Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podniková aktiva
Podniková aktiva
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ007
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podniková aktiva - obsahové vymezení
 • Dimenze zahrnuje základní strukturu aktiv, které podnik vlastní. Představuje soubor hospodářských prostředků (majetku) podniku v jejich finančním vyjádření a zachycených v rozvaze na straně „aktiv“ v definované struktuře.
2. Prvky dimenze

Dlouhodobý majetek:

 • Dlouhodobý hmotný majetek:
  • nemovitý majetek (pozemky, budovy, stavby),
  • movitý majetek (stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky, inventář),
 • Dlouhodobý nehmotný majetek:
  • patenty,
  • licence,
  • autorská práva,
 • Dlouhodobý finanční majetek:
  • finanční účasti (podíly),
  • dlouhodobé cenné papíry.

Oběžný majetek:

 • Věcná forma – zásoby:
  • výrobní, materiál,
  • nedokončená výroba,
  • hotové výroby,
  • zboží,
 • Peněžní forma:
  • pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé),
  • cenné papíry (krátkodobé),
  • peníze (v hotovosti, na účtech),
  • náklady a příjmy příštích období.

Zdroj: Synek, M. ; Kislingerová, E. ; kolektiv - Podniková ekonomika, 6. přepracované a doplněné vydání - (C. H. Beck 2015) - ISBN9788074002748, kapitola 8.2.

3. Datové zdroje dimenze
 • Rozvaha (DQ051B ),
 • Hlavní kniha, Účetní evidence (DQ041A ),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Analýzy majetku (DQ331A).