Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zahájení projektu
Zahájení projektu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U401A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Matoušková S., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-21
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Zahájení projektu“
 • Účelem úlohy je zjistit, zda je možné projekt realizovat v rámci stanovených omezení a specifikovat hlavní role, základní charakteristiky a pravidla řešení projektu.
 • V rámci úlohy se řeší otázky a problémy definované ve scénářích :
  • „Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu“ (S401 ),
  • „Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ),
 • Je třeba vytvořit nezbytné organizační, finanční i personální předpoklady pro další fáze, resp. úlohy projektu, tj. specifikovat hlavní role, základní charakteristiky a pravidla řešení projektu.
2. Obsah úlohy „Zahájení projektu“
 • Každý projekt musí být k definovanému datu oficiálně zahájen .
 • Jsou na něj alokovány finanční, personální, datové i technické zdroje .
 • Pokud nebyl předtím předložen a schválen projektový záměr (D124A ), v úloze (U124A ), nebo je nutné z jiných důvodů projektový záměr aktualizovat, pak se na úvod předkládá návrh aktualizace projektového záměru nebo požadavek na projekt . V něm jsou specifikovány základní informace o východiscích projektu, jeho účelu, časovém ohraničení, cílech a o velmi hrubém odhadu nákladů.
 • Na základě předložení projektového záměru je návrh projektu posouzen (v návaznosti na uvedené scénáře), zejména z těchto hledisek :
  • Je realizace tohoto projektu potřeba? Jsou jasně definované očekávané efekty projektu?
  • Jsou dispozici dostatečné finanční zdroje?
  • Jsou požadavky na termíny řešení projektu reálné?
 • V případě, že projekt není kladně posouzen , návrh se zamítá a projekt se zastaví. V opačném případě projekt se zahájí.
 • Zpracovávají se potřebné vstupní specifikace projektu – viz paragraf Klíčové aktivity .
3. Vstupy úlohy:
 • Projektový záměr (D124A ) – definuje konkrétní oblasti využití projektu, okruh uživatelů a další klíčové plánovací charakteristiky projektu,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ) – vstupní přehled požadavků,
 • Plán projektů (D123A ) – obsahující plánované údaje pro celé portfolio projektů tak, aby bylo možné sledovat a formulovat vazby daného projektu na ostatní projekty portfolia,
 • Informační strategie (D001A ) – pokud jsou informace strategického charakteru (např. architektury, strategický plán projektů apod.) pro daný projekt relevantní,
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ), která byla poskytnuta externím dodavatelem, případně jako vítězná nabídka výběrového řízení na projekt.
4. Výstupy úlohy:
 • Dokument specifikace projektu (D402A ) - na konci této úlohy musí být tento dokument specifikace projektu schválen všemi zúčastněnými stranami a potvrzen a schválen,
 • Deník projektového manažera – výchozí struktura dokumentu, který bude v průběhu projektu naplňován,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ) – aktualizovaný a doplňovaný o speciální požadavky na daný projekt.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Správný výběr sponzora a projektového manažera a přesné vymezení jejich rolí,
 • Kvalitní komunikace se všemi zúčastněnými stranami.
 • Vyhodnocení všech podstatných zkušeností z minulých projektů podniku, případně i externí informace.
 • Posouzení a výběr adekvátního způsobu řešení projektu , zapojení externích dodavatelů, disponibilních vlastních kapacit apod.
 • Správné určení všech zainteresovaných oso b, které mají nějakým způsobem vliv na projekt, případně je projekt nějakým způsobem ovlivňuje a mezi nimi si označit klíčové osoby.
6. Klíčové aktivity „Zahájení projektu“

6.1. Výběr, jmenování a vymezení rolí projektu

Vymezení hlavních rolí obvykle se podílejících přímo nebo nepřímo na projektu zahrnuje role řízení projektu, role řešení projektu a role na uživatelské straně (vlastní výběr z uvedených rolí pak odpovídá konkrétním podmínkám projektu a podnikovému prostředí):

 • Hlavní řídící role projektu:
  • Sponzor projektu (R113 ),
  • Manažer projektu (R103 ),
  • Člen řídící komise projektu (R114 ),
  • Manažer projektového týmu (R115 ),
  • Člen týmu projektového dohledu (R116 ),
  • Člen změnové komise projektu (R117 ),
  • Člen týmu projektové podpory (R118 ),
 • Hlavní role manažerské role na straně IT :
  • Informační manažer, CIO (R101 ),
  • Manažer rozvoje IT (R104 ),
  • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
  • Dodavatel (R109 ),
 • Hlavní manažerské role mající vztah k projektu na uživatelské straně :
  • Vlastník (RQ000 ),
  • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
  • Finanční manažer, CFO (RQ002 ),
  • Manažer marketingu, CMO (RQ003 ),
  • Manažer obchodu (RQ004 ),
  • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
  • Technický manažer (RQ011 ).
6.2. Tvorba dokumentu Specifikace projektu
 • Dokument Specifikace projektu je klíčový dokument na začátku projektu.
 • Dokument obsahuje veškeré informace a specifikace projektu, tj.:
  • cíle projektu a očekávané, resp. plánované efekty řešení projektu,
  • rámcové vymezení obsahové stránky projektu (popis výsledného produktu),
  • požadavky na kvalitu plánovaného produktu projektu a akceptační kritéria a metriky pro měření dosažení cílů z pohledu zákazníka, resp. uživatele,
  • předpokládané postupy řešení projektu, plánované etapy a milníky projektu,
  • uplatňované standardy v projektu,
  • časový harmonogram projektu,
  • rozpočet projektu,
  • požadavky na zdroje,
  • případná omezení a rizika projektu,
  • informace o tom, co není předmětem projektu.
6.3. Zahajovací meeting projektu (kick-off)
 • Na konci této úlohy je pořádán zahajovací meeting, na kterém je oficiálně odsouhlasen začátek projektu a projekt,
 • Vytvoří a odsouhlasí se plán další úlohy, tj. Příprava projektu a začne její realizace.