Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Podnikové řízení a analytika
Podnikové řízení a analytika
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény podnikového řízení je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména má poskytnout celkový obraz o řízení firmy, jednotlivých oblastech řízení a možnostech podnikové analytiky.
3. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh) a doporučená řešení

3.1. Oblasti řízení podniku

Poznámka: Odkazy v dalším přehledu vedou na stránky jednotlivých oblastí řízení (skupin úloh). Ty obsahují i odkazy na dílčí úlohy a současně poskytují souhrnné informace o celé oblasti řízení a jeho úlohách, a to v PDF příloze - k prohlédnutí nebo stažení (viz ikonky v záhlaví stránky oblasti řízení).

 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ) - ,
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Řízení závazků (TGQ060 ),
 • Řízení pohledávek (TGQ070 ),
 • Řízení práce a mezd (TGQ080 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
 • Řízení skladů - (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ),
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek - (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby - (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby - (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby - (TGQ530XMN ).
 • Doporučená komplexní řešení s využitím komponent MBI jsou v následujících paragrafech. Komponenty MBI jsou zde podkladem pro řešení vymezující jejich základní obsah a některá doporučení.
3.2. Řešení rozvoje řízení firmy
 • formulace strategie a cílů podniku,
 • vyhodnocení obsahu oblastí řízení firmy,
  • přehled v paragrafu 2.1 této stránky, oblasti jsou na odkazech (TGQ000 ) – (TGQ530XMN ),
 • vyhodnocení obsahu jednotlivých byznys úloh řízení,
  • dokumentace každé z úloh obsahuje její účel, scénáře, resp. analytické otázky, role, vstupy a výstupy, klíčové aktivity a podmínky úspěšné realizace úlohy, (UQ102A ),
 • analýza úlohy dle sady analytických otázek ve scénářích,
 • analýzy podstatných faktorů ovlivňující průběh úloh v dané oblasti řízení,
 • analýza vazeb mezi oblastmi řízení,
  • na stránce každé oblasti je v paragrafu 5 vymezení podstatných souvislosti , tj vztahů dané oblasti na ostatní oblasti řízení firmy,
 • analýzy dalších komponent řízení a jejich souvislostí - v dalších paragrafech jsou uvedeny přehledy a odkazy na pro danou oblast adekvátní metriky, role, aplikace, dokumenty a metody řízení ,
  • odkazy – na každé stránce oblasti řízení – paragrafy 6 – 11,
 • rozvoj řízení IT firmy,
  • vše – v doméně „Řízení IT podniku“ (DO001 ),
 • návrhy, formulace a dokumentace změn v rámci daných úloh, resp. návrh nových úloh,
  • ve vlastních pracovních dokumentech – již mimo MBI.
3.3. Řešení projektu pro nasazení transakčních aplikací ve firmě
 • naplánování, posouzení a zadání nového projektu,
 • vymezení obsahu projektu, např. obsahem úloh dle typů,
  • přehledy - na této stránce - evidenční úlohy (paragraf 4.1), transakční úlohy (paragraf 4.2), reportingové úlohy (paragraf 4.3),
 • pokud je záměr externí dodávky - postup a základní doporučení pro výběr externího dodavatele ,
 • nastavení řízení a organizace projektu ,
 • postup řešení aplikačního projektu ,
 • úvodní studie a analýza v rámci projektu,
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy, např. u prodeje (SQ101 ) a (SQ002 ),
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh byznysu v paragrafech 4.1, 4.2 a 4.3, např. pro řešení transakcí prodeje (UQ102A ),
  • součástí každé byznys úlohy jsou i vstupy a výstupy, klíčové aktivity a podmínky úspěšné realizace úlohy,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů ,
  • zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ) a Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
  • aplikačních - kategorie ERP (F300 ), CRM (F371 ), eBusinessu (F350 ), (F351 ), nebo (F354 ) a ECM (F500 ),
 • návrhy na kastomizaci aplikací, návrhy nových aplikací, jejich implementaci a provoz,
  • ve vlastních pracovních dokumentech – již mimo MBI.
3.4. Řešení projektu pro nasazení analytických a plánovacích aplikací ve firmě
 • naplánování a posouzení nového projektu,
 • vymezení obsahu projektu , např. obsahem úloh dle typů,
  • na této stránce – analytické úlohy (paragraf 4.4), plánovací (paragraf 4.4), a reportingové (paragraf 4.3),
 • postup a základní doporučení pro výběr externího dodavatele ,
 • nastavení řízení a organizace projektu,
 • postup řešení projektu BI / SSBI,
  • pro Business Intelligence - skupina úloh (TG430 ),
  • pro Self Service Business Intelligence - skupina úloh (TG450 ),
 • úvodní studie, analýza a modelování v rámci projektu BI / SSBI,
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy, např. u analýzy prodeje (SQ101 ) a (SQ004 ),
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh byznysu v paragrafech 4.4, 4.5 a 4.3, např. pro řešení analýzy prodeje (UQ104A ),
  • součástí každé byznys úlohy jsou i funkcionalita na základě vybraných ukazatelů a dimenzí, datové zdroje, adekvátní IT nástroje a podmínky úspěšné realizace úlohy,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů ,
  • zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ) a Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
  • komponenty a nástroje pro BI a SSBI (FG400 ) a (ASGQ00 ), (ASGQ05 ),
 • návrhy na BI / SSBI aplikace, jejich implementaci a provoz,
  • ve vlastních pracovních dokumentech – již mimo MBI.
3.5. Řešení rozvoje pokročilé analytiky firmy
 • naplánování a posouzení nového projektu,
 • vymezení obsahu projektu , např. obsahem úloh dle typů,
  • na této stránce – analytické úlohy (paragraf 4.6),
 • vytvoření celkového obrazu o obsahu podnikové a zejména pokročilé analytiky,
  • skupina faktorů (FG400 ), pokročilé analytiky - podskupina faktorů (FSG440 ),
 • doporučení pro výběr externího dodavatele a nastavení řízení a organizace projektu – obdobné, částečně redukované jako u analytických aplikací,
