Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Marketing
Marketing
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ350
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. *** „Řízení marketingu“ – přehled úloh ***
 • Evidence: Marketingové evidence (UQ351A ) - aktualizace základních údajů marketingu, např. klasifikace obchodních partnerů, konkurence apod.,
 • Transakce: Řízení marketingu - transakce (UQ352A ) - zpracování jednotlivých marketingových transakcí spojených s přípravou realizací a vyhodnocením marketingových akcí,
 • Reporting: Reporting marketingu (UQ353A),
 • Analýzy: Marketingové analýzy (UQ354A ) - tj. analýzy trhu, konkurence, požadavků zákazníků apod.,
 • Plánování: Marketingový plán (UQ355A ) - plánování marketingových a promo akcí,
 • Další úlohy: Řízení marketingových kampaní (UQ356A ) - operativní řízení jednotlivých marketingových kampaní.
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení marketingu“

Účelem skupiny úloh „Řízení marketingu“ je:

 • podporovat obchodní aktivity firmy,
 • přisívat k posilování pozice firmy na trhu, její konkurenceschopnosti a získávání konkurenčních výhod,
 • poskytovat pracovníkům marketingu, prodeje, nákupu (manažerům, obchodníkům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci obchodních aktivit podniku,
 • realizovat úspěšné marketingové akce a kampaně s vysokou návratností.
3. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Marketing je ovlivněn zejména socioekonomickými a organizačními faktory (FSG030 ) a v rámci nich úrovní využití digitálního byznysu (F032 ) a social computingu (F033 ).
 • Marketing ovlivňuje i aktuální úroveň managementu podniku (FSG050 ).
4. „Řízení marketingu“ – v kontextu podnikového řízení

Úlohy řízení marketingu se váží na následující úlohy, jsou uvedeny pouze nejvýznamnější:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • marketingové analýzy (UQ354A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • marketingový plán (UQ355A ) a řízení marketingových kampaní (UQ356A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • marketingové transakce (UQ352A ), dílčí operace nákupů, zajišťování služeb spojených s marketingem apod. – faktury a další dokumenty představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • marketingový plán (UQ355A ) – představuje podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují základ pro plánování prodejních aktivit podniku (UQ105A ),
  • výsledky prodejních analýz (UQ104A ), resp. reporting prodeje (UQ103A ) jsou vstupem pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ), analýzy dodavatelů, konkurence atd. představují základ pro plánování nákupů (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ) vzhledem k personálním zdrojům a jejich strukturám,
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT je řízení marketingu metodicky i obsahově vázáno zejména na úlohu Řízení prodeje IT služeb (U131A ),
  • specifickou úlohou ve vztahu marketing – IT je úloha Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
5. Metriky a dimenze pro „Řízení marketingu“

Základní metriky v marketingu se vztahují:

 • k analýzám trhu a hodnocení marketingových akcí (ISGQ20 ), např.:
  • Pozice podniku na trhu (IQ2001 ), Počet analyzovaných konkurentů (IQ2002 ),
  • Úspěšnost prodejní kampaně (IQ2003 ), Marketingové náklady na objednávku (IQ2004 ),
  • Poměr akvizice objednávky (IQ2005 ), Čas strávený v obchodě (IQ2006 ),
  • Podíl marketingu na celkových tržbách (IQ2007 ),
 • k řízení call center (ISGQ23 ), např.:
  • Call centra - časové metriky (IQ2301 ), Call centra - rozvrhy provozu (IQ2302 ),
  • Náklady na volání (IQ2303 ), Úspěšnost call centra (IQ2304 ),
 • k řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ), např.:
  • Míra udržení zákazníka (IQ2501 ), Podíl členů komunity (IQ2502 ),
  • Míra užívání klubového členství (IQ2503 ).
6. Dimenze
 • Marketingové analýzy se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na obchodních dimenzích (DIGQ30 ) a dimenzích externích partnerů podniku (DIGQ10 ).
7. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení marketingu“
 • Za řízení marketingu má hlavní zodpovědnost manažer marketingu, CMO (RQ003 ), dále se na něm podílejí generální manažer (RQ001 ), obchodní manažer (RQ004 ), podle potřeby i další členové managementu firmy. Jednotlivé úlohy marketingu a marketingové akce zajišťují pracovníci marketingových útvarů (RQ042 ),

Na marketingu IT služeb poskytovaných externím partnerům se podílejí Informační ředitel, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ) a Obchodník v IT (R201 ).

8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence marketingu (DQ351A), Evidence marketingových akcí (DQ352A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících, konkurenci, trhu (DQ361A),
 • Dokumenty o marketingových akcích (DQ362A ),
 • Cestovní zprávy (DQ363A), Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
 • Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy (DQ365A),
 • Na výstupu jsou dokumenty Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci (DQ366A), Návrhy cen, příprava ceníků (DQ367A), Plán marketingových akcí (DQ371A), Marketingové analýzy (DQ381A ).
9. Metody
 • Metoda, která se přímo váží k marketingu podniku, je např. Segmentace zákazníků (M006 ) a další škála metod, které jsou spojeny s dolováním dat, data mining (F413 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.