Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Procesní modelování
Procesní modelování
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M502
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Procesní modelování - celková charakteristika
 • Řízení podnikových procesů ( BPM, Business Process Management) zahrnuje aktivity spojené s optimalizací podnikových procesů a jejich maximálním přizpůsobením potřebám podniku.
 • Jádrem BPM je řešení změn, rozvoje a zavádění nových podnikových procesů ve vazbě na stanovenou podnikovou architekturu, což představuje komplex úloh (projektů) reengineeringu procesů ( BPR, Business Process Reengineering ). Tyto projekty zahrnují formalizované vyjádření, resp. modelování podnikových procesů a další optimalizační kroky.
1.1. Procesní charakteristiky
 • Efektivita a výkonnost podnikového řízení závisí na úrovni takových procesních charakteristik , jako jsou:
  • vlastní výkonnost procesů, tj. jejich časová a finanční náročnost, např. u procesů řízení zakázek, řízení vztahů k zákazníkům atd.,
  • flexibilita procesu, tedy schopnost reakce na změněné ekonomické prostředí, na změněné legislativní podmínky, nové požadavky a změny v technologiích. To znamená, že procesy řízení musí být nastaveny tak, aby poskytovaly prostor pro uplatnění uvedených změn a vlivů. Např. procesy pro plánování a řízení zakázek musí počítat s výkyvy v technických i personálních kapacitách, s různou dostupnosti materiálových zdrojů a finančních prostředků,
  • výkonnost podniku je z procesního hlediska ovlivňována jejich úrovní zralosti , tj. úrovní jejich dokumentace, formalizace či optimalizace.
1.2. Řízení podnikových procesů
 • Řízení podnikových procesů zahrnuje celou škálu metod a přístupů s cílem zvýšit efektivnost a výkonnost firm y, v tomto případě především procesní výkonnost .
 • Rychlost, s jakou podnik schopen reagovat na požadavky zákazníka je, vedle ceny, kvality, inovativnosti, jeden z rozhodujících faktorů jeho konkurenceschopnosti.
1.3. Monitorování podnikových procesů
 • S uvedenými charakteristikami souvisí potřeba sledovat průběh podnikových procesůa jejich činnosti průběžně měřit , tj. jejich časové hodnoty a další výkonové parametry (objem produktů, chybovost apod.), např. sledované časy na vyhodnocení objednávky zákazníka, časy naplánování zakázky, časy přípravy a kompletace zakázky atd.
 • To je předmětem metody monitorování podnikových procesů (BAM, Business Activity Monitoring) .
 • BAM je postavena na celé řadě úloh a principů , k nimž patří:
  • stanovení cílů BAM a výběr procesů, které budou předmětem jeho nasazení,
  • správné vymezení míst v procesu, tj. klíčových aktivit, resp. uzlových bodů, kde je měření časových a výkonových charakteristik nejúčinnější,
  • stanovení měřených charakteristik , včetně jejich obsahového a formálního vymezení, měrných jednotek apod.,
  • stanovení periodicity měření (každou hodinu, denně, náhodně apod.),
  • stanovení zodpovědných pracovníků za měření hodnot,
  • stanovení funkcionality analýz realizovaných se získanými, resp. naměřenými hodnotami,
  • určení způsobu využití měřených hodnot, tj. v rámci BPR, případně organizačních a technických opatření pro zlepšení sledovaných procesů.
 • Aplikace BAM využívají specifických technologií zařazovaných do middleware (F836), které slouží k řízení a dohledu nad událostmi. Tyto technologie aplikacím BAM poskytují vhodná data o událostech v podniku, např. elektronicky došlá objednávka, přerušení funkce výrobní linky apod.
1.4. Řešení podnikových procesů
 • Řešení podnikových procesů se rozlišují podle toho, zda jde o průběžné zlepšování , nebo zcela zásadní změny, resp. vytvoření zcela nově definovaných procesů, pro něž se především používá termín Business Process Reengineering . Podle (Řepa, 2007) se oba přístupy rozlišují jednotlivými kroky řešení .
