Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy pohledávek
Analýzy pohledávek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ074A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy pohledávek“ – účel:
 • Účelem úlohy je zpracovávat analýzy pohledávek organizace podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice a dosáhnout pozitivních efektů v hlavních ukazatelích pohledávek, zejména v celkovém objemu pohledávek a doby jejich splatnosti.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ071 ).
2. Funkcionalita analýz pohledávek, analytický prostor
 • Výstupní dokument: Výkazy pohledávek (DQ061A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ).
2.1. Analýzy pohledávek dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy pohledávek:
  • Objem pohledávek (IQ0005 ), Stav účtů (IQ0010 ),
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Počet zákazníků podniku (IQ1001 ),
 • Dimenze pro analýzy pohledávek:
2.2. Analýzy ukazatelů pohledávek procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro aktivity řízení pohledávek:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – vydaných faktur atd.,
 • Dimenze pro aktivity řízení pohledávek:
2.3. Časové analýzy pohledávek („Time Intelligence“):
 • Vývoj ukazatelů pohledávek v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů pohledávek od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání ukazatelů pohledávek, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů pohledávek – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3. Zdroje dat:
 • Evidence pohledávek (DQ059A),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Analytické finanční databáze (DQ052A),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Evidence leasingových smluv (DQ055A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A).
4. Vztahy analýz pohledávek k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy pohledávek podle nejrůznějších dimenzí a specifické finanční analytická aplikace.
 • Využívání analýz pohledávek přímo u zákazníků nebo partnerů, resp. v odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní analýzy pohledávek a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu.
5. Principy a podmínky úspěšnosti analýz pohledávek:
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv finančním a obchodním manažerům, např. informací o nesplaceném objemu pohledávek po splatnosti u konkrétního zákazníka,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz pohledávek, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám finančních a obchodních manažerů a obchodníků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.