Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Operativní řízení a administrace projektu
Operativní řízení a administrace projektu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U403A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Matoušková S., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-21
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Operativní řízení a administrace projektu“
 • Účelem úlohy je zajistit běžné řídící, administrativní a organizační úkoly a dosáhnout efektivního průběhu projektu.
 • V rámci úlohy se řeší otázky a problémy definované ve scénářích :
  • “Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu“ (S401 ),
  • “Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
2. Obsah úlohy „Operativní řízení a administrace projektu“
 • Operativní řízení projektu zahrnuje:
  • zajišťování a organizaci potřebných kapacit a zdrojů projektu,
  • sledování rozporů oproti zadání,
  • zpoždění oproti harmonogramu,
  • sledování nákladů ,
  • akceptace výstupů - probíhá na základě splnění akceptačních kritérií definovaných v projektovém plánu. Akceptační a předávací řízení projektu zahrnuje výsledky testování, zajištění datové i technické migrace a zpracování protokolů,
 • Operativní řízení je kontinuální činnost, při které jsou:
  • řízeny a kontrolovány jednotlivé etapy projektu ,
  • plánovány etapy následující,
  • upravovány postupy nebo zapracovávána změnová řízení , v případě výskytu nebo potřeby změny, obvykle vyvolávané požadavkem na změnu (RFC, Request for Change),
 • V úloze je kontrolován a schvalován řídící komisí průběh celého projektu a porovnáván s původním plánem. Je kontrolováno :
  • plnění cílů projektu,
  • efektivita projektu v poměru efektů oproti nákladům,
  • kvalita, komunikace,
  • řízená rizika, a dodržování pravidel,
 • Administrace projektu , která zahrnuje :
  • přípravu a vedení dokumentace ,
  • plánování schůzek k projektu,
  • zajištění oponentních řízení a evidenci jejich protokolů,
 • Pro operativní řízení projektu se využívá systému tolerancí , což je přípustná odchylka od plánovaných hodnot, která se nemusí řešit na úrovni vedení projektu. Pokud je tolerance překročena, tak jde o výjimku a eskaluje se a řeší na úrovni vedení, obvykle řídící komise.
3. Vstupy úlohy:
 • Katalog požadavků na IT (D042A ) – postupně aktualizovaný a doplňovaný o speciální požadavky na daný projekt,
 • Plán projektu (D401A ) – zpracovaný a konkretizovaný v úloze „Příprava projektu“,
 • Plán projektů (D123A ) – obsahující plánované údaje pro celé portfolio projektů tak, aby bylo možné sledovat a formulovat vazby daného projektu na ostatní projekty portfolia,
 • Rozpočet projektu (D411A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
 • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ),
 • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ),
 • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 • Deník projektového manažera.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 • Kvalitní příprava projektového plánu , obsahující reálné určení jeho etap s ohledem na dostupné kapacity a jejich kvalitu,
 • Přesnost odhadu délky trvání a nákladů aktivit,
 • Racionální a včasná komunikace vedení projektu se všemi zúčastněnými stranami,
 • Pravidelné pořádání pracovních schůzek řídící komise a jednotlivých projektových týmů,
 • Řešení problémů a odchylek včas a na úrovni řídící komise.
6. Klíčové aktivity „Operativní řízení a administrace projektu“

6.1. Příprava a organizace projektových schůzek
 • V průběhu projektu musí být pravidelně pořádány jak schůzky v rámci řídící komise a projektového týmu,
 • V rámci schůzek projektového týmu je:
  • plánována další práce,
  • kontrolována odvedená práce,
  • řešeny vzniklé problémy a veškeré situace, které řeší lidé pracující na projektu a projektový manažer,
 • V rámci schůzek s řídící komisí reportuje projektový manažer průběh projektu a řeší případně vzniklé situace, které jsou potřeba konzultovat se členy řídící komise.
6.2. Řízení změn projektu
 • Řízení změn zahrnuje:
  • identifikaci (zachycení) změny,
  • vyhodnocení (prošetření) změny z pohledu dopadu do funkcionality, závažnosti změny, časové a ekonomické náročnosti,
  • návrh řešení změny, včetně možných variant,
  • rozhodnutí o řešení, případně zamítnutí,
  • v případě přijetí změny její implementace .
6.3. Řízení rizik projektu
 • Rizikem se chápe událost nebo několik událostí, které by mohly mít vliv na dosažení plánovaných cílů projektu. Do řízení rizik patří tyto aktivity:
  • identifikace rizika v kontextu řízení projektu, případně celé firmy nebo IT,
  • vyhodnocení rizika a jeho potenciálních dopadů do projektu (ekonomických i mimoekonomických),
  • plánování možných reakcí vedení projektu na rizika,
  • implementace specifikovaných reakcí na rizika,
 • Rizika se mohou zaznamenávat do zvláštního dokumentu rizik , nebo jsou součástí dokumentace průběhu projektu,
 • V souvislosti s řízením rizik se v rámci rozpočtu projektu vyčleňuje jeho specifická část na řešení rizik, tzv. rizikový rozpočet .
6.4. Předání produktů a akceptace
 • Každý výstup projektu musí být předán zákazníkovi a zákazníkem akceptován . Výstup je akceptován pouze v případě, že splnil akceptační kritéria .
6.5. Vedení administrace projektu
 • V souvislosti s administrací projektu:
  • musí být vedena dokumentace ,
  • vytvářeny zápisy ze schůzek,
  • administrace všech vzniklých dokumentů musí být prováděna podle pravidel definovaných na začátku projektu v systému dokumentace,
 • Na administraci projektu se podílí projektová kancelář nebo určený administrativní pracovník.
6.6. Sledování a vyhodnocování harmonogramu a rozpočtu projektu
 • V průběhu projektu je potřeba neustále kontrolovat a porovnávat aktuální stav s plánovaným. Pro vyhodnocování průběhu projektu je možné použít různé metody , například EVM (Earned Value Management) – Metoda měření hodnoty rozpracovanosti slouží ke kontrole nákladů, přičemž bere v úvahu rozpracované náklady a časový postup vzhledem k projektovému plánu,
 • Tato metoda pracuje se třemi proměnnými – Plánovaná hodnota (PV), Aktuální náklady (AC) a Hodnota odvedené práce (EV):
  • Výpočet odchylky od časového harmonogramu (SV): SV = EV – PV,
  • Výpočet odchylky od plánu nákladů (CV): CV = EV - AC.