Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Reporting
BI: Reporting
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F410
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lučan, M., Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení reportingu
 • Reporting představuje komplexní systém informací charakterizujících činnosti společnosti, poskytuje ve vhodné formě a včas podklady pro podporu rozhodování na všech stupních organizační struktury.
2. Kategorizace reportingu
 • Reporty mohou být členěny do několika kategorií:*
 • Kategorizace dle datové domény- definuje obsahovou stránku dat uvnitř samotných reportů a zpravidla definuje i příjemce. Dle datové domény se reporty člení na reporty pro finance, prodej, marketing, zákaznický servis, nákup, sklady, lidské zdroje, výrobu, informační technologie,
  • Kategorie dle uživatelů (příjemců)- reporty interní a externí. Interní reporty jsou vytvářeny pro uživatele uvnitř organizace, data v těchto reportech bývají zpravidla klasifikována jako interní, citlivá či tajná a nejsou určeny k šíření mimo organizaci, např. manažerské účetnictví. Externí reporty jsou určeny pro subjekty mimo organizaci a obsahují data, která např. vyžaduje regulátor daného segmentu, výroční zprávy nebo informace o úspěších firmy či informace o společenské odpovědnosti daného podniku,
  • Kategorie dle role - jakou roli či úroveň řízení ve firmě report podporuje.
 • Dle úrovně řízení se rozlišuje:
  • Strategický reporting - slouží pro vyšší management společnosti a má za cíl rychle poskytnout přehled o nejdůležitějších ukazatelích o zdraví organizace, či zobrazovat další možnosti pro rozvoj organizace. Reporty na této úrovni zpravidla zobrazují KPI na vyšší úroveň agregace tj. z pohledu celé organizace nikoliv dílčí celků. Zobrazují trendy do budoucnosti a informace o porovnání celého trhu či segmentu. Tento typ reportingu je zpravidla vytvářen a obnovován delších časových intervalech,
  • Operativní reporting - zobrazuje právě probíhající realitu v reálném čase, sleduje právě probíhající procesy, např. monitoring výrobní linky, či kontrolní panel v elektrárně. Dynamický reporting s účelem, aby zaměstnanci mohli, co nejrychleji reagovat na vývoj stavu podniku. Slouží zejména řadovým zaměstnancům či nižší úrovni řízení.
  • Analytický reporting - poskytuje vyšší úroveň detailu s cílem vypozorovat podstatné souvislosti z větší granularity dat v reportu, z vyšší míry historie a ze širšího kontextu informací. Nabízí uživateli funkce jako drill-down k vyšší míře detailu, možnosti filtrování, podmíněného formátování, sledování změn, dopočet vlastních proměnných, propojené elementy reportu, prokliky do jiných reportů a další analytické funkce pro umožnění hloubkové analýzy. Primárními uživatelé analytického reportingu jsou uživatelé s vyšší znalostí BI nástrojů a znalostí podnikové reality, primárně analytici,
 • Další kategorizace :
  • dle periodicity aktualizace dat v reportech (pravidelný – denní, týdenní, měsíční, kvartální, roční či mimořádný),
  • dle povinnosti (povinný, dobrovolný),
  • dle časového hlediska (hodnotící minulost, real-time či prediktivní),
  • z hlediska platformy pro užití (mobilní, webové a klasické desktopové, popř. tištěné).
3. Reporting v podnikovém řízení
4. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Monitoring kritických procesů podniku,
 2. Odhalení příčin problémů pomocí včasných a správných informací s možností pohlížení z různých perspektiv a úrovně detailu,
 3. Řízení zaměstnanců a procesů ke zlepšení rozhodování, optimalizace výkonnosti a určení správného budoucího směru fungování společnosti,
 4. Zvýšení transparentnosti v podniku,
 5. Snížení nákladů na zaměstnance,
 6. Jednotný pohled na podnikovou realitu, jelikož existuje pouze jediná verze pravdy,
 7. Možnost běžným zaměstnancům vytvářet vlastní reporty bez podpory IT , tudíž se radikálně snižuje doba dodání informací k příjemci,
 8. Zvýšení produktivity pomocí správně delfínových a provázaných KPI,
 9. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a manažery, odstranění informačního šumu,
 10. Podpora efektivity – zaměstnanci mají více času na hlubší analýzy a akce, nemusí ručně konsolidovat informace do pravidelných reportů,
 11. Zlepšení jména organizace,
 12. Podpora r ůstu efektivity práce (zaměstnanci neřeší tvorbu reportů, ale jejich obsah),
 13. Možnost p ředdefinované logiky , díky které nedochází k situacím, kdy výstup dvou reportů tvoří odlišná čísla na základě stejné vypočítávané veličiny,
 14. Historický náhled na informace, kdy lze provádět jejich vzájemné srovnání,
 15. Datový model je přehledný z pohledu pochopení business uživatelů, kdy jsou tito uživatelé schopni generovat reporty i bez předešlé znalosti,
 16. Funkce dril down a dril up,
 17. Navázání dalších aplikací na report (např. kliknutím na jméno dodavatele se otevře mapa s jeho sídlem, atd.),
 18. Integrace s kancelářskými aplikacemi,
 19. Možnost aktivního využití webového prostředí ,
 20. Export reportů do standardních aplikací pro další zpracování a sdílení.
5. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Výstup je závislý na kvalitě zdrojových dat,
 2. Při práci s konsolidovanými daty je třeba zohlednit sofistikovanost využívané technologie ,
 3. Finanční náročnost sofistikovanějších reportingových nástrojů.