Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Marketing
Marketing
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ350
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření marketingu
 • Podporovat obchodní aktivity firmy a přispívat k posilování pozice firmy na trhu,
 • Poskytovat analytické a plánovací podklady,
 • Realizovat úspěšné marketingové akce a kampaně.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Marketingové evidence (UQ351A ) - aktualizace základních údajů marketingu, např. klasifikace obchodních partnerů, konkurence apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Řízení marketingu - transakce (UQ352A ) - zpracování jednotlivých marketingových transakcí spojených s přípravou realizací a vyhodnocením marketingových akcí – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting marketingu (UQ353A ) – ( Report ),
 • Analýzy: Marketingové analýzy (UQ354A ) - tj. analýzy trhu, konkurence, požadavků zákazníků apod. – ( Anal. ),
 • Plánování: Marketingový plán (UQ355A ) - plánování marketingových a promo akcí – ( Plány ),
 • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ) - operativní řízení jednotlivých marketingových kampaní, ( Kamp. ),
 • Marketing – pokročilá analytika (UQ359A ) – ( PA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se marketing" (SQ351 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v marketingu
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení marketingu“ (DSGQ35 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení marketingu“ (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center“ (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení vztahů k zákazníkům“ (ISGQ25),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení marketingu na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • marketingové analýzy (UQ354A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • marketingový plán (UQ355A ) a řízení marketingových kampaní (UQ356A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízen í (TGQ050 ):
  • marketingové transakce (UQ352A ), dílčí operace nákupů, zajišťování služeb spojených s marketingem apod. – faktury a další dokumenty představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • marketingový plán (UQ355A ) – představuje podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují základ pro plánování prodejních aktivit podniku (UQ105A ),
  • výsledky prodejních analýz (UQ104A ), resp. reporting prodeje (UQ103A ) jsou vstupem pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ), analýzy dodavatelů, konkurence atd. představují základ pro plánování nákupů (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ) vzhledem k personálním zdrojům a jejich strukturám,
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT je řízení marketingu metodicky i obsahově vázáno zejména na úlohu Řízení prodeje IT služeb (U131A ),
  • specifickou úlohou ve vztahu marketing – IT je úloha Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.