Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení podniku
Strategické řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Strategické řízení podniku“ - přehled úloh
 • Dále uvedené úlohy přestavují společný základ , který musí být doplněn a konkretizován o úlohy odpovídající specifickým potřebám podniku a jeho velikosti. Spadají sem zejména tyto úlohy:
  • Strategické analýzy - (UQ001A ) – monitorování a analýzy změn prostředí na trhu, analýzy konkurence a vliv na podnik apod.,
  • Formulace podnikové strategie - (UQ002A ) - specifikace podnikových cílů a formulaci rozvojových záměrů podniku,
  • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti - (UQ003A ) - vymezení objektů pro řízení výkonnosti a hlavních oblastí podnikového řízení ovlivňujících výkonnost,
  • Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ) - vlastní průběh sledování a vyhodnocování výkonnosti a řešení omezení a problémů,
  • Řešení business modelu (UQ005A ),
  • Řízení strategických změn (UQ006A ),
  • Řízení agilní organizace (UQ007A ),
  • Řízení inovací (UQ008A ),
  • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se strategické řízení podniku" (SQ011 ),
 • "Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT" (S031 ),
 • "Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu" (S033 ),
 • "Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu" (S035 ),
 • "Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní" (S039 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Strategické řízení podniku lze chápat jako základ a vstup pro formulaci všech podnikových plánů a projektů.
 • Do strategického řízení, které je primárně ú lohou nejvyššího vedení podniku , patří definování poslání podniku (mission) , tj. smysl existence podniku ve vztahu k vlastníkům a dalším zainteresovaným skupinám lidí, dále zpracování vize podniku, specifikace hlavních a dílčích cílů podniku a formulace vlastní strategie podniku.
 • Součástí podnikové strategie jsou jednotlivé strategie pro dílčí oblasti řízení nebo působení podniku, tj. marketingová strategie, výrobní strategie, strategie nákupu, personální strategie atd., včetně řešení jejich vzájemné provázanosti.
 • Je účelné, pokud se strategické řízení podniku zahrnuje, nebo alespoň úzce souvisí se strategickým řízením IT (DO090 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Strategické řízení a jeho kvalita a obsah je ovlivněna zejména faktory vyjadřujícími úroveň managementu (FSG050 ) a dle konkrétních podmínek i některými ze socioekonomických a organizačních faktorů (FSG030 ),
 • Významným typem aplikací pro strategické řízení je competitive intelligence (F481 ).
5. „Strategické řízení“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • strategické analýzy – využití výsledků úloh finančních analýz (UQ054A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklady pro tvorbu finančních plánů (UQ056A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ):
  • strategické analýzy – analýzy prodejních aktivit, zákazníků, úspěšnosti prodeje jako dílčí podklad pro strategické analýzy prodeje (UQ104A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklad pro přípravu plánů prodeje dle teritorií, zákazníků, komodit (UQ105A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ):
  • strategické analýzy – analýzy nákupů zboží, materiálů služeb a jejich efektivnosti a spolehlivosti jako dílčí podklad pro strategické analýzy nákupu (UQ154A ),
  • formulace strategie a určení KPI – podklad pro přípravu nákupních plánů podle dodavatelů, druhů zboží, materiálů a služeb a dalších hledisek (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • strategické analýzy – analýzy disponibilních personálních kapacit a jejich struktury jako podklad pro personální strategické analýzy (UQ254A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro plány personálního rozvoje a rozvoje kvalifikace (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • strategické analýzy – analýzy majetku a zejména výrobních a dalších kapacit podniku pro základní obchodní aktivity jako vstup do strategických analýz (UQ304A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro plánování rozvoje majetku podniku a jeho výrobních a dalších kapacit a určení priorit hlavních investičních akcí (UQ305A ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • strategické analýzy – marketingové analýzy a vyhodnocování úspěšnosti marketingu a hlavních akcí, úspěšnosti podniku v daných segmentech trhu, analýzy konkurence jako dílčí vstup do strategických analýz řízení marketingu (UQ354A ),
  • formulace strategie a určení KPI – jako podklad pro formulování marketingových plánů (UQ355A ) a hlavních marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení IT – především jde o vazby na „Strategické řízení IT“ (DO090 ) a skupinu úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ):
  • strategické analýzy – mohou využít jako podklad výsledky analytické části řízení IT (TG003 ),
  • formulace strategie a určení KPI – je vstupem do celé oblasti strategického řízení IT (TG003 ),
  • specifický význam má pro kvalitu strategického řízení úloha „Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu“ (U003A ) a úlohy „Revize IT strategie dle požadavků byznysu“ (U004A ).
6. Metriky a dimenze pro „Strategické řízení podniku“
 • Pro strategické řízení podniku se využívají zejména:
  • základní finanční metriky (ISGQ00 ),
  • metriky pro finanční analýzy a plánování (ISGQ02 ),
  • další klíčové metriky pro jednotlivé oblasti řízení , zejména řízení prodeje (ISGQ10 ), marketingu (ISGQ20 ), personalistiky (ISGQ50 ) a majetku (ISGQ56 ).
 • Metriky strategického řízení IT jsou rovněž součástí strategických úloh IT na úrovni celého podniku, zejména metriky kvality celé podnikové informatiky (ISG050 ) a metriky sourcingu (ISG060 ).
7. Dimenze
 • Strategické analýzy a formulace strategie se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na ekonomických dimenzích podniku (DIGQ05 ), dimenzích personálních (DIGQ20 ), na dimenzích obchodních (DIGQ30 ) a dimenzích majetkových (DIGQ45 ).
8. Role ve strategickém řízení podniku
 • Strategické řízení podniku a formulaci podnikové strategie zajišťují prakticky všichni řídící pracovníci podniku (RGQ00 ), zejména:
  • hlavní zodpovědnost má Generální ředitel, CEO (RQ001 ) ve vazbě na záměry a zájmy Vlastníků podniku (RQ000 ),
  • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
  • Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ),
  • Manažer obchodu (RQ004 ),
  • Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ),
  • Manažer výroby (RQ006 ).
 • Na formulaci podnikové strategie se podílí informační manažer , CIO (R101 ), případně některý z dalších IT manažerů.
9. Metody pro „Strategického řízení podniku“
 • Ke strategickému řízení podniku se váží zejména metody :
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced ScoreCard, BSC (M002 ),
  • Benchmarking (M005 ), případně další,
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.