Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT
Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT“, přehled
 • Analýza a hodnocení trendů v IT a znalostí IT komunity - (U021A ) - především očekávaných trendů v IT technologiích, aplikacích a poskytovaných IT službách – s promítáním jejich dopadů do rozvoje byznysu a nároků na jeho změny,
 • Analýza konkurence z pohledu IT - (U022A ) - nabídka IT služeb konkurenčními firmami, posilování konkurenceschopnosti firmy a získávání konkurenčních výhod díky IT apod.,
 • Analýza IT obchodních partnerů - (U023A ) - např. jejich požadavky na komunikaci v rámci eBusinessu, vyhodnocování informací na sociálních sítích apod.,
 • Analýza požadavků legislativy na IS - (U024A ) - a specifikace očekávaných změn v legislativě s dopady do byznysu i do IT,
 • Analýza podnikové kultury - (U026A ) - zralosti podnikových procesů, úrovně jejich dokumentace a využití, znalostí zaměstnanců,
 • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku - (U027A ) - hlavní problémy, co je třeba zachovat nahradit, doplnit atd., vyhodnocení aplikací a IT infrastruktury vzhledem k aktuálním i očekávaným požadavkům uživatelů,
 • Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu - (U028A ) - a to jak na tuzemském IT trhu, tak zahraničních trzích,
 • Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku (U029A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je shromáždit a konsolidovat všechny podstatné požadavky na budoucí stav podnikové informatiky (s cca tříletým výhledem).
 • Analyzuje se, jak stav a problémy vlastní informatiky podniku a řízení podniku, tak stav a požadavky okolí, zejména obchodních partnerů, veřejné správy, legislativy. Oproti tomu s e hodnotí disponibilní personální zdroje a zdroje dostupné na IT trhu a jejich očekávaný vývoj.
3. Scénáře – problémy, otázky ve vztahu k úlohám:
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou (S036 ),
 • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ),
 • Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT (S040 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy skupiny
 • Situace na IT trhu (F031 ),
 • Competitive Intelligence (F481 ), Social Computing (F033 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ), Sourcing (FSG120 ),
 • ERP (F300 ), WMS, Warehouse Management Systém (F310 ), eShop, (F350 ), Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), Řízení dodavatelských řetězců (F354 ), Dodavatelem řízené zásobování (F355 ), Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ), BI: Business intelligence (F400 ), ECM: Správa podnikového obsahu (F500 ), Mobilní aplikace (F550 ),
 • Faktory IT infrastruktury (FG800 )
5. "Analýza podnikové informatiky“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Strategické řízení podniku, tj. strategické analýzy, formulace podnikové strategie atd. (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku, tj. hlavní kniha, závazky, pohledávky, pokladna, finanční analýzy a plánování (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ),
 • Řízení skladů, řízení inventur, řízení expedičních skladů atd. (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní apod. (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ).

Analýza podle skupin úloh podnikového řízení odpovídá na otázky převážně definované ve scénářích (viz bod 2), zejména:

 • jak probíhají a jak jsou efektivní podnikové procesy v rámci jednotlivých oblastí i napříč podnikem?
 • do jaké míry je zajištěna požadovaná funkcionalita aplikací v jednotlivých skupinách úloh?
 • zda odpovídají provozní podmínky, jako dostupnost, doba odezvy, bezpečnost aplikací potřebám podniku?
 • jak jsou provozované aplikace a IT reálně využívané.
6. "Analýza podnikové informatiky“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Úlohy „Analýzy podnikové informatiky“ jako součást strategického řízení IT vytvářejí analytické podklady pro navazující skupiny úloh , a to „Definice cílového stavu IT podniku“ (TG004 ) a následně pak „Plán transformace IT podniku do cílového stavu“ (TG005 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ) - Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ),
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ),
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ),
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
  • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ),
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
7. Metriky a aplikace pro úlohy skupiny
 • Metriky kvality podnikové informatiky jako celku (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 )
 • Pro zpracování úloh ve skupině lze využít i aplikace vytvořené a dokumentované v rámci MBI:
  • Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
  • Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ).
8. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách skupiny
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
  • Finanční manažer (RQ002 ), Manažer marketingu (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ), Personální manažer (RQ005 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ) – zejména Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ):
  • zejména Informační manažer, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ), Manažer rozvoje IT (R104 ) a de facto celý manažerský tým,
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ) – analytici různého zaměření, ale v tomto případě vystupující v roli Člen řešitelského týmu informační strategie (R304 ).
9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh skupiny
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ).
 • Na výstupu jsou:
  • SWOT analýza podniku (D012A ),
  • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
  • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
  • Analýza IT trhu (D022A ),
  • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
  • Analýza organizace (D024A ),
  • Další dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.