Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Procesní dokumentace podniku
Procesní dokumentace podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ003A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Procesní dokumentace podniku - účel dokumentu
 • Účelem je analyzovat a dokumentovat podnikové procesy jako základ jejich optimalizace.
2. Obsah dokumentu
 • Procesní dokumentace podniku zahrnuje přehled a detailní vyjádření podnikových procesů , tj. kromě jejich obvyklého grafického vyjádření i charakteristiky každého procesu , tj.:
  • účel procesu,
  • spouštěcí událost procesu - aktivující proces, která může mít následující charakter, např. vstup dokladu (např. příchod poptávky zákazníka), časová událost, např. proces přípravy souhrnného reportu prodeje má být spuštěn vždy v pondělí každý týden, nastalá chyba nebo nestandardní událost, např. výpadek dodávek zboží od dodavatele, splnění byznys pravidla, např. zákazník překročil svůj úvěrový limit,
  • vstupy a výstupy - se určují pro jednotlivé činnosti, případně pouze pro celý proces (podle potřebné úrovně podrobnosti dokumentace). K nim patří dokumenty (nejčastěji), data, datové báze nebo jejich části a hmotně energetické vstupy a výstupy, tj. fyzické materiály, zboží, služby,
  • klíčové aktivity - činnosti mající v rámci procesu zásadní význam, jejich obsah, případné organizační a legislativní nároky apod.,
  • role - zajišťující, případně podílející se na procesu, resp. jednotlivých činnostech, tj. pracovníci s přiřazenými kompetencemi a zodpovědnostmi vzhledem k procesu a činnostem. Ty se specifikují na základě tzv. RACI matice, které obsahuje tyto symboly a jejich význam „A – Accountable“ – zodpovídá za celý proces, případně činnost, „R – Responsible“ - vykonává proces, činnost a je zodpovědný za jeho vykonání, „C – Consulted“ – konzultuje obsah procesu, činnosti, „I – Informed“ – je informován o průběhu a výsledcích procesu, činnosti,
  • vlastníka procesu - viz role "Vlastník byznys procesu" (RQ033 ),
  • klíčové metriky procesu, vyjadřující obsah, náročnost případně kvalitu procesu nebo činnosti. K metrikám obvykle patří časová náročnost procesu a činnosti, náklady na proces a činnosti, počty chyb nebo reklamací apod.,
  • aplikace a softwarové nástroje, které proces a jeho jednotlivé činnosti zajišťují nebo podporují.
 • Z hlediska procesní dokumentace se podle potřeby dokumentují i další jejich charakteristiky, např. klíčové problémy a omezení, která jsou s jeho průběhem spojené externí nebo interní faktory, které ovlivňují jeho výkonnost a kvalitu (např. pozice na trhu, ekonomické a legislativní prostředí apod.), nejlepší doporučené praktiky a případně další.
 • Procesy se člení na:
  • základní („core“) procesy - kterými jsou zajišťovány hlavní podnikové funkce bezprostředně spojené s uspokojováním potřeb zákazníků. Jsou těmi procesy, které mají rozhodující podíl na “hodnotě” finálního produktu podniku a obvykle probíhají celým podnikem,
  • podpůrné - probíhají uvnitř podniku a mají, jak název napovídá, podpůrný charakter pro základní procesy,
  • řídící - resp. správní procesy, představují procesy, jimiž firma definuje svoji organizaci a administrativní akty, respektive realizuje řízení, tj. jedná se o procesy managementu .
 • Procesní dokumentace podniku se vytváří v využitím metod procesního modelování (M502 ) a obvykle na základě symboliky, resp. notace BPMN (Business Process Modeling Notation), která je dostupná na adrese BPMN .