Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Reporting
BI: Reporting
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F410
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lučan, M., Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení reportingu

Reporting představuje komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společnosti, poskytuje ve vhodné formě a včas podklady pro podporu rozhodování na všech stupních organizační struktury.

2. Kategorizace reportingu

Reporty mohou být členěny do několika kategorií:

 • Kategorizace dle datové domény - definuje obsahovou stránku dat uvnitř samotných reportů a zpravidla definuje i příjemce. Dle datové domény se reporty člení na reporty pro finance, prodej, marketing, zákaznický servis, nákup, sklady, lidské zdroje, výrobu, informační technologie,
 • Kategorizace dle uživatelů (příjemců) - reporty interní a externí. Interní reporty jsou vytvářeny pro uživatele uvnitř organizace, data v těchto reportech bývají zpravidla klasifikována jako interní, citlivá či tajná a nejsou určeny k šíření mimo organizaci, např. manažerské účetnictví. Externí reporty jsou určeny pro subjekty mimo organizaci a obsahují data, která např. vyžaduje regulátor daného segmentu, výroční zprávy nebo informace o úspěších firmy či informace o společenské odpovědnosti daného podniku,
 • Kategorizace dle role - jakou roli či úroveň řízení ve firmě report podporuje, zejména reporting strategický, operativní analytický:
  • Strategický reporting - slouží pro vyšší management společnosti a má za cíl rychle poskytnout přehled o nejdůležitějších ukazatelích o zdraví organizace, či zobrazovat další možnosti pro rozvoj organizace. Reporty na této úrovni zpravidla zobrazují KPI na vyšší úroveň agregace tj. z pohledu celé organizace nikoliv dílčí celků. Zobrazují trendy do budoucnosti a informace o porovnání celého trhu či segmentu. Tento typ reportingu je zpravidla vytvářen a obnovován delších časových intervalech,
  • Operativní reporting - zobrazuje právě probíhající realitu v reálném čase, sleduje právě probíhající procesy, např. monitoring výrobní linky, či kontrolní panel v elektrárně. Dynamický reporting s účelem, aby zaměstnanci mohli, co nejrychleji reagovat na vývoj stavu podniku. Slouží zejména řadovým zaměstnancům či nižší úrovni řízení.
  • Analytický reporting - poskytuje vyšší úroveň detailu s cílem vypozorovat podstatné souvislosti z větší granularity dat v reportu, z vyšší míry historie a ze širšího kontextu informací. Nabízí uživateli funkce jako drill-down k vyšší míře detailu, možnosti filtrování, podmíněného formátování, sledování změn, dopočet vlastních proměnných, propojené elementy reportu, prokliky do jiných reportů a další analytické funkce pro umožnění hloubkové analýzy. Primárními uživatelé analytického reportingu jsou uživatelé s vyšší znalostí BI nástrojů a znalostí podnikové reality, primárně analytici,
 • Další kategorizace :
  • dle periodicity aktualizace dat v reportech (pravidelný – denní, týdenní, měsíční, kvartální, roční či mimořádný),
  • dle povinnosti (povinný, dobrovolný),
  • dle časového hlediska (hodnotící minulost, real-time či prediktivní),
  • z hlediska platformy pro konzumaci (mobilní, webové a klasické desktopové, popř. tištěné).

3. Reporting v podnikovém řízení

Faktor se promítá do následujících úloh standardního reportingu:

4. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Monitoring kritických procesů podniku,
 2. Odhalení příčin problémů pomocí včasných a správných informací s možností pohlížení z různých perspektiv a úrovně detailu,
 3. Řízení zaměstnanců a procesů ke zlepšení rozhodování, optimalizace výkonnosti a určení správného budoucího směru fungování společnosti,
 4. Zvýšení transparentnosti v podniku,
 5. Snížení nákladů na zaměstnance,
 6. Jednotný pohled na podnikovou realitu, jelikož existuje pouze jediná verze pravdy,
 7. Možnost běžným zaměstnancům vytvářet vlastní reporty bez podpory IT, tudíž se radikálně snižuje doba dodání informací k příjemci,
 8. Zvýšení produktivity pomocí správně delfínových a provázaných KPI,
 9. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a manažery, odstranění informačního šumu,
 10. Podpora efektivity – zaměstnanci mají více času na hlubší analýzy a akce, nemusí ručně konsolidovat informace do pravidelných reportů,
 11. Zlepšení jména organizace,
 12. Podpora růstu efektivity práce (zaměstnanci neřeší tvorbu reportů, ale jejich obsah),
 13. Možnost předdefinované logiky, díky které nedochází k situacím, kdy výstup dvou reportů tvoří odlišná čísla na základě stejné vypočítávané veličiny,
 14. Historický náhled na informace, kdy lze provádět jejich vzájemné srovnání,
 15. Datový model je přehledný z pohledu pochopení business uživatelů, kdy jsou tito uživatelé schopni generovat reporty i bez předešlé znalosti,
 16. Funkce dril down a dril up,
 17. Navázání dalších aplikací na report (např. kliknutím na jméno dodavatele se otevře mapa s jeho sídlem, atd.),
 18. Integrace s kancelářskými aplikacemi,
 19. Možnost aktivního využití webového prostředí,
 20. Export reportů do standardních aplikací pro další zpracování a sdílení.

5. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Výstup je závislý na kvalitě zdrojových dat,
 2. Při práci s konsolidovanými daty je třeba zohlednit sofistikovanost využívané technologie,
 3. Finanční náročnost sofistikovanějších reportingových nástrojů