Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy majetku
Analýzy majetku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ304A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy majetku“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení majetku, např. v optimalizaci investic, v nákladech na zajištění údržby, oprav, apod.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ301 ).
2. Funkcionalita analýz majetku, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy majetku (DQ331A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Analýzy ukazatelů majetku dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy majetku:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ), Úroveň využití majetku (IQ5063 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
 • Dimenze pro analýzy majetku:
2.2. Analýzy ukazatelů dlouhodobého majetku – hmotného dle vybraných dimenzí:
2.3. Analýzy ukazatelů dlouhodobého majetku – nehmotného dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy majetku:
 • Dimenze pro analýzy majetku:
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Druhy patentů, licencí, autorských práv,
  • Podnikové útvary (DIQ003 ),
  • Podniková aktiva (DIQ007 ),
  • Zaměstnanci (DIQ201 ).
2.4. Analýzy investic dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy majetku:
  • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
  • Výnosnost, rentabilita investice, (ROI) (I443 ), Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ),
  • Doba splacení investice (I445 ).
 • Dimenze pro analýzy majetku:
2.5. Časové analýzy majetku („Time Intelligence“):
 • Vývoj majetku v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot majetku od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání majetku, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů majetku – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.6. Srovnávací analýzy majetku:
 • Porovnání plánovaného objemu majetku se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání investic, údržby podle objemu, kvality apod.
3. Zdroje dat:
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Investiční záměry (DQ310A),
 • Odpisy majetku (DQ316A),
 • Plány investic (DQ321A), Plány oprav a údržby (DQ322A).
4. Vztahy řízení majetku k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy majetku nad datovými sklady a OLAP databázemi.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní analýzy majetku a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu,
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního řízení zejména investičních akcí a údržby majetku přímo na akcích, nebo v odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ),
 • Specializované aplikace pro řízení majteku - asset management.
5. Podmínky úspěšnosti analýz majetku:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality analýz majetku, investic a údržby v místě a čase, tj. u investičních akcí, v průběhu údržby, v dislokovaných jednotkách apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv manažerům na základě výsledků uskutečněných analýz stavu majetku a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz majetku s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.