Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog IT služeb
Katalog IT služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D111A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog IT služeb - účel dokumentu
 • Účelem je vytvořit souhrnný přehled pro byznys i IT o aktuálně poskytovaných IT službách a jejich podstatných charakteristikách.

2. Obsah dokumentu
 • Evidence IT služeb je obsahem katalogu informatických služeb. Katalog obsahuje pro každou službu řadu atributů, které jsou základem pro následné přípravy SLA, např. obsahové vymezení služby, objemové charakteristiky atd.
 • Organizace může mít více různých katalogů služeb - některé z nich mohou být zaměřeny navenek organizace (na zákazníky, kteří služby nakupují a platí za ně tržní ceny) a dovnitř organizace (na interní útvary, které služby konzumují v rámci zajištění fungování organizace).
 • Katalog služeb sestavený pro interní účely umožňuje:
  • Interním oddělením volit služby , které jsou důležité pro zajištění jejich aktivit, činností a procesů,
  • IT oddělení plánovat kapacity na zajištění služeb. Toto je možné díky sledování poptávky po určitých službách a sledování jejího vývoje v čase.
  • Vedení organizace volit vhodné poskytovatele služeb . Díky katalogu služeb je možné porovnávat různé služby navzájem a hodnotit je tak z pohledu ceny a kvality . To umožňuje vybrat optimální poskytovatele služeb.
 • Služby je možné seskupovat do balíčků v souvislosti se strategickým rozhodnutím vedení organizace. Jednotlivé služby nebo balíčky je možné cenově zvýhodňovat či naopak znevýhodňovat bez ohledu na jejich skutečnou cenu a stimulovat tak poptávku po nich.
 • Balíčky služeb zároveň slouží jako způsob, který nutí uživatele objednávat / konzumovat určité služby společně bez ohledu na jejich preference.
3. Struktura dokumentu:
 1. Id. IT služby - jednoznačná identifikace IT služby,
 2. Název IT služby,
 3. Kategorie IT služby – např. informační, aplikační, infrastrukturní, podpůrná, implementační, služby systémové integrace,
 4. Obsahové vymezení IT služby - funkcionalitou, provozními charakteristikami,
 5. Význam IT služby - strategické, významné, podpůrné,
 6. Objemové charakteristiky – např. počet uživatelů, objem zpracovávaných dat, počet transakcí apod.,
 7. Kvalitativní charakteristiky - dostupnost, doba odezvy, zabezpečení apod.,
 8. Zákazník IT služby - interních, případně externích,
 9. Cena IT služby - resp. způsob jejího výpočtu na základě objednaných objemových a kvalitativních charakteristik,
 10. Poskytovatel – externí / interní,
 11. Stav IT služby - plánovaná, provozuschopná, v rutinním provozu, deaktivovaná,
 12. Vlastník IT služby - role v podniku, s plnou zodpovědností za poskytování služby,
 13. Vývojová verze IT služby - číslo, resp. identifikace příslušné vývojové verze služby,
 14. Problémy IT služby - hlavní provozní problémy, problémy v užití služby a problémy spojené s jejím dalším rozvojem.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ).