Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení podniku
Strategické řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Strategické řízení podniku“ - přehled úloh ***

Dále uvedené úlohy přestavují společný základ , který musí být doplněn a konkretizován o úlohy odpovídající specifickým potřebám podniku a jeho velikosti. Spadají sem zejména tyto úlohy:

 • Strategické analýzy (UQ001A ) – např. monitorování a analýzy změn prostředí na trhu, analýzy konkurence a vliv na podnik apod.,
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ) - specifikace podnikových cílů a formulaci rozvojových záměrů podniku,
 • Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ) - vymezení systému KPI (Key Performance Indicators) a KGI (Key Goal Indicators), i definování jejich cílových hodnot.
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Strategické řízení podniku“

Strategické řízení podniku lze chápat jako základ a vstup pro formulaci všech podnikových plánů a projektů. Do strategického řízení, které je primárně úlohou nejvyššího vedení podniku, patří definování poslání podniku (mission) , tj. smysl existence podniku ve vztahu k vlastníkům a dalším zainteresovaným skupinám lidí, dále zpracování vize podniku, specifikace hlavních a dílčích cílů podniku a formulace vlastní strategie podniku. Součástí podnikové strategie jsou jednotlivé strategie pro dílčí oblasti řízení nebo působení podniku, tj. marketingová strategie, výrobní strategie, strategie nákupu, personální strategie atd., včetně řešení jejich vzájemné provázanosti. Skupina úloh Strategické řízení podniku pokrývá jednotlivé úlohy a aktivity na úrovni strategického řízení podniku. Je účelné, pokud se strategické řízení podniku zahrnuje, nebo alespoň úzce souvisí se strategickým řízením IT (DO000 ).

3. Scénáře - otázky, problémy
 • Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT (S031 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ).

4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Strategické řízení a jeho kvalita a obsah je ovlivněna zejména faktory vyjadřujícími úroveň managementu (FSG050 ) a dle konkrétních podmínek i některými ze socioekonomických a organizačních faktorů (FSG030 ),
 • Významným typem aplikací pro strategické řízení je competitive intelligence (F481 ).
5. „Strategické řízení podniku“ – v kontextu podnikového řízení

Úlohy Strategického řízení podniku se váží na následující úlohy, jsou uvedeny pouze nejvýznamnější:

 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • strategické analýzy – využití výsledků úloh finančních analýz (UQ054A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklady pro tvorbu finančních plánů (UQ056A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ):
  • strategické analýzy – analýzy prodejních aktivit, zákazníků, úspěšnosti prodeje jako dílčí podklad pro strategické analýzy prodeje (UQ104A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklad pro přípravu plánů prodeje dle teritorií, zákazníků, komodit (UQ105A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ):
  • strategické analýzy – analýzy nákupů zboží, materiálů služeb a jejich efektivnosti a spolehlivosti jako dílčí podklad pro strategické analýzy nákupu (UQ154A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklad pro přípravu nákupních plánů podle dodavatelů, druhů zboží, materiálů a služeb a dalších hledisek (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • strategické analýzy – analýzy disponibilních personálních kapacit a jejich struktury jako podklad pro personální strategické analýzy (UQ254A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro plány personálního rozvoje a rozvoje kvalifikace (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • strategické analýzy – analýzy majetku a zejména výrobních a dalších kapacit podniku pro základní obchodní aktivity jako vstup do strategických analýz (UQ304A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro plánování rozvoje majetku podniku a jeho výrobních a dalších kapacit a určení priorit hlavních investičních akcí (UQ305A ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • strategické analýzy – marketingové analýzy a vyhodnocování úspěšnosti marketingu a hlavních akcí, úspěšnosti podniku v daných segmentech trhu, analýzy konkurence jako dílčí vstup do strategických analýz řízení marketingu (UQ354A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro formulování marketingových plánů (UQ355A ) a hlavních marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení IT – především jde o vazby na „Strategické řízení IT“ (DO000 ) a skupinu úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ):
  • strategické analýzy – mohou využít jako podklad výsledky analytické části řízení IT (TG003 ),
  • formulace strategie a určení KPI – je vstupem do celé oblasti strategického řízení IT (TG003 ),
  • specifický význam má pro kvalitu strategického řízení úloha „Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu“ (U003A ) a úlohy „Revize IT strategie dle požadavků byznysu“ (U004A ).
6. Metriky a dimenze pro „Strategické řízení podniku“
 • Pro strategické řízení podniku se využívají zejména základní finanční metriky (ISGQ00 ), metriky pro finanční analýzy a plánování (ISGQ02 ) a další klíčové metriky pro jednotlivé oblasti řízení, zejména řízení prodeje (ISGQ10 ), marketingu (ISGQ20 ), personalistiky (ISGQ50 ) a majetku (ISGQ56 ).
 • Metriky strategického řízení IT jsou rovněž součástí strategických úloh na úrovni celého podniku, zejména metriky kvality celé podnikové informatiky (ISG050 ) a metriky sourcingu (ISG060 ).
7. Dimenze
 • Strategické analýzy a formulace strategie se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na ekonomických dimenzí podniku (DIGQ05 ), dimenzích personálních (DIGQ20 ), na dimenzích obchodních (DIGQ30 ) a dimenzích majetkových (DIGQ45 ).
8. Účast rolí pracovníků na úlohách

Strategické řízení podniku a formulaci podnikové strategie zajišťují prakticky všichni řídící pracovníci podniku (RGQ00 ), zejména:

 • hlavní zodpovědnost má generální ředitel, CEO (RQ001 ) ve vazbě na záměry a zájmy vlastníků podniku (RQ000 ),
 • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
 • Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ),
 • Manažer výroby (RQ006 ).

Na formulaci podnikové strategie a dalších strategických aktivitách podniku se podílí informační ředitel, CIO (R101 ), případně některý z dalších IT manažerů.

9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh

V úlohách skupiny Strategického řízení podniku se na vstupu využívají především podnikové analytické a dílčí strategické dokumenty, a to:

 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • další analytické dokumenty.

Na výstupu je Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ) a aktualizovaný Katalog podnikových cílů (DQ004A ).

10. Metody pro „Strategického řízení podniku“
 • Ke strategickému řízení podniku se váží zejména metody Corporate Performance Management, CPM (M001 ), metoda Balanced ScoreCard, BSC (M002 ), Benchmarking (M005 ), případně další,
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.