Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : CI: Competitive Intelligence
CI: Competitive Intelligence
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F481
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Feige, T. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Competitive Intelligence (CI)

Competitive Intelligence (CI) je systematická a etická disciplína zabývající se sběrem, zpracováním a ochranou informací s cílem získat konkurenční výhodu a zlepšit tak celkové postavení podniku na trhu. K tomu využívá jednak primárních informačních zdrojů – lidí, tak sekundárních artefaktů – dokumentů, audiovizuálních záznamů, tiskových zpráv, dat ze sociálních sítí, atp.

CI pracuje výhradně s legálními informačními zdroji, nejedná se o průmyslovou špionáž. Disciplína má primární vazbu na strategické řízení podniku a podnikové IT, ale podporuje analytickou, plánovací a rozhodovací činnost organizace na všech úrovních a ve všech oblastech podnikového řízení, tj. prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, majetku, řízení lidských zdrojů, výroby a dalších.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT

Tradiční forma „aktivního CI“ se primárně zaměřuje na externí informační zdroje a tržní okolí podniku (odběratelé, dodavatelé, partneři, konkurence, legislativní rámec, profesní a zájmové komunity, zpravodajské portály, sociální sítě,…) s tím, že racionálně umožňuje:

 1. zmapovat tržní prostředí a aktivity konkurence,
 2. zhodnotit pozici podniku vůči konkurentům,
 3. odhalit případné vnější hrozby,
 4. identifikovat možné příležitosti pro další růst a rozvoj.

Doménou tzv. „pasivního CI“ (counter-CI) je pak ochrana vlastních interních zdrojů před CI aktivitami konkurence a dále snaha zmapovat a vytěžit tyto interní zdroje. Nabízí tyto možnosti:

 1. omezit efekt CI aktivit konkurence,
 2. upevnit / zlepšit stávající pozici podniku na trhu,
 3. identifikovat klíčové nositele znalosti z řad zaměstnanců,
 4. odhalit a využít možný skrytý potenciál uvnitř vlastního podniku.

Mezi další významné efekty CI patří:

 1. Podpora strategického plánování a řízení podniku díky aktuálním informacím o stavu trhu a aktivitách konkurence.
 2. Zkrácení reakční doby v případě nenadálé události či hrozby díky její včasné identifikaci.
 3. Proaktivní vyhledávání příležitostí pro inovace a růst a tím i zlepšování pozice podniku na trhu.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Efekty CI jsou obtížně měřitelné a mají spíše měkký / podpůrný charakter.
 2. Aktivity CI nelze plně automatizovat, je nutné je neustále přizpůsobovat okolnostem a aktuálním podmínkám.
 3. Úspěšnost CI řešení silně závisí na použitých informačních zdrojích – dostupnost kvalitních a spolehlivých informačních zdrojů je zcela klíčová pro efektivní CI.
 4. CI přináší největší efekt v dlouhodobém horizontu a vyžaduje trvalou investici zdrojů (lidských i finančních).
 5. Pro úspěšnost CI je podstatné zvolit vhodný přístup k celému řešení a navrhnout správně architekturu s ohledem na další části podniku a dostupné informační zdroje – a to jak koncepčně, tak i z hlediska samotné použité technologie.