Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI
Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG450
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI“, přehled

Do skupiny SSBI spadají následující úlohy (jejich struktura a rozsah jsou však výrazně modifikovány podle předpokládaného rozsahu užití SSBI, složitosti aplikací, počtu uživatelů atd.):

 • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ) - rozsah a využití úvodní studie se zvyšuje s okruhem oblastí řešení a počtem uživatelů:
  • vytvoření celkové koncepce SSBI v podniku,
  • vyhodnocení požadavků na SSBI, předpokládané, resp. prioritní oblasti řešení v podnikovém řízení,
  • začlenění do architektury BI,
  • orientace na SSBI technologie a produkty,
  • příprava a školení uživatelů SSBI,
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ):
  • specifikace požadavků na funkcionalitu vybraných úloh SSBI,
  • řešení hrubého dimenzionálního modelu, určení dimenzí, ukazatelů – jejich charakteristik a vzájemných vazeb – s využitím metody Dimenzionálního modelování (M504 ),
  • návrh datového modelu pro vybrané úlohy SSBI - – s využitím metody Datového modelování (M501 ),
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ):
  • instalace, aktivace vybraného produktu pro uživatele,
  • realizace datové báze pro SSBI (dimenzionálních tabulek, tabulek faktů, vytvoření relací podle datového modelu,
  • realizace požadované funkcionality, kontingenčních tabulek, grafů, dashboardů, reportů,
 • Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ):
  • vytvoření prvotních SSBI databází,
  • zajištění následného provozu, aktualizace SSBI databází ve stanovených časových intervalech.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Samoobslužné BI aplikace a řešení, resp. self service BI, resp. SSBI představují jeden z nejvýznamnějších trendů v oblasti business intelligence, i v celém IT.
 • Jsou to aplikace respektující principy businness intelligence , jako např. orientace na analytické a plánovací úlohy v podnikovém řízení, multidimenzionální uložení a zpracování dat, efektivní a jednoduché přístupy k datům a další. Na druhé straně umožňují realizovat tyto aplikace na bázi jednodušších a dostupnějších technologií a na základě větší či menší samostatnosti uživatele při jejich navrhování a implementaci.
 • Je rozšířením komplexního BI řešení poskytující možnost vlastních analýz a reportingu nad zpřístupněnými daty, v naprosté většině případů tato komplexní řešení nenahrazuje, ale doplňuje.
 • Jejich hlavním smyslem je:
  • posílit samostatnost uživatele při navrhování a implementaci aplikací,
  • poskytnout uživatelům efektivní prostředí analytických a plánovacích úloh a zvýšit jejich dostupnost a flexibilitu pro uživatele.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • S řešením aplikací SSBI je však spojeno několik specifických otázek a problémů v rámci scénářů, jako např.:
  • „Existuje již v podniku standardní (komplexní) BI řešení, nebo se připravuje?“,
  • „Jak provázat případné existující BI řešení s aplikacemi SSBI?“, viz scénář (S452 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Podniková kultura (F050 ) – určuje do jaké míry je zájem uživatelů na realizaci analytických a plánovacích v multidimenzionálním prostředí,
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ) – představuje dosažení potřebných znalostí uživatelů pro samostatnou přípravu samoobslužných BI aplikací, zejména metod dimenzionálního a datového modelování,
 • Business intelligence (F400 ) – specifikuje základy pro provázání komplexních BI řešení a SSBI řešení,
 • Datový sklad (F405 ) nebo BI: Datové tržiště (F406 ) – se často využívají jako zdroj dat pro SSBI aplikace,
 • Cloud computing (F458 ) – celé aplikace nebo jejich části (reporting) jsou provozovány v rámci cloudových technologií a služeb a je účelné je v rámci přípravy SSBI vyhodnotit,
 • ERP (F300 ) – představuje obvyklý klíčový zdroj dat z transakčních aplikací i pro SSBI aplikace
5. Řešení SSBI aplikací - vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
 • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
 • Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ),
 • Analýzy skladů (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
 • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
 • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ) a další analytické a plánovací úlohy dle odvětví (retail, výroba, veřejná správa a další).
 • Specifickou oblastí pro využití SSBI je řízení IT v podniku.
