Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování v rámci controllingu
Plánování v rámci controllingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ095A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování v rámci controllingu“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je komplexně plánovat všechny klíčové finanční a naturální ukazatele podniku a jejich vývoj, a to v jejich vzájemných souvislostech,
 • Cílem Rozpočtování je formulovat hodnotově vyjádřené ukazatele . Cílem Plánování a rozpočtování je sestavit podnikový rozpočet (tzv. master budget) na všech úrovních řízení , který obsahuje rozpočtovou výsledovku, rozvahu, rozpočet peněžních příjmů a výdajů. Dále také zajistit transformaci rozpočtu z podnikové úrovně na rozpočty jednotlivých středisek,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ091 ).
2. Klíčové aktivity plánování v controllingu
 • Stanovení strategické cílové dominanty - Podnikové vedení se musí shodnout a schválit dlouhodobou strategii a cíle podniku. Musí určit, kde chtějí, aby podnik byl za několik let a definovat svou vizi. Je vhodné je plánovat na více než jeden rok dopředu, přesněji na přirozenou délku a období podnikatelského cyklu,
 • Ověření reálnosti cílových dominant - pracovníci podniku musí ověřit reálnost dosažení stanovených cílů. K tomu využívají různých analýz a prognóz do budoucna,
 • Formulace podnikových politik - podniková politika by měla v základních oblastech vymezovat dílčí strategické cíle a způsoby jejich dosažení. Formulují se na základě prognóz a analýz strategických cílových dominant a ověřují možnost jejich dosažení na základě současných podnikových možností, ale hlavně vzhledem k předpokládanému vývoji ekonomického okolí podniku,
 • Sestavení strategických plánů - na základě definování cílových dominant se sestavuje plán na strategické úrovni řízení,
 • Sestavení strategických rozpočtů s důrazem na efektivní využití kapitálu - na základě definování cílových dominant a strategického plánu se sestavuje rozpočet na strategické úrovni řízení,
 • Sestavení takticky orientovaných plánů a rozpočtů - ze strategických plánů a rozpočtů se odvozují ty na taktické úrovni řízení,
 • Transformace systému na nižší odpovědnostní, výkonové a procesní úrovně - přeměna plánu z taktické úrovně na hierarchicky nižší odpovědnostní, výkonové a procesní úrovně, např. na nákladová střediska,
 • Sestavení operativně koncipovaných rozpočtů - rozpočet na operativní úrovni, sloužící pro řízení jednotlivých podnikových útvarů, které mohou být definovány podle odpovědnosti za vznik nákladů nebo výkonů. Případně se rozpočet vztahuje k výrobnímu procesu.
3. Funkcionalita plánování v controllingu
 • Plánovací dokument: Plány controllingu (DQ088A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
  • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku (ISGQ04 ),
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ).
3.1. Plánování finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro finanční část plánování v controllingu:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Hrubá marže (IQ0008 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ),
  • Obrat (IQ0002 ), Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
 • Dimenze pro finanční část plánování v controllingu:
3.2. Plánování obchodních ukazatelů v controllingu dle vybraných dimenzí:
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související.
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
 • Ukazatelé pro obchodní část plánování v controllingu:
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ), Tržní podíl (IQ1002 ),
 • Dimenze pro obchodní část plánování v controllingu:
3.3. Plánování personálních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro personální část plánování v controllingu:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Náklady na nábor (IQ5004 ), Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ),
 • Dimenze pro personální část plánování v controllingu:
  • Podnikové cíle (DIQ001 ), Kvalifikační struktura (DIQ202 ), Věková struktura (DIQ203 ), Vzdělávání zaměstnanců (DIQ204 ).
3.4. Plánování majetkových a investičních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro majetkovou a investiční část plánování v controllingu:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ), Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ),
 • Dimenze pro majetkovou a investiční část plánování v controllingu:
4. Zdroje dat:
 • Stávající podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Dokumenty controllingu (DQ056A),
 • Analýzy controllingu (DQ087A).
5. IT pro plánování v controllingu:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace pro controlling.
6. Podmínky úspěšnosti plánování v controllingu:
 • Controlling je chápán jako řídící mechanismus vycházející z kybernetického řídícího okruhu a jako sled plánování a kontroly. Jelikož jsou v řídícím okruhu potřebné informace, je v tomto subsystému zahrnut předešlý subsystém controllingu jako poskytovatele informací ,
 • Controlling má za svůj hlavní úkol vytvořit a udržovat systém plánování a kontroly, zajistit integritu plánování a kontroly, stanovit odchylky a nakonec poskytovat informace potřebné v řízení se zpětnou a dopřednou vazbou. Účinnější fungování podporuje a základem controllingu je sjednocení plánování a kontroly do jednoho subsystému, čímž je podpořen princip využití řídícího okruhu.
 • Dalšími předpoklady jsou vytvoření plánu a rozpočtu na strategické úrovni a následně na úrovni operativní a taktické, které blíže konkretizují cíle strategického plánu . Operativní, taktické a strategické plány a rozpočty musejí být v souladu,
 • Efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).
7. Poznámky, reference: