Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Analytická aplikace
Analytická aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F409
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení analytických aplikací
 • Analytické aplikace jsou typem klientských aplikací BI , pro které platí, že:
  • jsou navrhovány pro poskytování „manažerských“ informací , umožňují sledovat firemní procesy, plnění cílů organizace apod.,
  • poskytují nástroje pro on-line analýzy zahrnující analýzy trendů, drill up, drill down, slice and dice a identifikaci výjimek apod.,
 • jsou jednoduše ovladatelné a zajišťují vysokou vypovídací hodnotu výstupů prostřednictvím grafického uživatelského prostředí,
 • S analytickými aplikacemi úzce souvisí i reporting analytických informací. Jedním z příkladů je finanční reporting využívající specializovaný jazyk XBRL, Extensible Business Reporting Language. Je definovaný jako XML standard pro analýzy, výměny a reporting finančních a ostatních ekonomických informací firmy.
 • Analytické aplikace využívají nástrojů schopných vyhledávat všechny související záznamy s daným objektem, resp. záznamem, např. všechny produkty, služby, regiony a další k určitému zákazníkovi.
 • Otázky a problémy spojené s nasazením analytických aplikací jsou formulovány ve scénáři (S457).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Podporují řízení a plánování obvykle na strategické a taktické úrovni , stále častěji i na operativní úrovni řízení,
 2. Zpřístupňují funkce manažerského účetnictví , výkaznictví a controllingu,
 3. Podporují marketingovou strategii firmy, /Poskytují ekonomické analýzy, sledování a hodnocení profitability, včetně využití metody Activity Based Costing, ABC umožňující jasnou alokaci nákladů a jejich analýzy na velmi detailní úrovni,
 4. Umožňuje ohodnocení podnikatelských záměrů ,
 5. Pracují s daty delšího časového horizontu ,
 6. Umožňují připravovat inovativní akce,
 7. Zajišťují úlohy řízení a optimalizaci cen v systémech B2B provozovaných firmou a zahrnují:+
 8. analýzy a vyhodnocení cenových trendů v daném prostředí, +
 9. optimalizaci cen a modelování cen odpovídající vývoji požadavků a situaci na trhu, +
 10. realizaci cenové politiky, včetně zpracování a distribuce ceníků ,
 11. Některé aplikace podporují využití přirozeného jazyka,
 12. Analytické aplikace nabízejí funkcionalitu založenou na podnikových pravidlech (business rules). Jednotlivé analytické funkce se realizují podle podmínek zadaných v analytické databázi.
3. Problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Přínosy z analytických aplikací se těžko prokazují ,
 2. Systém v praxi často nedosahuje dostatečnou míru zabezpečení citlivých dat,
 3. Z pohledu data managementu je nutné, aby podnik, který tyto aplikace využívá, splňoval vysokou míru optimalizace interních procesů ,
 4. Pro některé manažery může představovat nadmíru informací ,
 5. Plnohodnotným vstupem mohou být v ýhradně konsolidovaná data charakteristická vysokou úrovní agregace,
 6. Jsou obvykle závislé na využití ostatních BI komponent,
 7. Představují často vysoké náklady spojené s implementací.
4. Reference:
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.