Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Globální analýza a návrh aplikace - TASW
Globální analýza a návrh aplikace - TASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U412A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Globální analýza a návrh aplikace – TASW“
 • Účelem úlohy je:
  • zpřesnění a rozpracování požadavků na řešení dané části podnikové informatiky, a to s respektováním specifik a možností vybraného TASW,
  • popsat potřeby a rozhodnout o přizpůsobení a nutných úpravách a doplnění funkcionality TASW, tak aby vyhovovala podnikovým procesům a potřebám,
  • zajistit promítnutí nutných změn , vyplývajících ze standardní funkcionality TASW do podnikových procesů ,
  • upřesnit technologické architektury systému,
  • rozdělit celé řešení na samostatně realizovatelné části – přírůstky včetně specifikace jejich rozhraní,
 • Účelem úlohy je definovat základní, obecný postup řešení s tím, že zvláštnosti principů a postupů vzhledem k charakteru aplikací (ERP, BI, CRM, …) jsou řešeny ve speciálních úlohách MBI,
 • Další paragrafy obsahují komplexně různé aspekty a pohledy na řešení globální analýzy a návrhu – TASW a je na uživateli, aby vybral ty, které jsou v dané situaci relevantní.
2. Scénáře, analytické otázky a problémy
 • Ve vztahu k řešení jednotlivých oblastí podnikového řízení je dobré vycházet z analytických otázek definovaných ve specifických scénářích pro tyto oblasti řízení podniku: „Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Úloha má rovněž řešit problémy a otázky definované ve scénáři „Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Podniková architektura (D051A ) a navazující Architektura IT služeb (D052A ),
 • Architektury stávající podnikové informatiky – a s tím související Aplikační architektura (D053A ), Datová architektura (D055A ), Technologická architektura (D054A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Dokumentace stávající podnikové informatiky.
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu : globální analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • popis vedením odsouhlasených změn v byznys procesech (nový stav byznys procesů),
  • globální konceptuální model cílového systému,
  • návrh zajištění bezpečnosti systému,
  • hrubý model změn v organizaci (organizační struktury a odpovědností funkčních míst),
  • věcné vymezení přírůstků, plán iterací a kritéria ukončení přírůstku,
  • aktualizovaný seznam rizik,
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný o specifikaci funkčních požadavků o priority a typy požadavků, jejich ohodnocení dle způsobu realizace – standard/parametrizace/změna postupu byznysu/customizace a vývoj specifické funkcionality, specifikace nefunkčních požadavků (D042A ),
 • Aplikační architektura, aktualizovaná, včetně zasazení nového aplikačního software do architektury (D053A ).
5. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku – obsah řešení
 • Obsah řízení podniku je v MBI vymezen ve skupinách úloh odpovídajících jednotlivým oblastem řízení, viz (DO00 ), (DO005 ), nebo (DO011 ) .
 • Z analytického hlediska a kvality celého výsledného řešení je podstatné pochopení, analýzy a odpovídající řešení vazeb mezi jednotlivými skupinami úloh – jejich základní specifikace je součástí každé skupiny úloh,
 • Obvyklé problémy a otázky k řešení podle jednotlivých skupin úloh (oblastí řízení jsou uvedeny ve scénářích „Scénáře k řízení firmy a byznys analytice“ (SGQ100), např. „Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ).
6. Typy úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh je rozdělena do úloh dle jejich typů , v nichž úloha analýzy a návrhu aplikace pokrývá specifické otázky – viz další přehled,
 • Evidenční úlohy – viz scénář (SQ001 ),
 • Transakční úlohy (SQ002 ),
 • Úlohy reportingu (SQ003 ),
 • Analytické úlohy (SQ004 ),
 • Plánovací úlohy (SQ005 ).
7. Klíčové faktory ovlivňující kvalitu řešení:
 • Faktor velikosti podniku (F000),
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Podniková kultura (F050 ),
 • Podniková organizace (F051 ),
 • Využití reengineeringu podnikových procesů (F057 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing (F100 ),
 • SaaS – Software as a Service (F106 ),
 • Úroveň a formy sourcingu (F120 ),
 • Customizace aplikačních produktů (F132 ),
 • Podniková architektura (F150 ),
 • Aplikační architektura (F152 ),
 • Technologická architektura (F153 ),
 • Datová architektura (F154 ),
 • ERP (F300 ).
8. Hlavní pracovní metody pro řešení úlohy:
 • Datové modelování (M501 ), zejména pro účely dovývojů,
 • Procesní modelování (M502 ).
9. Hlavní metriky uplatňované v řešení úlohy:
 • Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
 • Počty softwarových licencí (I242 ),
 • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 • Náklady na činnosti v IT (I406 ),
 • Náklady na projekt (I502 ),
 • Rozsah projektových zpoždění (I503 ),
 • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
 • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
 • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 )
 • Metriky ve vztahu k oblastem řízení podniku jsou součástí dokumentace jednotlivých úloh a jejich skupin.
10. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Globální analýza a návrh aplikace - TASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
11. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Konzultuje a řeší zejména sporné otázky v průběhu analýzy a návrhu aplikace, zásadní spory jsou řešeny na úrovni řídící komise projektu,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí provádění celé úlohy a kooperaci s externím dodavatelem,
 • Dodavate l (R109 ):
  • Zajišťuje převážnou část řešení úlohy, a to v kooperaci s interními analytiky a klíčovými uživateli podniku,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Řeší všechny součásti a činnosti v rámci úlohy, tj. zejména analýzy a návrh podnikových procesů, požadavky na funkcionalitu, datové báze a na další otázky, jako přístupy podle rolí apod.,
 • IT architekt (R401 ):
  • Řeší nároky aplikace na technologickou strukturu, připravuje a zajišťuje potřebné změny infrastruktury (upgrade atd.),
 • Vývojář softwaru (R402 ):
  • Zajišťuje všechny součásti a činnosti v rámci úlohy, v kooperaci s interními pracovníky podniku,
 • Vývojář webu a multimédií (R403 ):
  • Podílí se na analýze a návrhu v kooperaci s dodavatelem na přípravě funkcionality aplikace spojené s webovým rozhraním,
 • Tester (R404 ):
  • Připravuje obsah a pravidla dílčích testů navrhovaných řešení a nároky na dokumentaci jejich výsledků,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje analýzy a návrh podnikových procesů a zejména pak požadavky na funkcionalitu aplikace a customizace,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje analýzy a návrh podnikových procesů a zejména pak požadavky na funkcionalitu aplikace a customizace.
12. Řešení úlohy v kontextu domén řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000):
  • Aktualizace Aplikační architektury (D053A ), Technologické architektury (D054A ) a Datové architektury (D055A ) v úloze Globální analýzy a návrhu – jako součást aktualizace Informační strategie,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Aktualizace Katalogu IT služeb (D111A ) o nově navrhované IT služby jako vstup do úloh řízení IT služeb,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Aktuální výsledky úloh Analýza datových zdrojů (U201A ), Personální analýzy v IT (U221A ), Analýzy ASW zdrojů (U241A ), Analýzy IT infrastruktury (U242A ) jako podklad pro řešení úlohy Globální analýza a návrh,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Průběžné zpřesňování nákladů a očekávaných efektů projektu jako vstup zejména pro úlohy Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) a Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Úloha „Globální analýza a návrh aplikace - TASW“ je rámcovým podkladem pro řešení obdobných úloh pro jednotlivé typy projektů, jak ukazuje následující přehled,
  • ERP: Analýza a návrh (U422A ),
  • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
  • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ) a Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
  • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
  • Analýza stavu a požadavků na mobilní aplikace (U463A ),
  • ECM: Analýza a návrh aplikace (U472A ),
  • CRM: Analýza a návrh aplikace (U482A ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Úloha poskytuje podklady pro aktualizaci uživatelských požadavků z výstupů úloh Řízení uživatelských požadavků (U733A ), Řízení externího service-desku (U734A ), Řízení interního service-desku (U734B ).
13. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Účast pracovníků uživatelské sféry podniku na řešení úlohy (alespoň konzultační formou), jejich pochopení a respektování nových možností aplikace oproti zavedeným zvyklostem, nepožadovat realizaci zbytečných změn v TASW,
 • Dobrá organizace a úroveň školení uživatelů kooperujících na projektu, aktivní účast uživatelů na školení a ochota studovat principy a funkcionalitu implementované aplikace,
 • Otevřenost vedení podniku a uživatelské sféry změnám, která aplikace přináší, včetně podnikové organizace a podnikových procesů,
 • Zkušenosti implementačního týmu (zejména externího dodavatele) s konkrétním obsahem aktivit podniku, jeho podnikání (podle daného odvětví),
 • Respektování časové náročnosti realizace analýzy a návrhu vzhledem k rozsahu a komplexnosti implementovaného typového ASW,
 • Zajištění průběžné komunikace implementačních týmů s uživatelskou sférou.
14. Doporučené praktiky
 • Pro efektivní kooperaci implementačních týmů s klíčovými uživateli je nezbytné těmto uživatelům vytvořit, pokud je to možné, dostatečný časový prostor a odpovídající motivaci na řešení projektu.
15. Klíčové aktivity úlohy „Globální analýza a návrh aplikace - TASW“

15.1. Analýza a specifikace požadavků
 • Zahrnuje detailní specifikaci funkčních, technologických, bezpečnostních, kvalitativních a dalších požadavků a stanovení jejich priorit,
 • Rozčlenění funkčních požadavků na standardní funkce TASW, parametrizaci/konfiguraci TASW, přizpůsobení workflow a na části, které je třeba zajistit vývojem specifického zákaznického řešení.
