Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Self Service BI
BI: Self Service BI
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F455
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Řehoř, F. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Self Service BI

Samoobslužné BI aplikace a řešení (self-service BI) představují jeden z nejvýraznějších trendů v oblasti business intelligence. Jejich smyslem je na základě nových technologií poskytnout uživatelům prostředí pro realizaci svých analytických úloh bez nutnosti využívání komplexních a obvykle velmi složitých systémů BI.

Samoobslužné BI umožňují např. realizovat multidimenzionální uložení a zpracování dat, nabízejí efektivní a jednoduché přístupy k datům, poskytují prostředky (jazyk DAX) pro výpočty a další operace v dimenzionálním prostředí apod. Kromě toho jsou tyto aplikace i vhodným prostředkem pro pochopení podstaty a způsobu využití větších business intelligence systémů.

Self-service BI se snaží vyřešit rozpor mezi dvěma protichůdnými podnikovými silami – potřebou flexibility a svobody při analýze a zkoumání dat koncovými „spotřebiteli“ BI výstupů, které ovšem bohužel nelze docílit s pomocí pomalého a neflexibilního „dodavatele“ ve formě podnikového IT oddělení. Proti pak stojí potřeba IT oddělení mít neustálou kontrolu nad daty a vytvářením a distribucí informací uvnitř firmy. SS BI rozšiřuje klasické tradiční BI prostředí o možnosti provádění vlastních analýz nad zpřístupněnými daty a jejich reporting bez nutnosti potřeby zásahu IT oddělení. Dává ne-IT pracovníkům více možností, větší flexibilitu a větší samostatnost, kdy je možné získat odpověď na danou otázku ve výrazně kratší době. Přístup SSBI tedy obchází problém s neustále se měnícími a novými požadavky a potřebami uživatelů, kdy každý může získat potřebnou informaci, kdykoliv si zamane. Podnikové IT se tak staví do zcela nové role.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Podstatně se zkracuje doba potřebná na implementaci analytických aplikací,
 2. Analýza dat samotnými business uživateli a tedy i rychlejší dodání požadovaných výstupů/informací. Je možné využít i jiná data než z podnikového datového skladu.
 3. Self-service BI aplikace nabízejí obdobnou flexibilitu a výkonnost, jako je tomu většinou u aplikací založených na OLAP databázích,
 4. Základní příprava aplikací, včetně transformací zdrojových dat je výrazně zjednodušená, takže je dostupná i ne IT pracovníkům, samozřejmě po nezbytném zaškolení,
 5. Součástí technologií jsou i programovací prostředky efektivně využitelné při práci s dimenzionálně uloženými daty, jako např. jazyk DAX (Data Analysis Expressions) pro Microsoft PowerPivot,
 6. Finanční, zdrojová i provozní náročnost self-service BI je oproti standardním projektům a provozovaným aplikacím výrazně nižší,
 7. Self-service poskytuje i velmi dobrou podporu pro tvorbu analyticky i vizuálně náročnějších aplikací, jako např. dashboardů, klikovacích map apod.
 8. Výhody pro uživatele: Uživatelé dostávají do rukou data a přístup k nim, která si mohou kdykoliv dle svých aktuálních potřeb zanalyzovat a vyhodnotit za pomoci poskytnutých nástrojů. Nemusí tak dlouho čekat na výstupy, které jim dodá pomalé IT na základě jejich požadavku.
 9. Výhody pro IT: Namísto toho, aby IT oddělení bylo zahlceno stále novými a měnícími se požadavky na reporty a analýzy, předává „moc“ práce s daty do rukou samotných uživatelů. Zároveň se může soustředit na řízení a aktivity, které přinášejí společnosti větší hodnotu.
 10. Výhody pro organizaci: Změna vede k celkové větší spokojenosti uživatelů s IT oddělením v organizaci, které se v jejich očích přetváří z pomalého lenochoda, který představuje úzké hrdlo v rychlosti dodávání BI výstupů, do role flexibilního pomocníka, který lépe dokáže uspokojovat uživatelské business požadavky.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Self-service BI řešení se mohou realizovat pouze pro úlohy určité kategorie, tedy relativně jednodušší a izolovanější úlohy, obvykle nikoli úlohy celopodnikového charakteru,
 2. Self-service BI má omezené možnosti čištění a konsolidace dat, které u standardních BI aplikací představují jednu z pracovně nejnáročnějších, ale i finálně nejefektivnějších jejich částí,
 3. Problémem je dosažení integrace dat v rámci podniku, které nabízejí celopodnikové datové sklady,
 4. S předchozí poznámkou souvisejí i podstatně omezené možnosti celopodnikového reportingu, např. centrálního reportingu v rámci nadnárodních společností apod.,
 5. I když je příprava analytických aplikací na bázi self-service BI uživatelsky výrazně dostupnější, přesto je nutné, aby pro kvalitnější aplikace uživatelé ovládali alespoň základní principy analytických metod, tj. především dimenzionálního a datového modelování.
 6. Je zde zvýšené riziko špatných rozhodnutí na základě „špatných dat“ od business uživatelů.
 7. Mění se pozice IT, z producenta výstupů do pozice tzv. „supervizora“. Je na něj tedy kladena tíha řízení a kontroly celého prostředí a produkovaných výstupů.
 8. Pouhou instalací SS BI nástrojů se požadované přínosy nezískají. Je potřeba, aby uživatelé pochopili přínos a možnosti daných nástrojů a začali je využívat.

4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text TX4314:Řehoř, F. (MVNO GoMobil): Self Service BI,
 • Text TX4311: Základní principy self service BI v Excel PowerPivot 2010