Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Kategorizovat úlohy řízení maloobchodu z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na řízení podniku v maloobchodě s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech,
 • Vymezit specifický obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení analytiky maloobchodu – Retail Analytics (RA) ,
 • Vytvořit základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT - pro řešení požadavků na soulad byznysu a IT (business – IT alignment).
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika maloobchodního podniku viz faktor (F009 ).
2. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Retail: Nákup a zásobovací logistika - (TGQ550XRE ),
 • Retail: Skladování - (TGQ560XRE ),
 • Retail: Vnitropodniková logistika - (TGQ570XRE ),
 • Retail: Prodej - (TGQ580XRE ),
 • Retail: POS - (TGQ590XRE ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ). Doporučená komplexní řešení s využitím komponent MBI jsou prakticky stejná jako v doméně „Podnikové řízení a analytika“ (DO00 ) v paragrafech 2.2 – 2.6. Komponenty MBI jsou zde podkladem pro řešení vymezující jejich základní obsah a některá doporučení.
3. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 6 základních úloh a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Zajištění obchodních a dalších transakcí - realizace finančních, prodejních, nákupních a dalších transakcí,
  • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - s respektováním relevantních dimenzí,
  • Úlohy pokročilé analytiky – úlohy data miningu, text miningu, prediktivní úlohy a další.
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy podnikového řízení, např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod.
4. Úlohy řízení podniku dle typů
 • Úlohy evidenční a transakční většinou vytvářejí, kromě jiného, zdroje dat pro ostatní úlohy. Vymezení samotného předmětu podnikové analytiky je dáno zejména třemi typy úloh – reportingové, analytické, plánovací. Specifická část je věnovaná řízení IT podniku. Další přehled obsahuje členění podnikových úloh dle jejich typů:
4.1. Úlohy evidenční:
 • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ),
 • Závazky – evidence (UQ061A ), Pohledávky – evidence (UQ071A ),
 • PAM – evidence (UQ081A ),
 • Retail: Základní prodejní evidence (UQ581AXRE ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ),
 • Personální evidence (UQ251A ),
 • Evidence majetku (UQ301A ),
 • Marketingové evidence (UQ351A ),
 • Evidence dopravy (UQ401A ),
 • Evidence energií (UQ451A ),
4.2. Úlohy transakční:
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ), Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ),
 • Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
 • Závazky – transakce (UQ062A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ),
 • PAM – transakce (UQ082A ),
 • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Retail: Obchodní případ Prodej, transakce (UQ582AXRE ), Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ), Retail: Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ585AXRE ),
 • Retail: Výběr POS SW (UQ591AXRE ), Retail: Výběr POS HW (UQ592AXRE ), Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému (UQ593AXRE ), Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS (UQ594AXRE ), Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách (UQ595AXRE ),
 • Retail: Řešení propojení poboček (UQ596AXRE ), Retail: Proškolení personálu POS (UQ597AXRE ),
 • Retail: Správa položek a cenové politiky (UQ598AXRE ),
 • Retail: Obchodní případ Nákup (UQ552AXRE ),
 • Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika (UQ556AXRE ), Retail: Operativní řízení skladů, transakce (UQ562AXRE ), Retail: Inventury skladů (UQ567AXRE ), Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
 • Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
 • Marketingové transakce (UQ352A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu (UQ571AXRE ),
 • Řízení energií – transakce (UQ452A ).
4.3. Reportingové úlohy:
 • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A ),
 • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
 • Personální reporting (UQ253A ),
 • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
4.4. Analytické úlohy:
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
 • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
 • Analýzy závazků (UQ064A ), Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
 • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Retail: Prodejní analýzy (UQ584AXRE ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
 • Retail: Analýzy nákupu a zásob (UQ554AXRE ),, Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ),
 • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
4.5. Plánovací úlohy:
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
 • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
 • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
 • Retail: Plánování a příprava nákupů (UQ555AXRE ),
 • Personální plánování (UQ255A ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
4.6. Úlohy pokročilé analytiky:
 • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ),
 • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ),
 • Prodej – pokročilá analytika (UQ109A ),
 • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ),
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ),
 • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A ),
 • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ),
 • Marketing – pokročilá analytika (UQ359A).
4.7. Řízení IT v podniku:
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ), Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
5. Faktory, principy a součásti řešení podnikové analytiky

 • Souhrnný přehled faktorů podnikového řízení je na stránce "Faktory – úvod a souhrnný přehled" (FG0 ).
6. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Souhrnný přehled rolí podnikového řízení je na stránkách (RGQ00 ) a (RGQ30 ).
7. Metody pro řízení podniku Souhrnný přehled metod podnikového řízení
8. Nástroje a aplikace pro podnikové řízení
 • Přehled vybraných aplikací a nástrojů podnikového řízení je na stránce (AGQ00 ).
9. Metriky – ukazatelé v podnikovém řízení
10. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Souhrnný přehled dimenzí je na stránce (DIG0 ).
11. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Souhrnný přehled dokumentů je na stránce (DGQ01 ).
12. Scénáře – analytické otázky řízení podniku
 • Souhrnný přehled scénářů je na stránkách (SGQ100 ) a (SGQ000 ).
13. Příloha
 • Charakteristika domény je i v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah přiloženého dokumentu:
  • Zaměření a účel domény,
  • Oblasti řízení maloobchodního podniku (skupiny úloh),
  • Kategorizace úloh řízení maloobchodu v MBI,
  • Úlohy řízení podniku dle typů,
  • Faktory, principy a součásti řešení podniku,
  • Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti,
  • Metody pro řešení podnikové analytiky,
  • Nástroje a aplikace pro podnikovou analytiku,
  • Metriky – ukazatelé v podnikové analytice a řízení, ve vazbě k dimenzím,
  • Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů,
  • Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze,
  • Scénáře – analytické otázky řízení podniku,
  • Poznámky, reference.
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně