Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Informační strategie - struktura a obsah dokumentu
Informační strategie - struktura a obsah dokumentu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-11
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Manažerské shrnutí
 • účel informační strategie - v návaznosti na podnikovou strategii definovat cíle rozvoje podnikové informatiky na období 2-3 let a IT projekty, které povedou k naplnění těchto cílů,
 • vymezení subjektu, pro který se strategie zpracovává, a jeho významného okolí,
 • komu je určena,
 • řešitelský tým,
 • doba zpracování.
1.1. Rekapitulace hlavních cílů a požadavků na podnikovou informatiku
 • cíle vyplývající z podnikové strategie v oblasti podpory byznysu,
 • cíle v rozvoji informatiky vzhledem k potřebám byznysu a vývojovým trendům na IT trhu,
 • přehled hlavních požadavků uživatelů formulovaných před a v průběhu řešení informační strategie.
1.2. Přehled hlavních doporučení pro management podniku
 • doporučení v koncepci rozvoje informatiky a v rozvoji vztahu IT byznys,
 • doporučení v oblasti rozvoje aplikací,
 • doporučení v rozvoji infrastruktury,
 • doporučení v oblasti rozvoje řízení informatiky a ve vztahu k řízení firmy,
 • doporučení v oblasti rozvoje personálních zdrojů, zejména kvalifikace.
2. Struktura informační strategie
 • analýza stávajícího stavu podnikové informatiky a jejího okolí, která odpovídá na otázky „Kde jsme?“ a „Jaké jsou silné/slabé stránky a příležitosti/hrozby současného stavu podnikové informatiky?“
 • definice cílového stavu podnikové informatiky, která odpovídá na otázku „Kam chceme dojít za 2-3 roky?“
 • specifikace IT projektů, které převedou podnikovou informatiku se stávajícího stavu do cílového a které odpovídají na otázku „Jak se tam dostaneme?“.
3. Strategické cíle rozvoje informatiky
 • vymezení klíčový cílů rozvoje informatiky ve vztahu k potřebám byznysu.
3.1. Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie
 • specifikace cílů vyplývajících z podnikové strategie mající dopad do informatiky,
 • strategické cíle definované podle oblastí, resp. hlavních procesů podnikového řízení.
3.2. Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů
 • kritické faktory a omezení v oblasti organizační, ekonomické, personální a technologické.
3.3. Řešení vztahů IT – byznys
 • konsolidace cílů a požadavků CIO a vedení firmy na informatiku,
 • strategie digitálního byznysu,
 • byznys model využívající digitální byznys a jeho IT podpor,
 • byznys model v digitálním byznysu a role IT,
 • vazby IT strategie a strategie byznysu,
 • požadavky podniku a IT na pracovní sílu,
 • rozvoj IT a byznysu ve vazbě na sociální sítě.
4. Analýza stavu a okolí podnikové informatiky
 • analýza jednotlivých oblastí informatiky vzhledem k cílům a potřebám podniku.
4.1. nalýza nabídky a rozvojových trendů na IT trhu
 • analýza zejména nabídky služeb, včetně sourcingu, cloud computingu apod.,
 • analýza nabídky aplikací,
 • analýza nabídky v oblasti infrastruktury,
 • závěry – jaké služby a produkty z aktuální nabídky zahrnout do návrhu rozvoje podnikové informatiky.
4.2. Analýza stavu vlastní podnikové informatiky
 • hlavní problémy v podnikové kultuře, podnikových procesech a organizaci,
 • hlavní problémy v oblasti poskytovaných IT služeb, hlavní problémové IT služby,
 • hlavní problémy v aplikacích,
 • hlavní problémy v infrastruktuře,
 • hlavní problémy v řízení informatiky,
 • závěry – co zachovat, co nahradit, co upravit, resp. změnit.
4.3. Analýza informatiky obchodních partnerů
 • hlavní problémy v komunikaci a kooperaci s obchodními partnery a dalšími subjekty okolí (finanční instituce, veřejná správa apod.),
 • očekávané požadavky obchodních partnerů a subjektů okolí na rozvoj komunikace a kooperace,
 • závěry – co zahrnout do návrhů na rozvoj podnikové informatiky.