 • analýza a modelování v rámci projektu pokročilé podnikové analytiky,
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy,
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh byznysu v paragrafu 4.6, např. pro pokročilou analýzu prodeje (UQ109A ),
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů ,
  • zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ) a Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
 • návrhy aplikací pokročilé analytiky,
  • ve vlastních modelech a nástrojích – již mimo MBI.
3.6. Řešení rozvoje byznysu ve vztahu k IT a jeho transformace a výkonnosti
 • posouzení a vyhodnocení základních otázek rozvoje byznysu ve vztahu k IT na strategické úrovni,
  • skupina úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ),
 • posouzení a uplatnění specifických metod pro zásadní změny a transformaci byznysu ,
 • nastavení a řízení výkonnosti firmy,
  • úlohy (UQ003A ) a (UQ004A ),
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích (SQ012 ) a (SQ013 ),
  • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů - zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ).
4. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 6 základních úloh a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Zajištění obchodních a dalších transakcí - realizace finančních, prodejních, nákupních a dalších transakcí,
  • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - s respektováním relevantních dimenzí,
  • Úlohy pokročilé analytiky – úlohy data miningu, text miningu, prediktivní úlohy a další.
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy podnikového řízení, např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod.
5. Úlohy řízení podniku dle typů:
5.1. Úlohy evidenční:
 • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ),
 • Závazky – evidence (UQ061A ), Pohledávky – evidence (UQ071A ),
 • PAM – evidence (UQ081A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ),
 • Personální evidence (UQ251A ),
 • Evidence majetku (UQ301A ),
 • Marketingové evidence (UQ351A ),
 • Evidence dopravy (UQ401A ),
 • Evidence energií (UQ451A ),
 • Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN ), Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ), OŘV: Operativní evidence výroby (UQ521AXMN ).
5.2. Úlohy transakční:
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ), Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ),
 • Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A),
 • Závazky – transakce (UQ062A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ),
 • PAM – transakce (UQ082A ),
 • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Realizace prodejních transakcí (UQ102A ), Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ), Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
 • Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
 • Marketingové transakce (UQ352A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Doprava – transakce (UQ402A ),
 • Řízení energií – transakce (UQ452A ),
 • Zpracování výrobních zakázek (UQ502AXMN ), TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ), OŘV: Operativní řízení výroby, transakce (UQ522AXMN ), DŘV: Dílenské řízení výroby, transakce (UQ532AXMN ).
5.3. Reportingové úlohy:
 • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A ),
 • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
 • Personální reporting (UQ253A ),
 • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
 • Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ), Reporting TPV (UQ513AXMN ), DŘV: Reporting dílenského řízení výroby (UQ533AXMN ),
5.4. Analytické úlohy:
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
 • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
 • Analýzy závazků (UQ064A ), Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
 • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ),
 • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
 • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), OŘV: Operativní analýzy výroby (UQ524AXMN ), DŘV: Dílenské analýzy výroby (UQ534AXMN ).
5.5. Plánovací úlohy:
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
 • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
 • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
 • Plánování nákupu (UQ155A ),
 • Personální plánování (UQ255A ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
 • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
 • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525AXMN ). ).
5.6. Úlohy pokročilé analytiky:
 • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ),
 • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ),
 • Prodej – pokročilá analytika (UQ109A ),
 • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ),
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ),
 • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A ),
 • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ),
 • Marketing – pokročilá analytika (UQ359A ).
5.7. Řízení IT v podniku:
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ), Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
6. Faktory řízení podniku
 • Souhrnný přehled faktorů podnikového řízení je na stránce "Faktory – úvod a souhrnný přehled" (FG0 ).
7. Role v podnikovém řízení – náplň a požadované znalosti
 • Souhrnný přehled rolí podnikového řízení je na stránkách (RGQ00 ) a (RGQ30 ).
8. Metody pro řízení podniku
 • Souhrnný přehled metod podnikového řízení je na stránkách (MG000 ) a (MG030 ).
9. Nástroje a aplikace pro podnikové řízení
 • Přehled vybraných aplikací a nástrojů podnikového řízení je na stránce (AGQ00 ).
10. Metriky – ukazatelé v podnikovém řízení
11. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Souhrnný přehled dimenzí je na stránce (DIG0 ).
12. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh
 • Souhrnný přehled dokumentů je na stránce (DGQ01 ).
13. Scénáře – analytické otázky řízení podniku
 • Souhrnný přehled scénářů je na stránkách (SGQ100) a (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně