Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Kategorizovat úlohy řízení maloobchodu z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na řízení podniku v maloobchodě s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech,
 • Vymezit specifický obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení analytiky maloobchodu – Retail Analytics (RA) ,
 • Vytvořit základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT - pro řešení požadavků na soulad byznysu a IT (business – IT alignment).
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika maloobchodního podniku viz faktor (F009 ).
2. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
3. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh - podrobnější charakteristika jednotlivých typů úloh je v úvodní doméně (DO0 ) a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Transakční úlohy - zajištění obchodních a dalších transakcí,
  • Reportingové úlohy - vytváření požadovaných reportů, sestav, výkazů,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy ukazatelů prodeje zboží a služeb podle zvolených dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení, tj. plánovaných ukazatelů podle zvolených dimenzí.
4. Úlohy řízení podniku dle typů
 • Úlohy evidenční a transakční většinou vytvářejí, kromě jiného, zdroje dat pro ostatní úlohy. Vymezení samotného předmětu podnikové analytiky je dáno zejména třemi typy úloh – reportingové, analytické, plánovací. Specifická část je věnovaná řízení IT podniku. Další přehled obsahuje členění podnikových úloh dle jejich typů:
4.1. Úlohy evidenční:
 • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ),
 • Závazky – evidence (UQ061A ), Pohledávky – evidence (UQ071A ),
 • PAM – evidence (UQ081A ),
 • Retail: Základní prodejní evidence (UQ581AXRE ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ),
 • Personální evidence (UQ251A ),
 • Evidence majetku (UQ301A ),
 • Marketingové evidence (UQ351A ),
 • Evidence dopravy (UQ401A ),
 • Evidence energií (UQ451A ),
4.2. Úlohy transakční:
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ), Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ),
 • Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
 • Závazky – transakce (UQ062A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ),
 • PAM – transakce (UQ082A ),
 • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Retail: Obchodní případ Prodej, transakce (UQ582AXRE ), Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ), Retail: Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ585AXRE ),
 • Retail: Výběr POS SW (UQ591AXRE ), Retail: Výběr POS HW (UQ592AXRE ), Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému (UQ593AXRE ), Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS (UQ594AXRE ), Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách (UQ595AXRE ),
 • Retail: Řešení propojení poboček (UQ596AXRE ), Retail: Proškolení personálu POS (UQ597AXRE ),
 • Retail: Správa položek a cenové politiky (UQ598AXRE ),
 • Retail: Obchodní případ Nákup (UQ552AXRE ),
 • Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika (UQ556AXRE ), Retail: Operativní řízení skladů, transakce (UQ562AXRE ), Retail: Inventury skladů (UQ567AXRE ), Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
 • Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
 • Marketingové transakce (UQ352A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu (UQ571AXRE ),
 • Řízení energií – transakce (UQ452A ).
4.3. Reportingové úlohy:
 • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A),
 • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
 • Personální reporting (UQ253A ),
 • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
4.4. Analytické úlohy:
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
 • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
 • Analýzy závazků (UQ064A ), Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
 • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Retail: Prodejní analýzy (UQ584AXRE ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
 • Retail: Analýzy nákupu a zásob (UQ554AXRE ),, Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ),
 • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
4.5. Plánovací úlohy:
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
 • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
 • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
 • Retail: Plánování a příprava nákupů (UQ555AXRE ),
 • Personální plánování (UQ255A ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
4.6. Řízení IT v podniku:
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ), Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
5. Faktory, principy a součásti řešení podnikové analytiky
 • Do podnikové analytiky v maloobchodě (Retail Analytics) spadá celá škála technologií a řešení, které se na sebe různě váží, doplňují se, resp. poskytují zcela specifické služby. Jejich souhrnný přehled a hlavní souvislosti jsou na stránce Business Analytics (BA), (FG070 ),
 • K nejčastěji využívaným nástrojům a řešením patří v současné době:
  • celý komplex nástrojů a produktů Business Intelligence (FSG400 ),
  • samoobslužná řešení analytických aplikací – Self Service Business Intelligence (F455 ),
  • řešení vizualizace dat a analytických panelů na obrazovkách uživatelů – dashboardů (F414 ),
  • podpora řešení plánovacích úloh v prostředí Business Intelligence (F453 ),
  • řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh na mobilních zařízeních – mobilní BI (F460),
  • nástroje pro řešení prediktivní analytiky (F454 ),
  • komplex nástrojů a technologií pro zpracování a analýzy extrémně velkých objemů dat - Big Data Analytics (F457 ),
 • Řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh s podporou IT zasahuje prakticky do všech oblasti řízení podnikového IT . Souhrnný přehled takových úloh nabízí druhá část stránky věnované základním charakteristikám Business Analytics (FG070 ),
 • Vedle technologických faktorů řešení BA jsou pro jeho kvalitu a využití podstatné i faktory, které ho ovlivňují v širším kontextu, zejména:
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ) a další.
6. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Na řešení úloh podnikové analytiky se podílí komplex pracovníků v jasně vymezených rolích – viz stránka Specialisté pro Business Analytics (RGQ100).
7. Doporučené postupy řešení IT v podnikové analytice
 • Postupy řešení úloh odpovídají vesměs použitým nástrojům, resp. jejich skupinám. V tomto případě jsou to standardní IT úlohy a postupy :
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • V rámci specifických IT úloh a jejich postupů jsou k dispozici:
  • Tvorba dashboardu a řešení kvalitní vizualizace dat, (U441A ),
  • Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ),
  • Řešení a využití dolování dat (U445A).
8. Metody pro řešení podnikové analytiky
 • Pro řešení projektů BA , tj. výše uvedených IT úloh a postupů se využívají převážně následující metody :
  • Datové modelování (M501 ),
  • Procesní modelování (M502 ),
  • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • K řešení vlastního byznys obsahu jsou často využité metody:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Benchmarking (M005 ),
  • Segmentace zákazníků (M006 ),
  • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Metody řízení investic (M038 ).
9. Nástroje a aplikace pro podnikovou analytiku
 • Komplexní Business Intelligence aplikace představují příklady produktů na stránkách Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ) zahrnují detailnější charakteristiky produktů na následujících stránkách:
  • PowerPivo t: Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ), Power Pivot – zdroje dat (AQ001B), Power Pivot – příprava dat (AQ001C),
  • Power View (AQ001D ),
  • Power BI: Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ), Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ), Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C), Power BI Service (AQ002D), Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E),
  • Jazyk DAX: DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ), DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B), DAX pro Power BI (AQ003C),
  • BellaDati BI (AQ005A ),
  • Tableau (AQ006A ),
  • Qlik View (AQ007A),
  • Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ).
10. Metriky – ukazatelé v podnikové analytice a řízení, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
11. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ).
12. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ).
13. Scénáře – problémy a otázky řízení podniku
 • Řeší se strategické řízení podniku (SQ011 ),
 • Řeší se finanční řízení podniku (SQ051 ),
 • Řeší se řízení závazků (SQ061 ),
 • Řeší se řízení pohledávek (SQ071 ),
 • Řeší se řízení mezd podniku (SQ081 ),
 • Řeší se controlling podniku (SQ091 ),
 • Řeší se řízení prodeje zboží a služeb (SQ100 ),
 • Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje (SQ101 ),
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu (SQ151 ),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Řeší se řízení skladů (SQ205 ),
 • Řeší se řízení lidských zdrojů (SQ251 ),
 • Řeší se řízení majetku (SQ301 ),
 • Řeší se řízení investic a údržby (SQ302 ),
 • Řeší se marketing (SQ351 ),
 • Řeší se řízení dopravy (SQ401 ),
 • Řeší se řízení energií (SQ451 ),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích:
  • Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ),
  • Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ),
  • Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ),
  • Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ),
  • Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně