Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení projektu
Řízení projektu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG401
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení projektu“ – přehled
 • Zahájení projektu , - (U401A ) - standardní operace při zahájení projektu, posouzení a potvrzení účelnosti projektu, opodstatnění projektu vzhledem k relaci nákladů a efektů projektu, rámcové vymezení obsahu projektu, určení pracovních týmů,
 • Příprava projektu , - (U402A ) - specifikace principů, strategií a přístupů k řešení projektu, definování standardů dokumentace, detailní charakteristika jednotlivých částí projektu, detailní určení organizace projektu,
 • Operativní řízení a administrace projektu , - (U403A ) - příprava a vedení pracovních schůzek, vedení projektové dokumentace,
 • Řešení projektu (U404A ), v případě MBI představuje pouze obecnou součást projektu, která je následně naplněna doporučenými postupy řešení projektů v dalších skupinách úloh, např. Řešení aplikačního projektu - základní principy (TG410 ), Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), Řešení projektu business intelligence (TG430 ), Řešení samoobslužných business intelligence aplikací (TG450 ), Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ) a další,
 • Analýzy průběhu a výsledků projektu - (U405A ) - jsou založeny na sadě definovaných metrik a jejich vyhodnocování s využitím principů BI, resp. SSBI,
 • Ukončení a vyhodnocení projektu , - (U406A ) - standardní operace při ukončení projektu, zejména předání všech výstupů, příprava zprávy o ukončení projektu, vyhodnocení projektu.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh je výrazně ovlivněna podstatnými charakteristikami projektů a jejich odlišnostmi od standardních (průběžných) podnikových aktivit.
 • Konkrétní řídící procesy se liší podle toho, zda je projekt řešen vlastními kapacitami, či dodavatelským způsobem , zda je projekt řešen individuálně nebo implementuje typový aplikační software.
 • Cílem řízení jednotlivých projektů je zajistit IT služby , a to ve stanoveném termínu a s odpovídajícím vynaložením nákladů.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Základním scénářem v MBI pro řízení projektu je scénář: "Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu" (S401 ) a s ním spojené otázky k řešení.
4. Faktory ovlivňující průběh řízení projektu -
 • Faktor velikosti podniku (F000 ) a s tím většinou související i velikost a složitost řešených projektů,
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ), zejména obsahová náplň řešených projektů,
 • Stav legislativy (F034) a předpokládaný legislativní vývoj,
 • Podniková kultura (F050 ),
 • IT strategie a její zvolený typ (F054 ), např. prioritní zaměření na snižování nákladů na IT, nebo naopak na zvyšování výkonnosti a kvality IT apod.,
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Orientace na různé formy sourcingu (FSG120 ) a jejich využití v řízení i řešení projektů,
 • Využití Cloud computingu , jeho různých forem a služeb (FSG100 ),
 • Existence a využití podnikové architektury (F150 ) a aplikační architektury (F152 ),
 • Podle obsahového zaměření projektu všechny faktory ve skupině Faktory IT aplikací (FG300 ), např. ERP, BI apod.
5. "Řízení projektu" vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Skupina úloh Řízení projektu představuje doporučené obecné postupy řízení jednotlivých projektů a navazuje tak zejména na skupinu úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Úlohy skupiny Řízení projektu vytvářejí rámec pro řešení projektů obecně ve skupině úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a následně podle jednotlivých typů projektů v doméně rozvoje IT služeb.
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách řízení projektu
 • Sponzor projektu (R113 ), obvykle reprezentovaný některým z vlastníků podniku (RQ000 ), nebo jedním z členů vedení, obvykle Generálním manažerem (CEO, Chief Executive Officer) (RQ001 ), Finančním manažerem (CFO, Chief Financial Officer) (RQ002 ), Manažerem obchodu (RQ004 ), nebo Manažerem marketingu (CMO, Chief Marketing Officer) (RQ003 ),
 • Manažer projektu (R103 ), zajišťující průběžné řízení projektu, Manažer projektového portfolia (R111 ) řešící vazby a koordinaci projektu v rámci projektového portfolia,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), kooperující, konzultující a posuzující obsahovou stránku řešeného projektu,
 • Na převážně operativním řízení projektu se podílejí tyto role Člen řídící komise projektu (R114 ), Manažer projektového týmu (R115 ), Člen týmu projektového dohledu (R116 ), Člen změnové komise projektu (R117 ), Člen týmu projektové podpory (R118 ),
 • Realizaci a dodání produktů projektu představuje role Dodavatele (R109 ),
 • Významnou kooperaci na řízení projektů obvykle poskytuje i Informační manažer, CIO (R101 ), a Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Obchodní a ekonomickou stránku řízení projektů řeší Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb (R201 ) a Ekonom IT (R202 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh -
 • Podkladem pro dokumenty řízení projektů je plánovací dokumentace v podskupině Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ), zejména Plán projektů (D123A ), Projektový záměr (D124A ), případně Předběžný projektový záměr (D125A ),
 • Základ pro danou skupinu úloh tvoří dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ), zejména Dokument specifikace projektu (D402A ), Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ), Dokumentace průběhu projektu (D412A ), Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ), Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 • Na dokumenty řízení projektů pak přímo navazuje podskupina Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ), a to v kontextu řízení projektu zejména Smlouva na úvodní studii (D420A ), Úvodní studie projektu (D421A ), Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ), Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ), Protokol akceptačních řízení (D424A ), Předávací protokol (D425A ), Projektová změna (D426A ), Strategie datové migrace (D427A ), Návrh testů a testovacích případů (D428A). U některých dokumentů, např. Protokol akceptačních řízení (D424A ), je často i otázkou zda se váží k procesům řízení projektu, nebo jsou již součástí příslušné metodiky pro řešení daného typu projektu, resp. aplikace.
8. Metriky, dimenze využívané v řízení projektů -
 • Vstupním podkladem pro řízení projektů jsou obvykle plánovací hodnoty v podskupině Metriky plánování IT služeb (ISG120 ), resp. řízení projektového portfolia, a to zejména Počet IT projektů, plánovaných i řešených (I121 ), Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ), Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ), Rozpracovanost IT projektů (I124 ),
 • V úlohách se využívají metriky v podskupinách Metriky řízení IT projektů (ISG500 ), a to zejména Počet aktuálně řešených projektů (I501 ), Náklady na projekt (I502 ), Čas projektu (I503 ), Počet modulů, funkcí, které plní definované požadavky (I504 ), Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ), Efekty projektu (I506 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ) zahrnují zejména Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ), Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ), Podíl dokončení práce v % (I533 ), Náklady na změny IT projektů (I534 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a vzhledem k významu nákladové stránky projektů i Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Na celopodnikové úrovni se využívají především dimenze ve skupině Podniková organizace (DIGQ01 ) a ve vztahu k řízení pracovních kapacit i Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).
10. Metodiky
 • Základní metodiky řízení projektů jsou:
  • PMBOK, Project Management Body of Knowledge (M401 ),
  • PRINCE2, Projects in Controlled Environments (M402 ).
11. Poznámky
 • Uvedené úlohy odpovídají v metodice PRINCE2 (M402 ) převážně těmto procesům:
  • Zahájení projektu (U401A ) – stejné,
  • Příprava projektu (U402A ) – Nastavení projektu,
  • Operativní řízení projektu a administrace (U403A ) – Směřování projektu a Řízení přechodu mezi etapami,
  • Řešení projektu (U404A ) – Kontrola etapy a Řízení dodávky produktu,
  • Ukončení projektu – stejné.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.