Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ukončení a vyhodnocení projektu
Ukončení a vyhodnocení projektu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U406A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Matoušková S., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-21
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy "Ukončení a vyhodnocení projektu"
 • Účelem úlohy je předání výstupů projektu zákazníkovi a získat jeho akceptaci. Dalším cílem je zhodnocení projektu a jeho administrativní ukončení,
 • V rámci úlohy se řeší otázky a problémy definované ve scénáři „Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu“ (S401 ).
2. Obsah úlohy „Ukončení a vyhodnocení projektu“
 • K ukončení projektu může dojít v případě, že byly vytvořeny požadované výstupy nebo v případě, kdy projekt ztratí smysl . Aby mohl být projekt ukončen, musí být konečný výstup předán zákazníkovi a jím akceptován ,
 • V případě, že je projekt ukončován dříve , než je dosaženo konečného výsledku, musí existovat písemná oboustranná dohoda o předčasném ukončení projektu.
 • Až po akceptaci výsledného produktu zákazníkem nebo podepsáním dohody o předčasném ukončení projektu, mohou být uvolněny přiřazené zdroje , projekt vyhodnocen (co se povedlo, co se nepovedlo, jaké ponaučení z toho plyne, jak se realita lišila oproti plánu, jak jednotliví členové týmu plnili své povinnosti, apod.) a zpracovány získané znalosti (lessons learned),
 • Na konci projektu je potřeba:
  • provést administrativní ukončení celého projektu ,
  • uzavřít dokumentaci ,
  • archivovat všechny potřebné dokumenty (postup musí být v souladu s pravidly organizace, se systémem dokumentace specifikovaným při zahájení projektu),
 • Zodpovědnou osobou v této úloze je Sponzor projektu , který musí projekt zhodnotit, zjistit, zda bylo dosaženo požadovaných cílů, zda byla provedena všechna plánovaná práce, naplněna zákazníkova očekávání a poté může projekt formálně ukončit.
3. Vstupy úlohy:
 • Plán projektu (D401A ),
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
 • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ),
 • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ),
 • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 • Zajištění akceptačního protokolu je klíčová věc, bez které nelze projekt úspěšně uzavřít,
 • Závěrečnou schůzku je vhodné uskutečnit, i pokud se projekt nezdaří nebo je předčasně ukončen,
 • „Lessons learned“ a úpravy metodiky je nutné distribuovat dalším PM.
6. Klíčové aktivity „Ukončení a vyhodnocení projektu“

6.1. Prezentace výsledků a formální předání zákazníkovi:
 • Shrnou se cíle, dosažené přínosy , porovná se obsah specifikace projektu s dodaným produktem a zdůvodní se změny a jejich dopady.
 • Schůzky by se měli povinně účastnit zástupci řídícího týmu, sponzor a zainteresovaní top-manažeři zúčastněných stran.
6.2. Úprava metodiky a další korekční opatření
 • Přijímá se rozhodnutí, zda na základě podkladů od projektového manažera a zkušeností z právě ukončeného projektu se upraví používaná metodika ,
 • Zpracuje se hodnocení přínosu členů projektového týmu a případná personální opatření.
6.3. Vyhodnocení hlavních efektů a problémů spojených s projektem
 • Provádí se zhodnocení zvolených postupů, vhodnosti vybraných technik, přiřazených pracovníků, odchylek od původního plánu, spolupráce se zákazníkem a dalších.
6.4. Uvolnění zdrojů

6.5. Formální uzavření projektu
 • Zahrnuje veškeré administrativní kroky související s ukončením projektu. Patří mezi ně například uzavření dokumentace, archivace důležitých dokumentů a ukončení kontraktů.