Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Dílčí analýzy finančních dat
Dílčí analýzy finančních dat
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ054B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Dílčí finanční analýzy“ – účel:
 • Účelem úlohy je zpracovávat základní finanční analýzy organizace podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice.
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Funkcionalita dílčích finančních analýz, analytický prostor
 • Celkový přehled metrik finančního řízení je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ).
2.1. Analýzy základních finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy základních finančních ukazatelů:
  • Stav účtů (IQ0010 ),
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Hrubá marže (IQ0008 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
  • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ), Náklady na zásoby (IQ4003 ), Náklady na logistiku (IQ4051 ),
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Objem pohledávek (IQ0005 ), Objem závazků (IQ0006 ), Obrat (IQ0002 ),
  • Pracovní náklady (IQ0009 ), Náklady na nábor (IQ5004 ),
 • Dimenze pro analýzy základních finančních ukazatelů:
2.2. Analýzy finančních ukazatelů procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy finančních aktivit:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – daňových dokladů, dobropisů atd., Počet účetních transakcí, Objem účetních transakcí,
 • Dimenze pro analýzy finančních aktivit:
2.3. Časové analýzy dílčích finančních ukazatelů („Time Intelligence“):
 • Vývoj finančních ukazatelů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot finančních ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání finančních ukazatelů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých finančních ukazatelů – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.4. Srovnávací analýzy finančních aktivit:
 • Porovnání finančních plánů a rozpočtů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ).
3. Zdroje dat:
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ), Analytické finanční databáze (DQ052A),
 • Evidence úvěrů (DQ054A), Evidence leasingových smluv (DQ055A).
4. Vztahy finančních analýz k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména detailní finanční analýzy podle nejrůznějších dimenzí a specifické finanční analytická aplikace.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní finanční analýzy a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu.
5. Podmínky úspěšnosti finančních analýz:
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv finančním manažerům,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality finančních analýz s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám finančních manažerů a analytiků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.
 • Zajištění operativní reakce aplikace na legislativní změny .