6. Řízení úloh SSBI - vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
  • mělo by určit, zda existuje potřeba SSBI v podniku, do jaké míry jsou analytické a plánovací funkce pokryty již standardním BI, pokud existuje, a jak začlenit SSBI do celého komplexu analytických a plánovacích úloh v podniku,
  • na úrovni strategického řízení se rozhoduje, zda se aktuálně budou úlohy SSBI řešit jako individuální (pouze pro určité uživatele dle zájmu), nebo budou mít standardní projektový charakter s příslušnými fázemi (úvodní studie a další), respektující i běžná pravidla projektového řízení,
  • v dané skupině úloh se předpokládá, že i SSBI bude mít projektový charakter,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • je účelné, aby i aplikace SSBI (i přes jejich samoobslužný charakter) byly definovány jako IT služby a vycházely z katalogu požadavků na IT služby, rozvoj SSBI by měl být i součástí úloh Plánování portfolia projektů (TG103 ),
  • řízení vztahů k dodavatelům má zde specifický charakter s ohledem na různou dostupnost nástrojů pro SSBI (od volně dostupných po standardně zajišťované externími dodavateli),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • vstupem pro řešení úloh SSBI je analýza datových zdrojů (TG201 ), jejich dostupnosti a kvality, rozsah jejího uplatnění je samozřejmě dán i rozsahem plánovaných SSBI aplikací,
  • přehled a hodnocení personálních zdrojů podniku (TG202 ) je podkladem pro určení potenciálních řešitelů a uživatelů SSBI a nároků na přípravu jejich kvalifikace pro SSBI,
  • analýza technologických zdrojů (TG203 ), zejména konfigurací osobních počítačů je základem pro plán jejich rozvoje vzhledem k instalacím verzí MS Office, případně speciálních SSBI produktů, zahrnuje vyhodnocení i plán využití cloudových SSBI služeb,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • hodnocení a plán nákladů na SSBI (TG301 ) se výrazně liší podle plánovaných nástrojů (volně dostupných a standardně licencovaných),
  • specifikace očekávaných efektů (TG302 ) má být podkladem pro uživatele ve smyslu argumentace účelnosti využití SSBI a tedy i pro investování jejich času do přípravy SSBI aplikací,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • rozvoj SSBI se musí primárně vázat na projekty a úlohy rozvoje BI (TG430 ), ve vztahu k existující funkcionalitě BI aplikací, jejich dostupnosti atd. (aby se zbytečně neopakovala již existující řešení),
  • v oblasti transakčních aplikací a jejich projektů, především z pohledu spravovaných (zdrojových) databází, jsou obvykle hlavní vazby SSBI k ERP (TG420 ), CRM (TG480 ) a případně dalších aplikačních projektů,
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • provozní nároky s ohledem na charakter SSBI jsou relativně nižší, pouze u celopodnikových řešení SSBI provozovaných na centrálních serverech mají provozní úlohy více či méně standardní charakter.
7. Nástroje a aplikace SSBI
 • Pro řešení aplikací SSBI je k dispozici celá řada nástrojů, a to buď jako součásti MS Office Excel – Power Pivot a další, nebo specializovaných produktů. Charakteristiky vybraných z nich jsou k dispozici v podskupině aplikací „Analytické a plánovací nástroje typu self service BI“ (ASGQ00 ).
 • Řešení vybraných SSBI aplikací dokumentují jejich příklady zařazené do MBI (jejich presentace i aplikace ke stažení), a to:
  • vybrané aplikace pro analytické úlohy podnikového řízení (ASGQ03 ),
  • analytické a plánovací aplikace pro většinu úloh řízení IT, dle jednotlivých domén (AG000 ).
8. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řídící pracovníci podniku – obvykle mohou využívat již připravené aplikace, podílejí na specifikaci požadavků na jednotlivé konkrétní aplikace SSBI, obsah dashboardů atd. Obvykle představují tyto role:
  • Generální manažer, CEO (RQ001 ), Finanční manažer (RQ002 ), Manažer marketingu (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ),
  • Personální manažer (RQ005 ), Manažer výroby (RQ006 ), Byznys manažer (RQ009 ),
  • a další,
 • Pracovníci podniku mimo IT – výrazně se podílejí na přípravě SSBI aplikací, samostatně nebo v kooperaci s IT analytiky a podle vlastní potřeby aplikace využívají. Patří sem především tyto role:
  • Uživatel IT služeb (RQ031 ), Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ), Vlastník business požadavku (RQ034 ),
  • Obchodník (RQ037 ),
 • Řídící pracovníci v IT – určují celkovou koncepci rozvoje SSBI v podniku, specifikují orientaci na konkrétní SSBI nástroje, včetně cloudu, zajišťují potřebnou kvalifikační přípravu uživatelů. Patří sem:
  • Informační manažer, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ),
  • Manažer projektu (R103 ), Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Analytici, systémoví analytici – podílejí se na analytické a implementační přípravě SSBI aplikací, konzultují s uživateli analytické, implementační a případně provozní problémy SSBI. Patří sem:
  • Byznys architekt (R301 ), Byznys analytik (R302 ),
  • Datový analytik (R303 ), Správce databází (R502 ),
  • Dodavatel (R109 ).
9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace řešení business intelligence projektů navazuje na řídící dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ).
 • Dokumenty skupiny úloh samoobslužných business intelligence tvoří podskupinu (obdobně jako v BI) Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ), a to zejména:
  • BI: Katalog požadavků na business intelligence (D462A ),
  • BI: Projektová dokumentace (D463A ),
  • BI: Dimenzionální model (D464A ),
  • BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť (D465A ),
  • BI: Návrh transformačních procedur (D468A ),
  • BI: Implementované BI aplikace (D470A ),
  • BI: Uživatelská dokumentace (D471A ).
10. Metodiky a metody skupiny úloh SSBI
 • Business Dimensional Lifecycle (M511 ),
 • Datové modelování (M501 ),
 • Procesní modelování (M502 ),
 • Dimenzionální modelování (M504 ).
 • Další metodiky mají obecnějš í a v dané souvislosti i podpůrný charakter . Sem patří zejména:
  • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
  • Metodiky řešení projektů (MG500 ),
  • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
  • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.