Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení podniku
Strategické řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku Strategického řízení. Jeho celková, detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření strategického řízení
 • Strategické řízení je základ a vstup pro formulaci všech podnikových plánů a projektů..
3. Přehled úloh
 • Strategické analýzy (UQ001A ) – monitorování a analýzy změn prostředí na trhu, analýzy konkurence a vliv na podnik apod. ( Anal. ),
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ) - specifikace podnikových cílů a formulaci rozvojových záměrů podniku ( Formul. ),
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ) - vymezení objektů pro řízení výkonnosti a hlavních oblastí podnikového řízení ovlivňujících výkonnost (Nastav.),
 • Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ) - vlastní průběh sledování a vyhodnocování výkonnosti a řešení omezení a problémů ( Výkon. ),
 • Řešení business modelu (UQ005A ) – definování základního fungování firmy, uvědomění si souvislostí jednotlivých částí a aspektů firmy ( Model ),
 • Řízení strategických změn (UQ006A ) – definování rozsahu a úskalí strategických změn ( Změny ),
 • Řízení agilní organizace (UQ007A ) – využití pojetí agilní organizace, které je inspirováno výhodami start-upů ( Agilní ),
 • Řízení inovací (UQ008A ) - vymezení smyslu inovací pro existenci firmy a způsobu jejich řízení ( Inovace ),
 • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ) – využití pokročilých analytických metod v řízení firmy, např. prediktivní analytiky ( PA ).
4. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 )
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ).
5. Dimenze
6. Role ve strategickém řízení
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT ve  strategickém řízení firmy:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ CI, Competitive intelligence pro posuzování konkurence (F481 ), */ Prediktivní analytika zejména pro prognózování v rámci strategie firmy (F454 ), */ CPM, řízení podnikové výkonnosti (F431 ).

10. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se strategické řízení podniku" (SQ011 ).
 • Řeší se nastavení systému řízení výkonnosti podniku“ (SQ012 ),
 • Řeší se řízení výkonnosti podniku“ (SQ013 ),
 • „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.