Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza a návrh SSBI aplikací
Analýza a návrh SSBI aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U452A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Chalupa, P. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-08-16
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel analýzy a návrhu SSBI aplikací
 • Cíle analýzy a návrhu SSBI aplikací jsou v následujících bodech:
  • detailně specifikovat vlastní požadavky uživatele na SSBI aplikace – ve vazbě na potřeby podniku a současně s respektováním již existující BI funkcionality,
  • analyzovat a navrhnout obsah SSBI řešení , tj. dimenze, ukazatele, jejich podstatné charakteristiky a vzájemné vazby, a to s využitím metody dimenzionální analýzy,
  • na základě výsledků dimenzionální analýzy navrhnout datové modely SSBI řešení ,
  • navrhnout požadovanou funkcionalitu SSBI aplikací , tj. obsah jednotlivých analytických tabulek, dashboardů a reportů.
2. Obsah analýzy a návrhu SSBI
 • Specifikace obsahu SSBI řešení na bázi dimenzionálního modelování (M504 ), tj.:
  • výběr a návrh sledovaných a analyzovaných podnikových ukazatelů – viz souhrnný přehled (IG0 ),
  • návrh analytických dimenzí a jejich charakteristik - viz souhrnný přehled (DIG0 ),
  • návrh vazeb ukazatelů k dimenzím,
 • Vytvoření datových modelů - datové modelování pro SSBI databáze (M501 ),
 • Návrh funkcionality :
  • analytických a plánovacích aplikací v podnikovém řízení (DO00 ),
  • návrh dashboardů, (F414 ),
  • návrh struktury a obsahu reportů (F410 ), obsah reportingu v podnikovém řízení – viz (DO00 ).
 • Jako základ pro řešení SSBI MBI nabízí podstatné charakteristiky těchto analytických a plánovacích úloh podnikového řízení:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ),
  • Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
  • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Jasná specifikace požadavků uživatele na SSBI a oblastí řešení, které mají SSBI aplikace pokrývat, je první podstatnou podmínkou úspěšnosti aplikací SSBI. Uživatel si musí nejprve vyjasnit, co v oblasti svých analytických a plánovacích činností skutečně potřebuje, co již má k dispozici a tedy není potřeba znovu řešit.
 • V situaci, kdy analýza, návrh a implementace SSBI aplikací je na straně uživatele, pak podmínkou jsou alespoň základní znalosti dimenzionálního a datového modelování a následně i vybraného programového nástroje pro tvorbu SSBI aplikací.
 • S předchozím bodem souvisí i potřebná motivace a ochota uživatelů SSBI aplikace vytvářet, nebo spoluvytvářet a plně využívat jejich potenciál.
 • Transakční aplikace poskytující zdrojová data pro SSBI aplikace často obsahují neúplná či nekonzistentní data. Zajištění kvality dat je jeden z klíčových faktorů úspěchu implementace SSBI řešení.
4. Doporučené praktiky
 • V návaznosti na uvedené podmínky úspěchu je účelné věnovat před zahájením řešení SSBI úloh potřebnou pozornost ze strany IT útvaru kvalifikační přípravě uživatelů (nejprve dimenzionální modelování a datové modelování).
 • Pro školení uživatelů je dobré využívat předem připravené demo SSBI aplikace , a to nejlépe na vybraných datech z oblastí, resp. databází vlastního podniku.
 • Pro efektivní řešení SSBI úloh je dobré zpracovat kvalitní a relativně podrobnou dokumentaci dimenzionálního modelování (charakteristiky ukazatelů, dimenzí a jejich vazeb). Tento krok se někdy podceňuje a přechází se rovnou k datovému modelu, ale při větších úlohách se tím ztrácí přehled v celém řešení.
 • Na úrovni dimenzionálního modelování – při specifikaci vazeb ukazatelů k dimenzím se musí posoudit, zda příslušný ukazatel nebo skupina ukazatelů je ve zdrojových datech identifikována klíči odpovídajícími navrhovaným dimenzím, případně je možné snadno tyto klíče doplnit. To se pak promítá i do návrhu tabulek faktů.
5. Klíčové aktivity analýzy a návrhu SSBI -

5.1. Vyhodnocení aktuálních uživatelských požadavků a dostupných datových zdrojů
 • Uživatelské požadavky je třeba definovat podle aktuální situace a potřeb podniku, a to na co nejdetailnější úrovni.
 • Zdrojem dat pro SSBI mohou být:
  • datový sklad nebo datová tržiště - pokud SSBI může čerpat data z datového skladu, je to bezesporu velká výhoda,
  • produkční databáze transakčních systémů - v tomto případě je třeba tyto databáze pro pravidelné čerpání dat připravit, tj. vytvoření dodatečných datových struktur (např. definování nových view) pro přístup k datům, případně nad daty zřídit datové kontroly, zavést procesy pro čištění dat apod.
  • vytvoření OLAP kostek s potřebnými daty, kam jsou data z produkčních systémů na pravidelné bázi transformována - předpočítané agregace v těchto OLAP kostkách následně umožňují rychlejší a flexibilnější analýzu dat. V každém případě je nutno dbát na to, aby data byla možno čerpat v co možná nejvyšší kvalitě a aby data byla dostupná vždy právě ve chvíli, kdy je uživatel potřebuje.
5.2. Zpracování dimenzionálního modelu
 • Zpracování hrubého dimenzionálního modelu za základě metody dimenzionálního modelování (M504 ),
 • Zpracování datového dimenzionálního modelu za základě metody dimenzionálního modelování (M504 ) a metody datového modelování (M501 ).
5.3. Návrh výstupů – tabulek, dashboardů, reportů
 • Návrhy výstupů se s ohledem na vysokou flexibilitu SSBI aplikací realizují většinou pouze specifikací základní funkcionality a rámcovým vymezením obsahu výsledných analytických tabulek. S SSBI aplikacemi je obvykle spojen i návrh analytických aplikací, reportů a nejrůznějších typů dashboardů. V tomto případě je účelné nejprve analyzovat jejich možnosti, které jsou předmětem těchto faktorů MBI:
  • Analytická aplikace (F409 ),
  • Reporting (F410 ),
  • Dashboard (F414 ),
  • Operativní dashboard (F415 ),
  • Taktický dashboard (F416 ),
  • Strategický dashboard (F417 ).
 • Způsob řešení dashboardů , který je poněkud specifický, je obsahem úloh vztažených k dashboardům, a to:
  • Základní principy tvorby dashboardů (U441A ),
  • Řešení vizuálních požadavků na dashboardy (U441B),
  • Řešení obsahových požadavků na dashboardy (U441C),
  • Řešení technologických požadavků na dashboardy (U441D).