Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava a řešení dashboardů
Příprava a řešení dashboardů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U441A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Lučan, M., Křemenák, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy tvorby dashboardů
 • Zajistit vytvoření vhodných dashboardů, který bude odpovídat uživatelským požadavkům a podporovat řízení společnosti,
 • Navrhovat dashboardy podle úrovně řízení a pozice, resp. role uživatele – manažera (strategické, operativní, taktické dashboardy),
 • Efektivně provázat dashboardy na detailní informace v datovém skladu, resp. dalších zdrojích dat,
 • Vytvářet dashboardy s kvalitní vizualizací presentovaných informací.
2. Obsah úlohy tvorby dashboardů
 • Podstata, efekty a omezení dashboardů jsou uvedeny v rámci faktoru MBI (F414 ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vhodné stanovení metrik a KPI má dlouhodobý vliv na organizaci jako celek, potažmo na její zaměstnance. KPI jsou považovány za nejdůležitější metriky organizace a jsou často nejcennějším obsahem dashboardu.
 • Pro správnou funkci dashboardů je potřeba kvalitních dat . V případě, že organizace nemá kvalitní data přímo k dispozici, musí je získat jiným způsobem. Je však nutné zajistit, aby náklady na získání dat nepřesáhly efekty plynoucí z jejich užití,
 • V turbulentním prostředí podnikové praxe se často mění byznys požadavky. Firemní dashboardy na tyto požadavky musí včasně reagovat a proto je nutné zajistit jejich flexibilitu .
4. Doporučené praktiky
 • Pro správné stanovení metrik a KPI je vhodné zajistit přítomnost KPI odborníka . V případě, že tato osoba není mezi zaměstnanci k dispozici, je vhodné najmout externího konzultanta,
 • Je nutno klást důraz na specifikaci uživatelských požadavků , které mají přímý vliv na výběr typu dashboardu, způsob jeho nasazení, ale i na výběr softwarového nástroje pro jeho realizaci.
5. Klíčové aktivity tvorby dashboardů
 • Sběr uživatelských požadavků na dashboard - má odpovědět na tyto otázky:
  • Kdo bude uživatelem dashboardu?
  • K čemu bude dashboard využíván?
  • Na jaké otázky mají poskytovat zobrazovaná data odpovědi?
  • Jak podrobné mají být informace obsažené v dashboardu?
  • Jak často je potřeba data v dashboardu aktualizovat?
 • Stanovení metrik a KPI - Stanovení metrik a KPI - vytvoření vyváženého souboru ukazatelů, které odpovídají stanoveným cílům podniku, a to ve vazbě na předdefinované byznys procesy a jejich cíle a výkonnostní požadavky,
 • Volba typu dashboardu a způsobu jeho zavedení - na základě definovaných uživatelských požadavků se určí, který z typů dashboardů se bude zavádět – „Operativní“ (F415 ) - pro sledování procesních činností, „Taktický“ (F416 ) - pro optimalizaci byznys procesů v jednotlivých podnikových divizích, „Strategický“ (F417 ) - pro sledování plnění strategických cílů. S výběrem typu dashboardu úzce souvisí i způsob jeho zavedení. Dashboardy je možné zavádět horizontálně, tedy napříč jednotlivými odděleními, nebo vertikálně a to od nejvyšších úrovní vedení postupně k nižším, případně naopak,
 • Analýza zdrojových dat - zjištění dostupnosti relevantních dat, která jsou potřeba pro tvorbu dashboardu a toho, jaké informace má zobrazovat. Kromě zkoumání dostupnosti datových zdrojů je součástí této analýzy také kontrola jejich kvality,
 • Volba způsobu prezentace dat - určení formy, jakou budou vybraná KPI v dashboardu zobrazována. Analyzuje grafické prvky z hlediska jejich stylů a typů včetně určení barev a rozvržení,
 • Výběr softwarového nástroje - závisí na uživatelských požadavcích, které musí být možno zvoleným nástrojem naplnit. Vzhledem k náročnosti požadovaného řešení a firemním kapacitám lze zvolit - existující řešení, vlastní vývoj, kombinace existujícího řešení a vlastního vývoje,
 • Návrh dashboardu - se liší v závislosti na druhu nástroje pro jeho tvorbu. Zahrnuje import dat ze zdrojových souborů, analytické činnosti, tvorbu grafických prvků jako jsou kontingenční tabulky a grafy, rychlé filtry, různá oznámení, upozornění apod. Součástí je i testování vytvořeného dashboardu.