Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy výrobních zakázek
Analýzy výrobních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ504AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy výrobních zakázek“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů, tj. pozitivních změn v metrikách řízení výrobních zakázek, např. v optimalizaci počtu výrobních zakázek, v nákladech na zakázky, apod. Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ501XMN ).
2. Dimenzionální prostor řízení výrobních zakázek:
 • Při řešení analýz výrobních zakázek lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům řízení výrobních zakázek zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
  • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ).
3. Funkcionalita analýz výrobních zakázek, analytický prostor
 • Analytické dokumenty: Analýzy zakázek (DQ525AXMN), Analýzy výroby (DQ526AXMN)
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní , k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související.
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
3.1. Analýzy ukazatelů výrobních zakázek dle vybraných dimenzí:
3.2. Časové analýzy výrobních zakázek („Time Intelligence“):
 • Vývoj výrobních zakázek v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot výrobních zakázek od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání výrobních zakázek, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů výrobních zakázek – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3.3. Srovnávací analýzy výrobních zakázek:
 • Porovnání plánovaného objemu výrobních zakázek se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání výrobních zakázek podle objemu, kvality apod.
4. Zdroje dat:
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN).
5. Vztahy analýzy výrobních zakázek k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy výrobních zakázek nad datovými sklady a OLAP databázemi.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ) , Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní analýzy výrobních zakázek a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu,
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního dispečerského řízení výrobních zakázek přímo ve výrobních nebo odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ),
 • Specializované aplikace pro řízení výroby.
6. Podmínky úspěšnosti analýz výrobních zakázek:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality výrobních analýz v místě a čase, tj. ve výrobních jednotkách.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv výrobním a obchodním manažerům na základě výsledků uskutečněných analýz stavu výrobních zakázek a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz výrobních zakázek s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.