Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení portfolia projektů
Řízení portfolia projektů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení portfolia projektů“ – přehled
 • Vymezení projektu je dle PMBOK následující: „Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu". Pro projekt jsou podstatné tyto charakteristiky:
  • cíl - nový produkt/služba,
  • časové omezení a vynaložení úsilí (lidských zdrojů, výrobních kapacit, peněz atd.).
 • Je třeba jasně vymezit vztah mezi projektem a IT službou , jak dokumentuje obrázek .
 • Do skupiny úloh patří tyto úlohy:
  • Specifikace požadavků na IT projekty - (U121A ) - jejich kategorizace a evidence,
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci, (U122A ) - dle stanovených priorit stanovených v informační strategii v úloze (U041A ),
  • Řízení a koordinace realizace projektů - (U123A ) - řízení návazností a vazeb mezi řešenými projekty i již provozovanými aplikacemi,
  • Ukončení, případně vyřazení projektu - (U124A ) - a jeho rámcové vyhodnocení v kontextu všech řešených projektů - detailní hodnocení uzavíraného projektu je ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Cílem skupiny úloh je řízení a koordinace souběžně realizovaných projektů s ohledem na existující zdroje.
3. Scénáře - otázky, problémy řízení portfolia projektů:
 • Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 )
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory IT aplikací (FG300).
5. "Řízení portfolia projektů" – vazby na ostatní oblasti řízení podniku a IT
 • Úlohy skupiny Řízení portfolia projektů navazují především na úlohy v doméně strategického řízení IT (DO000 ).
 • Návrhy IT projektů musí respektovat specifika úloh definovaných ve skupinách úloh domény Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Na výsledky skupiny úloh navazuje skupina úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Na realizaci úloh skupiny Řízení portfolia projektů se podílejí zejména Analytici, systémoví analytici (RG300 ), hlavní zodpovědnost má Manažer projektového portfolia (R111 ).
 • Na uživatelské straně se podle potřeby na návrzích a schvalování projektů se účastní manažeři podniku (RGQ00 ), zejména generální manažer (RQ001 ), finanční manažer, CFO (RQ002 ) a podle potřeby i klíčoví uživatelé (RQ032 ) a vlastníci byznys procesů (RQ033 )
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Ve skupině úloh se využívají především Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ) a Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ).
8. Metriky
 • Pro skupinu úloh se využívají hlavně Metriky plánování IT služeb (ISG120 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a na dimenzích podnikové organizace (DIGQ01 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.