektivnosti,
 9. Zvyšuje se celková úroveň řízení podniku díky využití do ERP zabudovaných metod řízení, např. v oblasti controllingu, plánování zakázek apod., ověřených u mnoha předchozích instalací, často v celosvětovém měřítku.
12. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Náročná customizace , která vyžaduje implementační specialisty ovládající customizační parametry,
 2. Customizace je někdy obtížná a vyžaduje si specializaci pracovníků dle jednotlivých instalovaných modulů ERP. To při vysoké ceně práce prodražuje a komplikuje implementaci ERP,
 3. Vysoké náklady na školení a doškolování uživatelů a na help desk (funkcionalita a dokumentace ERP systému je tak rozsáhlá, že běžný uživatel ji bez pomoci nemůže zvládnout),
 4. Nízké využití celkové funkcionality a celkového rozsahu databází - funkcionalita ERP odpovídá požadavkům mnoha typů podniků a typů výrob,
 5. Vysoké nároky na počítačové zdroje , které se obvykle při každém upgrade ještě zvyšují,
 6. Vysoká integrita modulů ERP systému v kombinaci s rozsáhlou funkcionalitou způsobují vysokou složitost ovládání, a to i v případě jednoduchých podnikových procesů.