Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy průběhu a výsledků projektu
Analýzy průběhu a výsledků projektu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U405A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-21
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy "Analýzy průběhu a výsledků projektu"
 • Účelem úlohy jsou analýzy průběhu řešení projektu a jeho výsledných produktů . V dalších částech úlohy jsou definovány obsahové charakteristiky analýz projektů dle principů analytických úloh v MBI.
2. Funkcionalita analýz projektu, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy průběhu a výsledků projektu (D404A),
 • Celkový přehled metrik řízení projektů je k dispozici na adrese:
  • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
  • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ).
2.1. Analýzy ekonomických ukazatelů projektu:
 • Ekonomické ukazatele pro analýzy projektu:
  • Náklady na projekt (I502 ),
  • Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ),
  • Náklady na činnosti v IT (I406 ) – rozvoj, provoz,
  • Výnosy z projektu (I506 ),
  • Náklady na změny IT projektu (I534 ),
 • Dimenze pro analýzy ekonomických ukazatelů projektu:
  • Časová dimenze (DI001 ), Plán, skutečnost (DI003 ), Dodavatelé (DIQ102 ),
  • IT služby (DI101 ), Požadavky na IT (DI102 ),
  • Podnikové útvary (DIQ003 ), Podnikové procesy (DIQ002 ),
  • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ), Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
  • Role v IT (DI103 ),
  • Software (DI107 ), Hardware, technické prostředky (DI108 ), Datové zdroje, databáze (DI106 ),
  • Ekonomické efekty IT (DI204 ), Mimoekonomické efekty IT (DI205 ).
2.2. Analýzy ukazatelů projektu procesního a organizačního charakteru:
 • Ukazatelé projektu procesního a organizačního charakteru:
  • Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ),
  • Rozsah projektových zpoždění (I503 ),
  • Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ),
  • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
  • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
  • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Dimenze pro analýzy ukazatelů projektu procesního a organizačního charakteru:
2.3. Analýzy ukazatelů projektu v kontextu portfolia projektů:
 • Ukazatelé pro analýzy projektu v kontextu portfolia projektů:
  • Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
  • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ), Náklady na projekt (I502 ),
  • Rozpracovanost IT projektů (I124 ),
 • Dimenze pro analýzy projektu v kontextu portfolia projektů:
  • Časová dimenze (DI001 ), Plán, skutečnost (DI003 ),
  • IT projekty (DI104 ), Požadavky na IT (DI102 ),
  • Podnikové útvary (DIQ003 ),
  • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ), Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
  • IT služby (DI101 ), Požadavky na IT (DI102 ).
2.4. Časové analýzy ukazatelů projektu („Time Intelligence“):
 • Vývoj nákladů na projekt v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot nákladů na projekt od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
2.5. Srovnávací analýzy ukazatelů projektu:
 • Porovnání plánovaného objemu nákladů na projekt se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých dodavatelů podle objemů dodávek na projekt.
3. Zdroje dat:
 • Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ),
 • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ).
4. Nástroje pro analýzy projektu:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy ukazatelů projektu a specifické analytická aplikace (F409 ).S tím souvisí postup řešení ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), speciálně úloha BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A), S tím souvisí postup řešení ve skupině úloh Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ), speciálně úloha Analýza a návrh SSBI aplik ací (U452A ),
 • Příklad analytické aplikace v Power Pivotpro analýzy ukazatelů projektu v MBI jsou „Analýzy řešených IT projektů“ (A401A).
5. Podmínky úspěšnosti analýz nákladů na IT:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality analýzy ukazatelů projektu v místě a čase,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýzy ukazatelů projektu, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů IT a Realizace analýz nákladů na IT na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.