15.2. Instalace TASW pro účely školení klíčových uživatelů
 • Instalace školicího serveru TASW pro implementační tým, školicí databáze, příprava organizačního a materiálního zajištění školení.
15.3. Školení projekčního týmu
 • Školení projekčního (implementačního) týmu, a to pracovníků IT útvaru, tak klíčových uživatelů, metodiků,
 • Školení zahrnuje dále využívané analytické metody, základní principy a manažerské metody, na nichž je založen typový ASW a nabízenou funkcionalitu podle jednotlivých oblastí řízení a podnikových procesů.
15.4. Analýza a návrh podnikových procesů
 • Rozvoj a změny podnikových procesů se realizují buď komplexně v rámci projektu procesního reengineeringu zahrnujícího celý podnik, nebo ve vztahu k právě řešeným aplikacím,
 • Smyslem analýzy podnikových procesů je zjistit, jaký je současný stav řízení podniku v oblastech (prodej, nákup, výroba atd.), které má řešit plánovaná aplikace, kde jsou problémy v řízení a požadavky na jeho další rozvoj. Její rozsah se podle řešené aplikace liší - od dílčí oblasti např. řízení prodeje nebo řízení vztahu k zákazníkům (CRM) až po analýzu celého podnikového řízení odpovídající zejména celopodnikovým aplikacím (ERP),
 • Návrh změn podnikových procesů, resp. nově definovaných podnikových procesů, které má aplikace podporovat vychází z předchozí analýzy. Úpravy procesů v souvislosti s určitou aplikací (např. s CRM nebo elektronickým podnikáním) pak mají většinou charakter dílčích a doplňujících řešení nebo nezbytných úprav. Analýza a návrh procesů zahrnuje:
  • identifikace procesů, kterých se aplikace dotýká,
  • identifikace vazeb procesů na ostatní procesy v rámci podniku i vazeb k obchodním partnerům,
  • analýza podnikových procesů vzhledem k tomu, jak je podporuje TASW. Při nasazování TASW je často třeba změnit některé procesy, aby odpovídaly těm, které podporuje systém,
  • pokud ale podnik působí ve velmi specializovaném oboru, případně jsou jeho procesy konkurenční výhodou, pak je nezbytné upravovat implementovanou aplikaci,
  • výsledkem analýzy je přehled o požadované funkcionalitě, tj. požadovaných customizacích a funkcích, které je třeba dovyvinout,
 • Výsledné řešení představuje procesní model a model případů užití promítnutý do popisu funkcionality TASW (pokud existují use case diagramy nebo jiná funkční specifikace TASW), specifikace chybějících funkcí a přiřazení jejich vývoje k realizačním přírůstkům.
15.5. Analýza a návrh databází
 • Analýza existujících databází zahrnuje vyhodnocení jejich obsahu, rozsahu, kvality a způsobu jejich využívání. Např. v případě řešení ERP jde, vzhledem k jejich celopodnikovému charakteru, se analyzují prakticky veškeré datové zdroje a databáze,
 • Účelem analýzy databází je posoudit jejich stav a kvalitu pro odhad a plánování jejich migrace do nových databázových struktur. Migrace dat ze starých do nových databází je totiž pracovně i časově jednou z nejnáročnějších úloh v rámci fáze příprava zavedení aplikace do provozu,
 • Výsledné řešení představuje konceptuální doménový model celého systému mapovaný na odpovídající model TASW, specifikace chybějících datových entit a hlavních atributů.
15.6. Analýza a návrh nasazení typového ASW
 • Potřeba zhodnocení stávajících aplikací, které se v podnikové informatice již provozují, je dána tím, že naprostá většina aplikací podnikové informatiky není izolována, ale musí být zasazena do celého informačního systému. Řešení jejích datových a funkčních vazeb na ostatní aplikace je tedy velmi podstatnou součástí řešení. Z této analýzy pak vyplývají nároky na integraci řešené aplikace na ostatní části, resp. aplikace systému a vyhodnocení technologických možností této integrace,
 • Specifikace TASW na úrovni globální analýzy a návrhu zahrnuje:
  • návrh samostatně implementovatelného jádra systému, tedy té minimální části TASW, aby mohly být realizovány jednotlivé přírůstky,
  • rozdělení realizace do přírůstků,
  • návrh rozhraní na ostatní aplikace podniku,
  • návrh externího rozhraní na IS dodavatelů, zákazníků, ISVS (informační systémy veřejné správy) apod.,
  • detailní návrh programových standardů a vzorů pro ty části TASW, které se budou programovat.