Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Projektový záměr
Projektový záměr
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D124A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Chlapek, D.
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Projektový záměr - účel dokumentu
 • Účelem je před zahájením prací na projektu zjistit a posoudit veškeré skutečnosti, které podstatnou měrou rozhodují o uskutečnitelnosti projektu, a to tak, aby na základě těchto skutečností mohl být záměr schválen.
2. Obsah dokumentu
 • Projektový záměr obsahuje především údaje, jako např. cíle a důvody projektu – ke každému cíli nutno uvést metriku a indikátor dosažení cíle, tj. cílovou hodnotu metriky, přínosy projektu atd.,
 • Schválení dokumentu je současně příslibem zajištění projektu (finančního krytí, uvolnění zdrojů a splnění dalších základních předpokladů projektu) ze strany sponzora projektu.
3. Struktura dokumentu:
 1. Základní informace projektu:
  1. Interní identifikace projektu,
  2. Název projektu, Typ projektu, Priorita projektu
  3. Vedoucí projektu,
  4. Schvalovací procedura, Předmět schvalování,
  5. Kdo, do kdy a jak bude být o PZ informován, + /Důvody a určení projektu:
  6. Určení projektu (cílové skupiny koncových uživatelů),
  7. Centralizace / decentralizace řešení,
  8. Důvody pro řešení projektu,
 2. Cíle (očekávané přínosy) projektu a kritické faktory úspěchu projektu:
  1. Přímé cíle a efekty - u jednotlivých cílů a efektů se uvedou možnosti jejich měřitelnosti, určí se metriky a odhad jejich cílového stavu v definovaných jednotkách,
  2. Nepřímé cíle a efekty - nezbytně je zjištění jejich měřitelnosti – obdobně, jako v předchozím bodě,
  3. Kritické faktory úspěchu řešení projektu,
 3. Předpokládaná realizace projektu:
  1. Kategorie a typ projektu,
  2. Předpokládaný způsob realizace,
  3. Předpokládaný okruh dodavatelů,
  4. Možná omezení a rizika projektu,
  5. Činnosti, které nejsou předmětem řešení,
 4. Předmět řešení:
  1. Obsah řešení projektu - hlavní výstupy projektu (identifikace funkce, výstup, priorita, forma), hlavní vstupy projektů (identifikace, vstup, forma), specifikace toho, co není předmětem projektu,
  2. Požadovaná úroveň parametrizace řešení,
  3. Zákony, normy a standardy - které řešení musí respektovat,
  4. Klíčové vazby na jiné projekty nebo části IS,
 5. Ekonomika projektu:
  1. Cena projektu včetně cenové kalkulace dodávaných služeb a jejich jednotkových cen),
  2. Předpokládaný způsob úhrady,
  3. Platební podmínky,
 6. Harmonogram projektu:
  1. Etapy projektu, termíny zahájení a ukončení projektu, výstupy etapy,
  2. Plán potřeby zdrojů a jejich přiřazení činnostem,
 7. Řídící procedury a organizace projektu:
  1. Organizace projektu – orgány, které budou zřízeny pro organizaci projektu,
  2. Řídící a komunikační pravidla a procedury,
  3. Role zúčastněné na projektu a jejich odpovědnosti,
  4. Obsazení rolí konkrétními osobami,
  5. Součinnost útvarů,
  6. Procedury řízení kvality projektu,
  7. Bezpečnostní procedury řešení projektu,
  8. Jiná organizační omezení,
 8. Požadované zdroje projektu:
  1. Technické a softwarové prostředky – Standardní, Nestandardní – zakoupené, Nestandardní – nezakoupené,
  2. Technická a technologická omezení,
  3. Požadavky na další technické a materiální zdroje - Místnosti, kopírovací technika, komunikační technika, Dopravní prostředky,
 9. Vyjádření k projektu:
  1. Vyjádření investora, sponzora, uživatele, koordinátora projektů k návrhu projektu v projektovém záměru.
4. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ),
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).