Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy v rámci controllingu
Analýzy v rámci controllingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ094A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “ Analýzy v rámci controllingu“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je vyhodnotit je zajistit komplexní analytické operace v rámci podniku a přispívat tak ke zvyšování jeho výkonnosti a úspěšnosti na trhu.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ091 ).
2. Funkcionalita analýz v controllingu, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy controllingu (DQ087A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
  • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku (ISGQ04 ),
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ).
2.1. Analýzy finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro finanční část analýz:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Hrubá marže (IQ0008 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Obrat (IQ0002 ), Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
 • Dimenze pro finanční část analýz:
2.2. Analýzy obchodních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro obchodní část analýz:
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ),
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
  • Tržní podíl (IQ1002 ), Prodejní potenciál (IQ1011 ), Obrat (IQ0002 ),
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Objem pohledávek (IQ0005 ), Objem závazků (IQ0006 ),
 • Dimenze pro obchodní část analýz:
2.3. Analýzy personálních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro personální část analýz:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ), Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
  • Náklady na nábor (IQ5004 ), Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
  • Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ),
 • Dimenze pro personální část analýz:
2.4. Analýzy majetkových a investičních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro majetkovou a investiční část analýz:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
  • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ), Objem úspěšných investic do IT (I442 ),
  • Výnosnost, rentabilita investice, (ROI (I443 ), Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ), Doba splacení investice (I445 ).
 • Dimenze pro majetkovou a investiční část analýz:
2.5. Časové analýzy v controllingu („Time Intelligence“):
 • Vývoj ukazatelů controllingu charakteru v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů controllingu od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání ukazatelů controllingu, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů controllingu – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.6. Specifické analytické funkce controllingu:
 • Analýzy vnitropodnikových normativů:
  • Analýza spotřeby materiálu a vynaložené práce.
 • Vyhodnocování kalkulací:
  • Vyhodnocování průběžných a výsledných kalkulací,
  • Vyhodnocení podle obchodních případů a zakázek.
 • Vyhodnocení výkonů:
  • Analýzy činností podle středisek,
  • Analýzy nákladů a výnosů podle činností, výkonů, odpovědnosti, položek kalkulace.
 • Vyhodnocení rozpočtů:
  • Vyhodnocení nákladů a výnosů podle středisek. Ukazateli jsou objem nákladů, náklady na pracoviště, resp. stroj. Dimenzemi jsou nákladová střediska, nákladové druhy.
 • Sledování a hodnocení výsledků benchmarkingu,
 • Analýza odchylek:
  • Při analýze odchylek dochází k vyhodnocení rozdílu mezi stávajícím a požadovaným stavem finančních ukazatelů. Odchylky je možné na základě analýzy rozdělit do několika skupin a následně je možné zjistit, proč se realita nevyvíjí podle plánu. Faktory , na základě kterých odchylky vznikají, jsou - prodejní ceny výkonů, variabilní náklady výkonů, fixní náklady, objem výkonů.
  • Výsledkem analýzy je pak zjištěné typy odchylek , které mohou být: kvalitativní – určuje dopad rozdílů skutečné ceny prodaných výkonů vzhledem k plánovaným cenám, je vyjádřena v peněžních jednotkách, kvantitativní – zobrazuje rozdíl v množství skutečně spotřebovaného materiálu vzhledem k plánovanému množství, je vyjádřena v naturálních jednotkách, sortimentní – vyjadřuje změnu marže na základě změny struktury prodaných výkonů , z výtěžnosti a úspornosti – vyjadřuje rozdíl v příjmech na základě větší výtěžnosti a úspornosti při výrobě (za stejné náklady vyrobí podnik více).
3. Zdroje dat:
 • Stávající podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Provozní model podniku (DQ007A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A), Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy (DQ051A ),
 • Dokumenty controllingu (DQ056A),
 • Analýzy prodeje (DQ112A ), Personální analýzy (DQ291A), Analýzy majetku(DQ331A).
4. Vztahy strategických analýz k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Specifické analytické aplikace pro controlling.
5. Podmínky úspěšnosti controllingových analýz:
 • Existence reálné potřeby controllingových analýz na úrovni vedení podniku,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality celopodnikových analýz, tj. do analýz ukazatelů controllingu, vedle základních ukazatelů finančních a výrobních, zahrnovat i řadu dílčích ukazatelů, jako např. ROI investic, poměrové ukazatelé finanční analýzy.
 • Zpracování pro top management analýz pro úzkou skupinu ukazatelů jako základ pro řízení firmy, na kterou se pak váží analýzy rozsáhlejší skupiny ukazatelů druhé úrovně
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám podnikového řízení.