4.4. Analýza konkurence
 • hlavní konkurenční výhody z pohledu poskytovaných IT služeb,
 • specifikace ohrožení konkurenceschopnosti podniku,
 • závěry – co zahrnout do návrhů na rozvoj podnikové informatiky.
5. Kompletace závěrů z analýzy
 • závěry z analýzy,
 • přehled požadavků a problémů s určením priorit řešení.
6. Formulace vize a cílů podnikové informatiky
 • formulace vize rozvoje podnikové informatiky, jak má být dále orientována, jaké má sledovat hlavní priority,
 • definování hlavních cílů a požadavků se specifikací priorit.
7. Návrh architektur.
7.1. Návrh podnikové architektury
 • základní koncepce uspořádání podnikových aktivit, jejich vztahů, oblastí řízení,
 • základní schéma a dílčí dokumentace.
7.2. Návrh architektury služeb
 • kategorizace, uspořádání a hlavní vazby IT služeb,
 • specifikace strategických IT služeb,
 • základní schéma a dílčí dokumentace.
7.3. Návrh aplikační architektury
 • specifikace aktuálních a plánovaných aplikací, jejich charakteristik a vzájemných vazeb,
 • specifikace strategických aplikací,
 • základní schéma a dílčí dokumentace.
7.4. Návrh technologické architektury
 • specifikace aktuálních a plánovaných technologických komponent, jejich charakteristik a vzájemných vazeb v infrastruktuře,
 • základní schéma a dílčí dokumentace.
7.5. Návrh datové architektury
 • specifikace aktuálních a plánovaných datových zdrojů, jejich charakteristik a vzájemných vazeb,
 • základní schéma a dílčí dokumentace.
8. Strategie sourcingu
8.1. Koncepce outsourcingu
 • definování pravidel a kritérií pro výběr outsourcovaných služeb a jejich poskytovatelů,
 • určení IT služeb, které mají být zajišťovány outsourcingem.
8.2. Cloud computing
 • vyhodnocení možností cloud computingu vzhledem k možnostem a potřebám podniku,
 • definování pravidel a kritérií pro výběr služeb realizovaných na bázi cloud computingu a jejich poskytovatelů,
 • určení IT služeb, které mají být zajišťovány cloud computingem.
9. Rozvoj řízení podnikové informatiky

9.1. Koncepce řízení podnikové informatiky
 • řešení vztahů mezi řízením podniku a řízením informatiky,
 • definování cílů rozvoje řízení informatiky,
 • řešení výkonnosti podnikové informatiky (IT PM, IT Performance Management):
  • uplatněné metody,
  • základní procesní model,
  • systém metrik,
  • systém analytických, plánovacích a prognostických aplikací,
 • rozvoj kvalifikace a technologické podpory v řízení informatiky.
9.2. IT Governance
 • specifikace řídících orgánů a komisí pro informatiku,
 • role v informatice a jejich kompetence.
10. Strategický plán projektů
10.1. Projekty informatiky
 • hlavní projekty v rozvoji aplikací a infrastruktury,
 • specifikace klíčových charakteristik plánovaných projektů,
 • určení očekávaných efektů u jednotlivých projektů,
 • specifikace strategických projektů a jejich dopady na konkurenceschopnost podniku.
10.2. Projekty ve vztahu k informatice
 • projekty rozvoje procesního řízení, projekty rozvoje kvalifikace apod.,
 • určení jejich hlavních charakteristik.
11. Organizační a ekonomické vyhodnocení informační strategie
11.1. Harmonogram realizace strategie
 • jednotlivé etapy realizace strategie a jejich obsah,
 • zodpovědnosti a kompetence v zajištění jednotlivých strategických aktivit, projektů,
 • způsob a periodicita hodnocení plnění strategie.
11.2. Náklady na realizaci strategie
 • odhad nákladů na realizaci strategie podle nákladových druhů a zodpovědnosti,
 • návrh způsobu financování strategických aktivit.
11.3. Očekávané efekty informační strategie
 • přehled očekávaných ekonomických i mimoekonomických efektů,
 • způsob sledování, měření a vyhodnocování efektů.
12. Oddíl E: Přílohy k základnímu textu informační strategie

13. Vznik dokumentu
 • Ve skupinách úloh:
  • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ),
  • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
  • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
  • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ).
14. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu
15. Příloha
 • Charakteristika dokumentu je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).