Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán projektů
Plán projektů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D123A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Chocholatý, D.
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán projektů - účel dokumentu
 • Účelem je v několika základních pohledech prezentovat rozsah a vzájemnou provázanost všech plánovaných změn a inovací při řízení informatiky.
2. Obsah dokumentu

2.1. Základní koncept plánu projektů
 • Plán projektů je významným vstupem při dalším detailním plánování jednotlivých projektů. Tento dokument v sobě agreguje informace vyplývající ze strategie společnosti, z informační strategie společnosti, výsledky plánování programů, výstupy vyplývající z optimalizace portfolia projektů, poznatky a požadavky vyplývající ze správy provozovaných aktiv.
 • Plán projektů může obsahovat různou míru detailu a nabývat různých forem v závislosti na způsobu a úrovni řízení projektů v konkrétní organizaci, z tohoto důvodu může být také doplněn dalšími dokumenty odvozenými z úrovně plánování, z použitých technik a metod a způsobů řízení projektů.
2.2. Čtyři možné způsoby vytvoření plánu projektů
 • V zásadě lze rozlišit čtyři možné způsoby vytvoření plánu projektů v závislosti na využívaných vstupních informacích a na způsobu plánování projektů v multiprojektovém prostředí společnosti.
  • Využití a zpracování informací z aplikace portfolio managementu pro výběr a plánování projektů vycházející ze strategických záměrů společnosti. Cílem je selekce projektů dle kritérií odvozených od strategických záměrů a cílů, jejich prioritizace a vyvážení v závislosti na konkrétních omezujících podmínkách a kritériích.
  • Aplikace postupů z řízení programů pro plánování projektů za účelem dosažení plánovaných společných benefitů a přínosů. Cílem je odvození a vydefinování všech projektů nutných k zajištění dosažení plánovaných společných benefitů, zachycení všech vzájemných závislostí mezi projekty, jejich výstupy, riziky a zdroji a vytvoření podmínek pro jejich snadné řízení. Program je poměrně složité vzájemně provázané uskupení projektů.
  • Využití i nformací vyplývajících z koordinace projektů zakládaných způsobem ad-hoc v důsledku okamžitých potřeb společnosti. Cílem je zachycení a zabezpečení simultánně realizovaných aktivit jak v rámci jednoho projektu, tak i v rámci všech realizovaných projektů.
  • Zpracování informací vyplývajících z řízení a správy portfolia provozovaných aktiv ve společnosti. Cílem je identifikace všech požadavků na úpravy a změny v provozovaných aktivech a podchycení všech možných dopadů a návazností vyplývajících z těchto změn na ostatní dotčená aktiva.
2.3. Obsah dokumentu plán projektů
 • Obsahem dokumentu Plán projektů je multimatice, která je rozdělena do několika oddílů.
 • První oddíl (horní základní matice) představuje základní pohled na vzájemné závislosti projektů a to na úrovni projektů jako celku, nebo ve větším detailu na úrovni jednotlivých výstupů projektů a jejich vazeb na jiné výstupy nebo jiné projekty.
 • Druhý oddíl obsahuje doplňkové matice, které jsou určeny pro zahrnutí dalších doplňkových pohledů na projekty, jež vychází z dalších libovolných vlastností projektů, případně jejich vazeb na jiné externí sledované faktory.
 • Každá nová zachycená vlastnost je reprezentována samostatnou doplňkovou maticí (projekt – sledovaná vlastnost) a spojujícím článkem mezi základní maticí v oddílu 1 a doplňkovými maticemi v oddílu 2 jsou projekty zachycené v pojmenování jednotlivých sloupců.
3. Vznik dokumentu
4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu.

5. Poznámky, reference
 • Plán projektů je založen na principu DSM matic (Dependency Structure Matrix, Design Structure Matrix), pro které existují i konkrétní specifické aplikace umožňující automatizovat některé činnosti a také sofistikovanější přístupy a analýzy nad takto vytvořenými plány.
 • Pro tvorbu i údržbu plánu projektů je velice výhodné využít nástroje MS Excel, který umožňuje spravovat i velmi rozsáhlé sešity a pomocí seskupování řádků a sloupců měnit míru sledovaného detailu. Plán projektů je založen na principu DSM matic (Dependency Structure Matrix, Design Structure Matrix), pro které existují i konkrétní specifické aplikace umožňující automatizovat některé činnosti a také sofistikovanější přístupy a analýzy nad takto vytvořenými plány.
 • Plán projektů lze s výhodou využít i pro správu všech provozovaných aktiv ve společnosti a na základě podchycení jejich vzájemné provázanosti lépe a přesněji vyhodnotit a posoudit dopad všech zamýšlených změn nebo nenadálých událostí a tak vymezit všechny dotčená aktiva nebo jejich prvky. Výsledné nalezené kauzality potom poslouží pro přesnou definici a zadání projektů nebo celých programů (projektů).