Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Podnikové řízení a analytika
Podnikové řízení a analytika
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Kategorizovat úlohy podnikového řízení z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na podnikové řízení s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech,
 • Vymezit specifický obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení podnikové analytiky – Business Analytics (BA) ,
 • Vytvořit základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT - pro řešení požadavků na soulad byznysu a IT (business – IT alignment).
2. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
 • Řízení skladů - (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ),
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek - (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby - (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby - (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby - (TGQ530XMN ).
3. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh - podrobnější charakteristika jednotlivých typů úloh je v úvodní doméně (DO0 ) a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Transakční úlohy - zajištění obchodních a dalších transakcí,
  • Reportingové úlohy - vytváření požadovaných reportů, sestav, výkazů,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy ukazatelů prodeje zboží a služeb podle zvolených dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení, tj. plánovaných ukazatelů podle zvolených dimenzí.
4. Úlohy řízení podniku dle typů
 • Úlohy evidenční a transakční většinou vytvářejí, kromě jiného, zdroje dat pro ostatní úlohy. Vymezení samotného předmětu podnikové analytiky je dáno zejména třemi typy úloh – reportingové, analytické, plánovací. Specifická část je věnovaná řízení IT podniku. Další přehled obsahuje členění podnikových úloh dle jejich typů :
4.1. Úlohy evidenční:
 • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ),
 • Závazky – evidence (UQ061A ), Pohledávky – evidence (UQ071A ),
 • PAM – evidence (UQ081A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ),
 • Personální evidence (UQ251A ),
 • Evidence majetku (UQ301A ),
 • Marketingové evidence (UQ351A ),
 • Evidence dopravy (UQ401A ),
 • Evidence energií (UQ451A ),
 • Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN ), Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ), OŘV: Operativní evidence výroby (UQ521AXMN ).
4.2. Úlohy transakční:
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ), Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ),
 • Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
 • Závazky – transakce (UQ062A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ),
 • PAM – transakce (UQ082A ),
 • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Realizace prodejních transakcí (UQ102A ), Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ), Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
 • Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
 • Marketingové transakce (UQ352A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Doprava – transakce (UQ402A ),
 • Řízení energií – transakce (UQ452A ),
 • Zpracování výrobních zakázek (UQ502AXMN ), TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ), OŘV: Operativní řízení výroby, transakce (UQ522AXMN ), DŘV: Dílenské řízení výroby, transakce (UQ532AXMN ).
4.3. Reportingové úlohy:
 • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A),
 • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
 • Personální reporting (UQ253A ),
 • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
 • Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ), Reporting TPV (UQ513AXMN ), DŘV: Reporting dílenského řízení výroby (UQ533AXMN ),
4.4. Analytické úlohy:
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
 • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
 • Analýzy závazků (UQ064A ), Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
 • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ),
 • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
 • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), OŘV: Operativní analýzy výroby (UQ524AXMN ), DŘV: Dílenské analýzy výroby (UQ534AXMN ).
4.5. Plánovací úlohy:
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
 • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
 • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
 • Plánování nákupu (UQ155A ),
 • Personální plánování (UQ255A ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
 • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
 • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525AXMN ).
4.6. Řízení IT v podniku:
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ), Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
5. Faktory podnikové analytiky
 • Souhrnný přehled faktorů podnikového řízení je na stránce "Faktory – úvod a souhrnný přehled" (FG0 ).
 • Do podnikové analytiky (Business Analytics) spadá celá škála technologií a řešení, které se na sebe různě váží, doplňují se, resp. poskytují zcela specifické služby. Jejich souhrnný přehled a hlavní souvislosti jsou na stránce Business Analytics (BA), (FG070 ),
 • K nejčastěji využívaným nástrojům a řešením patří v současné době:
  • celý komplex nástrojů a produktů Business Intelligence (FSG400 ),
  • samoobslužná řešení analytických aplikací – Self Service Business Intelligence (F455 ),
  • řešení vizualizace dat a analytických panelů na obrazovkách uživatelů – dashboardů (F414 ),
  • podpora řešení plánovacích úloh v prostředí Business Intelligence (F453 ),
  • řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh na mobilních zařízeních – mobilní BI (F460),
  • nástroje pro řešení prediktivní analytiky (F454 ),
  • komplex nástrojů a technologií pro zpracování a analýzy extrémně velkých objemů dat - Big Data Analytics (F457 ),
 • Řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh s podporou IT zasahuje prakticky do všech oblasti řízení podnikového IT . Souhrnný přehled takových úloh nabízí druhá část stránky věnované základním charakteristikám Business Analytics (FG070 ),
 • Vedle technologických faktorů řešení BA jsou pro jeho kvalitu a využití podstatné i faktory, které ho ovlivňují v širším kontextu , zejména:
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ) a další.
6. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Souhrnný přehled rolí podnikového řízení je na stránce"Role – úvod a souhrnný přehled" (RG0 ).
 • Na řešení úloh podnikové analytiky se podílí komplex pracovníků v jasně vymezených rolích – viz stránka Specialisté pro Business Analytics (RGQ100).
7. Doporučené postupy řešení IT v podnikové analytice
 • Doporučené postupy řešení jednotlivých typů aplikací jsou v doméně "Řízení rozvoje IT služeb" (DO400 ).
 • Postupy řešení úloh odpovídají vesměs použitým nástrojům, resp. jejich skupinám. V tomto případě jsou to standardní IT úlohy a postupy :
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • V rámci specifických IT úloh a jejich postupů jsou k dispozici:
  • Tvorba dashboardu a řešení kvalitní vizualizace dat, (U441A ),
  • Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ),
  • Řešení a využití dolování dat (U445A).
8. Metody pro řešení podnikové analytiky
 • Souhrnný přehled metod podnikového řízení je na stránce "Metody – úvod a souhrnný přehled" (MG0 ).
 • Pro řešení projektů BA , tj. výše uvedených IT úloh a postupů se využívají převážně následující metody :
  • Datové modelování (M501 ),
  • Procesní modelování (M502 ),
  • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • K řešení vlastního byznys obsahu jsou často využité metody:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Benchmarking (M005 ),
  • Segmentace zákazníků (M006 ),
  • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Metody řízení investic (M038 ).
9. Nástroje a aplikace pro podnikovou analytiku
 • Přehled vybraných aplikací a nástrojů podnikového řízení je na stránce "Aplikace – úvod a souhrnný přehled" (AG0 ).
 • Komplexní Business Intelligence aplikace představují příklady produktů na stránkách Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ) zahrnují detailnější charakteristiky produktů na následujících stránkách:
  • Power Pivot : Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ), Power Pivot – zdroje dat (AQ001B), Power Pivot – příprava dat (AQ001C),
  • Power View (AQ001D ),
  • Power BI: Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ), Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ), Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C), Power BI Service (AQ002D), Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E),
  • Jazyk DAX: DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ), DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B), DAX pro Power BI (AQ003C),
  • BellaDati BI (AQ005A ),
  • Tableau (AQ006A ),
  • Qlik View (AQ007A),
  • Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ).
10. Metriky – ukazatelé v podnikové analytice a řízení, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • O rganizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).
11. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).
12. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ).
13. Scénáře – problémy a otázky řízení podniku
 • Řeší se strategické řízení podniku (SQ011 ),
 • Řeší se finanční řízení podniku (SQ051 ),
 • Řeší se řízení závazků (SQ061 ),
 • Řeší se řízení pohledávek (SQ071 ),
 • Řeší se řízení mezd podniku (SQ081 ),
 • Řeší se controlling podniku (SQ091 ),
 • Řeší se řízení prodeje zboží a služeb (SQ100 ),
 • Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje (SQ101 ),
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu (SQ151 ),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Řeší se řízení skladů (SQ205 ),
 • Řeší se řízení lidských zdrojů (SQ251 ),
 • Řeší se řízení majetku (SQ301 ),
 • Řeší se řízení investic a údržby (SQ302 ),
 • Řeší se marketing (SQ351 ),
 • Řeší se řízení dopravy (SQ401 ),
 • Řeší se řízení energií (SQ451 ),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích:
  • Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ),
  • Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ),
  • Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ),
  • Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ),
  • Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
14. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně