Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Specifikace projektu
Specifikace projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D402A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-07-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokument specifikace projektu - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je definovat základní charakteristiky projektu při jeho zahájení a ty dále zpřesňovat a aktualizovat.
2. Obsah dokumentu
 • Dokument specifikace projektu bezprostředně navazuje na Projektový záměr (D124A ), má obdobnou strukturu a aktualizuje ho na základní koncepční dokument daného projektu. Jeho obsahem je:
2.1. Základní informace projektu

Interní identifikace projektu, Název projektu, Pracovník pověřený vypracováním Specifikace, Evidenční číslo projektu, Sponzor, Manažer projektu, Investor, Typ projektu, Schvalovací procedura specifikace projektu (kdo, kdy), Priorita projektu.

2.2. Důvody a určení projektu
 • Určení projektu (cílové skupiny koncových uživatelů),
 • Důvody pro řešení projektu.
2.3. Cíle (očekávané přínosy) projektu a kritické faktory úspěchu projektu
 • Přímé cíle a efekty - u jednotlivých cílů a efektů se uvedou možnosti jejich měřitelnosti, určí se metriky a odhad jejich cílového stavu v definovaných jednotkách,
 • Nepřímé cíle a efekty - nezbytně je zjištění jejich měřitelnosti,
 • Odhad nákladů - odhady nákladů podle nákladových druhů, financování projektu, předpokládaný způsob úhrady,
 • Kritické faktory úspěchu řešení projektu.
2.4. Předpokládaná realizace projektu
 • Kategorie a typ projektu,
 • Předpokládaný způsob realizace,
 • Možná omezení a rizika projektu.
2.5. Předmět řešení projektu
 • Obsah řešení projektu - je definován vymezením řešených funkcí, pokud možno v hierarchické struktuře, datové zdroje,
 • Zákony, normy a standardy, které řešení musí respektovat,
 • Klíčové vazby na jiné projekty nebo části IS,
 • Požadavky na architekturu SW,
 • Uživatelské role a jejich oprávnění, uživatelské prostředí,
 • Procesy podporované systémem (z pohledu zákonných procedur a jednotlivých rolí),
 • Požadavky na parametrizaci, požadavky na bezpečnost,
 • Požadavky na provozní prostředí,
 • Požadavky na testování a akceptaci,
 • Základní smluvní požadavky (provoz na bázi služby, klíčové parametry SLA).
2.6. Řídící procedury a organizace projektu
 • Organizace projektu – orgány, které budou zřízeny pro organizaci projektu,
 • Řídící a komunikační pravidla a procedury,
 • Role zúčastněné na projektu a jejich popisy,
 • Obsazení rolí konkrétními osobami,
 • Součinnost útvarů,
 • Procedury řízení kvality projektu, akceptační kritéria,
 • Bezpečnostní procedury řešení projektu,
 • Jiná organizační omezení.
2.7. Vyjádření, poznámky k projektu

Vyjádření investora, sponzora, uživatele, koordinátora projektů k návrhu projektu v projektovém záměru.

3. Obsah balíčku ke stažení
 • Doporučená struktura dokumentu.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Příprava projektu (U402A ).