Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem nákladů podniku
Objem nákladů podniku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Objem nákladů podniku - představuje celkové náklady podniku , tedy finančně vyjádřená spotřeba prostředků a činností spojených s funkcemi podniku v daném období.
 • Náklady podniku se člení podle standardních kritérií , a to:
  • podle druhů nákladů – viz dimenze (DIQ054 ),
  • podle účelu – účelové třídění nákladů – podle útvarů, dimenze (DIQ003 ), podle výkonů, resp. podle výrobků, dimenze (DIQ533XMN ),
  • podle změn v objemu výroby,
  • podle původu spotřebovaných vstupů,
  • podle činností – dimenze (DIQ010 ).
 • Členění dle útvarů lze dále zpřesnit, a to:
  • podle nákladových středisek, jsou zodpovědné za náklady – dimenze (DIQ005 ),
  • podle hospodářských středisek, zahrnují jejich zodpovědnost i za zisk – dimenze (DIQ004 ).
2. Související metriky
 • Peněžní výdaje – úbytek peněžních fondů, tj. stavů na bankovních účtech, peněz v hotovosti.
 • Objem nákladů příštích období , tj. kdy v běžném období se realizují výdaje na výrobky, které se budou vyrábět v příštích obdobích.
 • Objem jednicových nákladů – lze je přiřadit přímo středisku,
 • Objem režijních nákladů – nelze je přiřadit přímo středisku, ale určit podle zvoleného přepočítacího mechanismu. Zahrnují režijní náklady:
  • materiálové,
  • výrobní,
  • správní,
  • odbytové (náklady na prodej).
 • Přiřazení nákladů k výrobkům :
  • Objem přímých nákladů – lze je přímo přiřadit jednotlivým druhům výrobků, např. náklady na materiál, na mzdy,
  • Objem nepřímých nákladů – jsou vynakládány společně a rozpočítávají se na výrobky pomocí přirážek,
 • Závislost na objemu výroby :
  • Objem variabilních nákladů – mění se se změnami objemu výroby,
  • Objem fixních nákladů – nemění se s objemem výroby, např. odpisy,
  • Relativní úspora fixních nákladů = fixní náklady v Kč * (koeficient růstu objemu výroby - 1)
 • Průměrné jednotkové náklady , tj. náklady na jednotku výroby (kus, kg,..) =
  • Objem fixních nákladů / Objem výroby v naturálních jednotkách + Variabilní náklady na jednotku (např. kus),
 • Ukazatel haléřové nákladovosti je podíl nákladů na 1 Kč produkce, tj. = celkové náklady / objem produkce v Kč,
 • Náklady dle původu :
  • Objem prvotních, resp. externích nákladů,
  • Objem druhotných, resp. interních nákladů, tj. vnitropodnikových činností,
 • Náklady dle podnikových funkcí:
  • Objem nákladů na pořízení,
  • Objem nákladů na skladování,
  • Objem nákladů na výrobu,
  • Objem nákladů na správu,
  • Objem nákladů na prodej (odbyt),
 • Specifické náklady :
  • Objem přírůstkových nákladů = přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem objem produkce,
  • Objem oportunitních (alternativních) nákladů – vynaložené náklady, kdy zdroje (kapitál, práce) nejsou použity nejlepším způsobem (optimální alternativou),
  • Objem marginálních nákladů = náklady vyvolané přírůstkem produkce o 1 jednotku.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
 • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Deník výroby – Výrobní zakázka (DQ521CXMN ),
 • Výkazy zakázek (DQ521AXMN).
4. Adekvátní dimenze