Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Specifikace požadavků na IT projekty
Specifikace požadavků na IT projekty
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U121A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Specifikace požadavků na IT projekty“ – cíl, účel

Cílem úlohy je vytvořit aktuální a relevantní seznam všech požadavků na vývoj, rozvoj a doplnění stávajícího stavu IT. Základem pro tuto úlohu je v maximální míře zajistit soulad a podporu firemní strategie novými požadavky.

2. Obsah úlohy

Úloha obsahuje:

 1. sběr dílčích požadavků na IT, které vznikají z dále uvedených zdrojů (viz jednotlivé klíčové aktivity),
 2. souhrn požadavků do jednoho seznamu,
 3. výběr a posouzení relevantnosti požadavků s ohledem na stanovenou firemní strategii pro dané období,
 4. činnosti, které posuzují přínos požadavků, jejich prioritizaci, a to včetně stanovení odpovídajících metrik pro sledování těchto atributů.
3. Vstupy úlohy:
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předběžný projektový záměr (D125A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Projektový záměr (D124A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vlivy a zájmy jednotlivých zájmových skupin (stakeholders) na konkrétním požadavku,
 • Správný popis obsahu jednotlivých požadavků,
 • Znalost, existující a odpovídající stanovení strategických cílů organizace,
 • Stanovení konkrétních metrik pro posouzení přínosů a celkového průběhu projektů,
 • Praktické zkušenosti odpovídajících projektových manažerů (portfolio manažera).
6. Doporučené praktiky

Spolupráce IT analytiků s majiteli požadavků při vytvoření projektového záměru a následných metrik pro kontrolu projektů.

7. “Specifikace požadavků na IT projekty“ - klíčové aktivity

7.1. Sumarizace námětů na IT projekty

V rámci této činnosti se provádí sumarizace veškerých podnětů (Idea management) pro jejich následné řešení formou projektů. Výsledkem činností je vytvoření projektového portfolia (seznam projektů pro realizaci). Do portfolia jsou beze zbytku zahrnuty identifikované podněty a náměty, které vznikají zejména na základě:

 • firemní strategie,
 • informační strategie,
 • podnětů jednotlivých útvarů a jednotlivců,
 • plánu údržby,
 • požadavků daných legislativou.

Současně s identifikací požadavků probíhá i jejich první posouzení ve smyslu jejich smysluplnosti a potřeby.

7.2. Vypracování předběžných projektových záměrů

Pro následné posouzení a finální výběr projektů pro realizaci jsou projektovými manažery / sponzory / předkladateli vypracovány předběžné projektové záměry. Vhodnou formou může být i využití metody logického rámce (základní informace o projektu jsou obsaženy na jedné stránce). Předběžné projektové záměry jsou vypracovávány z důvodu celkové úspory zdrojů. Vypracování komplexního projektového záměru je celkově náročné na čas.

Tato fáze nemusí být nutně realizována a může být nahrazena fází vypracování projektových záměrů.

7.3. Výběr projektů pro realizaci

V této fázi řízení portfolia se provádí další verifikace a posouzení námětů a jejich vhodnosti pro následující realizaci formou projektů. Hlavním hlediskem pro posouzení námětů je podpora firemní strategie, jejích cílů a celkového přínosu businessu. Odpovídající management board (dle velikosti organizace / firmy) rozhoduje na základě popsaného obsahu projektu.

Tyto činnost slouží pro následující analýzu portfolia a jeho optimalizaci.

7.4. Vypracování projektových záměrů

Pro projekty uvedené v seznamu projektů jsou vypracovány podrobné projektové záměry. Záměry vycházejí z předběžných projektových záměrů a jsou doplněny o:

 • podrobné cíle projektu ve vazbě na strategické cíle,
 • přínosy projektu,
 • metriky / ROI pro kontrolu dosažení cílů,
 • klasifikace projektu (pokud používána), respektive stanovení rozsahu a obtížnosti projektu ve vazbě na používané komponenty řízení a jejich dokumentaci,
 • podrobný popis projektu,
 • požadavky na zdroje (tým, finance, ostatní),
 • podrobný rozpočet,
 • rámcový harmonogram,
 • ostatní atributy ve vazbě na používané nástroje řízení portfolia.
7.5. Analýza portfolia - analýza přínosů, cen, zdrojů, času, stanovení priorit

Pro jednotlivé projekty a jejich následné zařazení pro realizaci se provede analýza portfolia, která zahrnuje zejména:

 • posouzení transformace firemní strategie do cílů projektu a jejich prioritizace,
 • zajištění souladu s firemní strategií (nemusí být obsaženo),
 • analýzu nákladů, analýzu zdrojů, srovnání eventuálních variant.

Na základě výše uvedených činností se promítnou změny do portfolia projektů a to zejména ve smyslu prioritizace jednotlivých projektů a jejich pořadí realizace. Současně se provádí optimalizace celého portfolia s firemní strategií.