Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení podniku
Strategické řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření strategického řízení
 • Strategické řízení podniku - základ a vstup pro formulaci všech podnikových plánů a projektů.
 • Součástí podnikové strategie jsou jednotlivé strategie pro dílčí oblasti řízení nebo působení podniku.
 • Strategické řízení podniku souvisí se strategickým řízením IT (DO000).
3. Přehled úloh
 • Strategické analýzy (UQ001A ) – monitorování a analýzy změn prostředí na trhu, analýzy konkurence a vliv na podnik apod. ( Anal. ),
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ) - specifikace podnikových cílů a formulaci rozvojových záměrů podniku ( Formul. ),
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ) - vymezení objektů pro řízení výkonnosti a hlavních oblastí podnikového řízení ovlivňujících výkonnost (Nastav.),
 • Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ) - vlastní průběh sledování a vyhodnocování výkonnosti a řešení omezení a problémů ( Výkon. ),
 • Řešení business modelu (UQ005A ) – definování základního fungování firmy, uvědomění si souvislostí jednotlivých částí a aspektů firmy ( Model ),
 • Řízení strategických změn (UQ006A ) – definování rozsahu a úskalí strategických změn ( Změny ),
 • Řízení agilní organizace (UQ007A ) – využití pojetí agilní organizace, které je inspirováno výhodami start-upů ( Agilní ),
 • Řízení inovací (UQ008A ) - vymezení smyslu inovací pro existenci firmy a způsobu jejich řízení ( Inovace ),
 • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ) – využití pokročilých analytických metod v řízení firmy, např. prediktivní analytiky ( PA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se strategické řízení podniku" (SQ011 ).
 • Řeší se nastavení systému řízení výkonnosti podniku“ (SQ012 ),
 • Řeší se řízení výkonnosti podniku“ (SQ013 ),
 • „Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role ve strategickém řízení
 • Ke strategickému řízení se váží manažerské role, jejich přehled je na stránce „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • Vazby a souvislosti se strategickým řízením IT zahrnují manažerské role IT, jejich přehled je na stránce „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ).
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Přehled hlavních dokumentů strategického řízení je na stránce „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • Ke strategickému řízení se váží i další dokumenty v klíčových oblastech řízení, jejich přehledy jsou na těchto stránkách:
  • Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
  • Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
  • Dokumenty a data personálního řízení“ (DSGQ25 ),
  • Dokumenty a data řízení majetku“ (DSGQ30 ),
  • Dokumenty a data řízení marketingu“ (DSGQ35 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky se v tomto případě váží zejména:
  • k finančním metrikám, jejich přehled je na stránce „Metriky finančního řízení podniku“ (IGQ0 ),
  • k metrikám řízení prodeje – „Metriky řízení prodeje v podniku“ (IGQ1 ),
  • k metrikám personálního řízení – „Metriky řízení lidských zdrojů“ (IGQ50 ),
  • k metrikám řízení majetku – „Metriky řízení majetku podniku“ (IGQ56 ),
  • k metrikám řízení marketingu – „Metriky řízení marketingu podniku“ (IGQ2 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • „Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • „Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • „Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby strategického řízení na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • strategické analýzy – využití výsledků úloh finančních analýz (UQ054A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklady pro tvorbu finančních plánů (UQ056A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ):
  • strategické analýzy – analýzy prodejních aktivit, zákazníků, úspěšnosti prodeje jako dílčí podklad pro strategické analýzy prodeje (UQ104A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklad pro přípravu plánů prodeje dle teritorií, zákazníků, komodit (UQ105A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ):
  • strategické analýzy – analýzy nákupů zboží, materiálů služeb a jejich efektivnosti a spolehlivosti jako dílčí podklad pro strategické analýzy nákupu (UQ154A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklad pro přípravu nákupních plánů podle dodavatelů, druhů zboží, materiálů a služeb a dalších hledisek (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • strategické analýzy – analýzy disponibilních personálních kapacit a jejich struktury jako podklad pro personální strategické analýzy (UQ254A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro plány personálního rozvoje a rozvoje kvalifikace (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • strategické analýzy – analýzy majetku a zejména výrobních a dalších kapacit podniku pro základní obchodní aktivity jako vstup do strategických analýz (UQ304A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro plánování rozvoje majetku podniku a jeho výrobních a dalších kapacit a určení priorit hlavních investičních akcí (UQ305A ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • strategické analýzy – marketingové analýzy a vyhodnocování úspěšnosti marketingu a hlavních akcí, spěšnosti podniku v daných segmentech trhu, analýzy konkurence jako dílčí vstup do strategických analýz řízení marketingu (UQ354A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro formulování marketingových plánů (UQ355A ) a hlavních marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení IT – především jde o vazby na „Strategické řízení IT“ (DO090 ) a skupinu úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ):
  • strategické analýzy – mohou využít jako podklad výsledky analytické části řízení IT (TG003 ),
  • formulace strategie a určení KPI – je vstupem do celé oblasti strategického řízení IT (TG003 ),
  • specifický význam má pro kvalitu strategického řízení úloha „Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu“ (U003A ) a úlohy „Revize IT strategie dle požadavků byznysu“ (U004A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
 • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
 • Power BI“ (ASGQ02 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.