Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Specifikace požadavků na IT projekty
Specifikace požadavků na IT projekty
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U121A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Specifikace požadavků na IT projekty“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je vytvořit aktuální a relevantní seznam všech požadavků na vývoj, rozvoj a doplnění stávajícího stavu IT. Základem pro tuto úlohu je v maximální míře zajistit soulad a podporu firemní strategie novými požadavky.
2. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje:
  • sběr dílčích požadavků na IT, které vznikají z dále uvedených zdrojů (viz jednotlivé klíčové aktivity),
  • souhrn požadavků do jednoho seznamu,
  • výběr a posouzení relevantnosti požadavků s ohledem na stanovenou firemní strategii pro dané období,
  • činnosti, které posuzují přínos požadavků, jejich prioritizaci, a to včetně stanovení odpovídajících metrik pro sledování těchto atributů.
3. Vstupy úlohy:
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předběžný projektový záměr (D125A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Projektový záměr (D124A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vlivy a zájmy jednotlivých zájmových skupin (stakeholders) na konkrétním požadavku,
 • Správný popis obsahu jednotlivých požadavků,
 • Znalost, existující a odpovídající stanovení strategických cílů organizace,
 • Stanovení konkrétních metrik pro posouzení přínosů a celkového průběhu projektů,
 • Praktické zkušenosti odpovídajících projektových manažerů (portfolio manažera).
6. Doporučené praktiky
 • Spolupráce IT analytiků s majiteli požadavků při vytvoření projektového záměru a následných metrik pro kontrolu projektů.
7. “Specifikace požadavků na IT projekty“ - klíčové aktivity

7.1. Sumarizace námětů na IT projekty
 • V rámci této činnosti se provádí sumarizace veškerých podnětů (Idea management) pro jejich následné řešení formou projektů.
 • Výsledkem činností je vytvoření projektového portfolia (seznam projektů pro realizaci). Do portfolia jsou beze zbytku zahrnuty identifikované podněty a náměty, které vznikají zejména na základě :
  • firemní strategie,
  • informační strategie,
  • podnětů jednotlivých útvarů a jednotlivců,
  • plánu údržby,
  • požadavků daných legislativou.
 • Současně s identifikací požadavků probíhá i jejich první posouzení ve smyslu jejich smysluplnosti a potřeby.
7.2. Vypracování předběžných projektových záměrů
 • Pro následné posouzení a finální výběr projektů pro realizaci jsou projektovými manažery / sponzory / předkladateli vypracovány předběžné projektové záměry .
 • Vhodnou formou může být i využití metody logického rámce (základní informace o projektu jsou obsaženy na jedné stránce). Předběžné projektové záměry jsou vypracovávány z důvodu celkové úspory zdrojů . Vypracování komplexního projektového záměru je celkově náročné na čas.
 • Tato fáze nemusí být nutně realizována a může být nahrazena fází vypracování projektových záměrů .
7.3. Výběr projektů pro realizaci
 • V této fázi řízení portfolia se provádí další verifikace a posouzení námětů a jejich vhodnosti pro následující realizaci formou projektů. Hlavním hlediskem pro posouzení námětů je podpora firemní strategie , jejích cílů a celkového přínosu businessu.
 • Management (dle velikosti organizace / firmy) rozhoduje na základě popsaného obsahu projektu . Tyto činnost slouží pro následující analýzu portfolia a jeho optimalizaci.
7.4. Vypracování projektových záměrů
 • Pro projekty uvedené v seznamu projektů jsou vypracovány podrobné projektové záměry . Záměry vycházejí z předběžných projektových záměrů a jsou doplněny o :
  • podrobné cíle projektu ve vazbě na strategické cíle,
  • přínosy projektu,
  • metriky / ROI pro kontrolu dosažení cílů,
  • klasifikace projektu (pokud používána), respektive stanovení rozsahu a obtížnosti projektu ve vazbě na používané komponenty řízení a jejich dokumentaci,
  • podrobný popis projektu,
  • požadavky na zdroje (tým, finance, ostatní),
  • podrobný rozpočet,
  • rámcový harmonogram,
  • ostatní atributy ve vazbě na používané nástroje řízení portfolia.
7.5. Analýza portfolia - analýza přínosů, cen, zdrojů, času, stanovení priorit
 • Pro jednotlivé projekty a jejich následné zařazení pro realizaci se provede analýza portfolia, která zahrnuje zejména :
  • posouzení transformace firemní strategie do cílů projektu a jejich prioritizace,
  • zajištění souladu s firemní strategií (nemusí být obsaženo),
  • analýzu nákladů, analýzu zdrojů, srovnání eventuálních variant.
 • Na základě výše uvedených činností se promítnou změny do portfolia projektů a to zejména ve smyslu prioritizace jednotlivých projektů a jejich pořadí realizace. Současně se provádí optimalizace celého portfolia s firemní strategií .