Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Úroveň managementu
Úroveň managementu
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Úroveň managementu – účel
 • Účelem podskupiny faktorů je definovat nejrůznější charakteristiky úrovně řízení daného podniku , jako zejména podniková kultura, dislokace podniku, úroveň práce se zákazníky a další a promítat je do jednotlivých úloh řízení podniku i řízení jeho IT.
2. Úroveň managementu - podstata
 • Úroveň managementu - představuje zejména podnikovou kulturu, kvalitu managementu (osobnosti, kvalita), organizace.
 • Spadají sem i personální faktory , které zahrnují zejména strukturu a kvalifikační úroveň pracovníků, rozsah a sdílení podnikových znalostí, motivační aspekty, úroveň kvalifikačních programů a prostředků pro zvyšování kvalifikace. Tato podskupina faktorů ovlivňuje především skupinu úloh IT jako součást byznysu (TG001 ).
3. Úroveň managementu – přehled faktorů
 • Podniková kultura (F050 ) – představuje systém hodnot, které podnik vyznává, jeho standardní schémata jednání a rozhodování ,
 • Business model (F060 ),
 • CLV (Customer Lifetime Value ) – (F052 ) - jsou informace o zaměření podniku na správné zákazníky, podklady pro jejich výběr a jejich získávání., Customer Value (CE) je souhrn CLV a nepřímých ekonomických efektů, Customer Equity slouží ke kvantifikaci hodnoty celé zákaznické báze,
 • Agilní organizace (F061 ),
 • Infonomics (F462 ) - řízení informací jako majetku firmy,
 • Kompetenční centra - (F053 ) - organizačně a systematicky sdružují pracovníky uživatelských a IT útvarů společně řešící klíčové problémy a úlohy jednotlivých projektů,
 • IT strategie a její zvolený typ – (F054 ) - který se liší podle cílů, na které je zaměřena,
 • Zaměření IT služeb – (F055 ) - které jsou zaměřeny pouze interně v rámci podniku, nebo i externě a podporují vztahy a komunikaci s obchodními partnery a zákazníky,
 • Reengineering podnikových procesů – (F057 ) - představuje kompletní změny podnikových procesů pro zlepšení výkonu, produktivity a konkurenceschopnosti podniku,
 • Reengineering skladu a skladových prostor –(F058 ) - znamená inovaci současných logistických procesů v organizaci,
 • Využití datového modelování (F059 ),
 • Věrnostní systémy - (F070),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí – (F080 ) - představuje profesní, kvalifikační a věkovou strukturu pracovníků a úroveň jejich znalostí.
4. Úroveň managementu v kontextu podnikového řízení:
 • Faktor Podniková kultura ovlivňuje prakticky všechny skupiny úloh v doméně IT v řízení podniku (DO00 ), zejména Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Faktor CLV (Customer Lifetime Value) ovlivňuje na podnikové úrovni skupiny úloh Marketing (TGQ350 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Faktor Dislokace podniku ovlivňuje zejména úlohy podnikového řízení, tj. skupiny úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení dopravy (TGQ400 ) a v odvětvovém řešení Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE) a Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE),
 • Faktor Reengineering skladu a skladových prostor ovlivňuje skupiny úloh Řízení skladů (TGQ200 ), Retail: Skladování (TGQ560XRE),
 • Faktor Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí se promítá do personalistiky podniku Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
5. Úroveň managementu v kontextu řízení IT:
 • V řízení IT se promítá hlavně do skupiny úloh IT jako součást byznysu (TG001 ) a je dále předmětem úlohy Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
 • Faktor CLV (Customer Lifetime Value) ovlivňuje úlohy Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ) a je předmětem úlohy Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
 • Faktor Kompetenční centra se promítá zejména do úlohy IT Governance (U051A ) a do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) Řízení projektu (TG401 ).
 • Faktor IT strategie a její zvolený typ ovlivňuje úlohy strategického řízení IT i podniku a následně i její realizaci na taktické i operativní úrovni řízení IT. Specificky se promítá do skupin úloh Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ) a na taktické úrovni především do Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Faktor Zaměření IT služeb ovlivňuje skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Faktor Dislokace podniku se promítá do strategického řízení v úloze Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a do skupin úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
 • Faktor Reengineering podnikových procesů je předmětem analýz na strategické úrovni v úloze Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ) a je součástí řešení skupiny úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů, zejména ERP (TG420 ), ECM (TG470 ) a CRM (TG480 ).
 • Faktor Reengineering skladu a skladových prostor ovlivňuje skupinu úloh Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • Faktor Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí se promítá na strategické úrovni do úloh Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ), Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ), na taktické úrovni do skupiny úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ).