Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb
Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ154A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , např. v nákladech na zajištění nákupu, nákladů na zásoby, v optimálním počtu dodavatelů apod.
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ151 ).
2. Funkcionalita nákupních analýz, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy nákupu (DQ171A ),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 )
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
2.1. Analýzy ekonomických ukazatelů nákupu dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy ekonomiky nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky nákupů:
2.2. Analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy nákupních aktivit:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – poptávek, nabídek, smluv atd., Počet obchodních transakcí (IQ1012 ) – nákupního charakteru, Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ) za dodavateli,
  • Dodací lhůta (IQ3004 ), Signální hodina (IQ3007 ), Optimální velikost dodávky (IQ3008 ),
 • Dimenze pro analýzy nákupních aktivit:
2.3. Analýzy ukazatelů nákupu organizačního charakteru:
2.4. Časové analýzy nákupu („Time Intelligence“):
 • Vývoj nákupů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Využití indexů nákupních aktivit, zejména bazických, řetězových, sezónních,
 • Postupný nárůst hodnot nákupu od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání nákupů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů nákupu – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.5. Srovnávací analýzy nákupních aktivit:
 • Porovnání plánovaného objemu nákupu se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých dodavatelů podle objemů dodávek, kvalita dodávaných zboží a služeb,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí dodavatelů podle objemů dodávek apod.
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 dodavatelů.
3. Zdroje dat:
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ).
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence reklamací na dodavatele (DQ157A), Výkazy nákupu (DQ166A).
4. Vztahy řízení nákupů k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy nákupů nad datovými sklady a OLAP databázemi a specifické analytická aplikace (F409 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní nákupní analýzy a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu, případně základní analýzy na vlastní relační databází,
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního řízení nákupů přímo u dodavatelů nebo partnerů, resp. v odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ).
5. Podmínky úspěšnosti analýz nákupů:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality nákupních analýz v místě a čase, tj. u dodavatelů a kooperantů, v dislokovaných jednotkách apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv manažerům nákupu, případně skladů a pracovníkům nákupních oddělení na základě výsledků uskutečněných nákupních, materiálových a dalších analýz a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz nákupů s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám obchodních manažerů a obchodníků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená, např. data o jednotlivých nákupech, dostupných materiálech, data snímaná v provozu skladů, výrobních jednotek apod.,
 • Realizace nákupních a materiálových analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy dodavatelů, trhu, vývoje nabídky apod.