1.5. Business Process Reengineering, BPR
 • Zásadní změny, resp. vytvoření zcela nových procesů (Business Process Reengineering, BPR) vychází ve větší či menší míře z předpokladu, že současné podnikové procesy již nevyhovuj í situaci na trhu a potřebám podniku a je nezbytné je úplně přehodnotit a změnit.
 • V tomto případě se projekty BPR realizují v následujících krocích, či etapách:
  • definice rozsahu BPR projektu, tj. jaké oblasti podnikového řízení má pokrývat, jaké organizační jednotky, např. včetně dislokovaných závodů a poboček, jaké mají procesy postavení ve firmě, např. pouze základní (core) procesy, nebo i podpůrné a řídící procesy,
  • analýza potřeb a možností podniku vzhledem k procesům, jaké nároky jsou na ně kladeny z hlediska např. vztahů k zákazníkům, ke kooperacím s partnery, jaké jsou potřeby podnikového managementu na procesy zahrnující podnikové analýzy, plánování, operativní rozhodování atd.,
  • vytvoření zcela nové soustavy procesů , procesního modelu, tj. všech vymezených procesů a jejich vzájemných vazeb (jejich vstupů a výstupů) a definování vnitřní logiky procesů, tj. sítí činností a dalších charakteristik,
  • plánování přechodu na nový procesní model, vytvoření harmonogramu přechodu, určení zodpovědností a kompetencí pro pracovníky podniku,
  • implementace nového procesního modelu , tj. verifikace nové procesní dokumentace, promítnutí do organizačních norem a předpisů, případně úpravy, nebo nasazení nových podpůrných technologií (workflow) a vyškolení příslušných pracovníků.
1.6. Průběžné zlepšování procesů
 • Průběžné zlepšování procesů je charakteristické cyklickým opakováním jednotlivých činností zahrnujících analýzu i návrh procesu, kde se tento cyklus uskutečňuje v těchto krocích:
  • popis, resp. dokumentace současného stavu procesu (např. procesu řízení obchodní zakázky), tj. jeho jednotlivých činností, jejich návazností, uspořádání a dalších charakteristik,
  • stanovení sledovaných metrik procesu, tj. měřitelných charakteristik procesu, zejména časové náročnosti procesu, případně jednotlivých činností a nákladů na proces, pokud jsou efektivně sledovatelné,
  • sledování, resp. monitoring provozu procesu, vyhodnocení sledovaných metrik v průměrných, maximálních a minimálních hodnotách, analýzy kritických míst a problémů v realizaci procesu, identifikace možností jeho racionalizace (viz dále),
  • návrh a implementace změn v procesu a promítnutí do jeho původní dokumentace, do organizačních norem a předpisů, případně do odpovídajících technologií, zejména aplikací workflow, vyškolení pracovníků,
  • návrat na první bod , verifikace nové dokumentace procesu a pokračování následujícími kroky v cyklu.
2. Hodnocení a využití procesního modelování
 • Využití té které varianty je otázkou konkrétních podmínek, podnikové kultury (F050 ), úrovně managementu a dalších podstatných faktorů.
 • Společným jmenovatelem obou přístupů je však nutnost uplatnění určité metodiky řešení a efektivní dokumentace podnikových procesů, ať už původních pro účely jejich analýzy, nebo vyjádření nově navržených nebo upravených procesů.
 • Výhody a nevýhody procesního modelování jsou uvedeny v souvislosti s faktorem procesního reengineeringu (F057 ).
 • Využití procesního modelování je zejména v úlohách:
  • Zpracování úvodní studie (U411A ), Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ), Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ),
  • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ), ERP: Analýza a návrh (U422A ),
  • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ), WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
  • BI: Zpracování Úvodní studie (U431A ), BI: Specifikace přírůstku řešení (U432A ), BI: Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ), BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
  • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ), Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
  • ECM: Zpracování úvodní studie (U471A ), ECM: Analýza a návrh aplikace (U472A ),
  • CRM: Zpracování úvodní studie (U481A ), CRM: Analýza a návrh aplikace (U482A ).