Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců
Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U026A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců“ – cíl, účel
 • Cílem analýzy je určit determinanty podnikové kultury, posoudit úroveň zralosti podnikových a IT procesů, které plánujeme inovovat, a současně posoudit znalosti zaměstnanců, kterých se inovace budou týkat. Jako podklady lze využít informace faktoru MBI Podniková kultura (F050 ).
 • Velké skoky ve zralosti procesu a velké zvýšení požadavků na znalosti zaměstnanců nejsou obvykle reálné .
 • Stejně tak není reálné navrhovat změny, které jsou v zásadním rozporu se stávající podnikovou kulturou. Výsledky této analýzy mohou posloužit k definování takového harmonogramu změn, kterého bude reálné dosáhnout.
2. Obsah úlohy
 • Úloha řeší otázky typu, které byznys a IT procesy je třeba změnit, nebo inovovat , do jaké míry jsou takové změny reálné ve vztahu ke stávající podnikové kultuře a znalostem zaměstnanců.
3. Vstupy úlohy:
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Analýza personálních kapacit a potřeb (D222A ),
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Plán kvalifikačních projektů (D224A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 4.2,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ), aktualizovaná,
 • Plán kvalifikačních projektů (D224A ), aktualizovaný.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je potřebná kvalita procesní dokumentace podniku a správné určení aktuální a plánované zralosti podnikových procesů,
 • Vhodné určení míry detailu definice procesu, viz metoda KBPR (M132 ),
 • Dobrý odhad akceptovatelného rozsahu změn s ohledem na znalosti a možnosti zaměstnanců.
6. Doporučené praktiky
 • Návrhy na změny podnikových procesů je účelné následně promítat do podnikových předpisů a směrnic a zajistit tak jejich vymahatelnost,
 • Podnikové procesy je účelné řešit i s ohledem na jejich technologickou podporu, zejména v uplatnění work flow, podnikových portálů apod.
7. “Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců“ - klíčové aktivity
 • Posouzení současného stavu (zralosti a míry detailu popisu) podnikových procesů ve vazbě na znalosti zaměstnanců a podnikovoukulturu - cílem je zachytit současný a plánovaný stav podniku v této oblasti,
 • Závěry z analýzy - identifikují se hlavní slabá místa a shrnují se doporučení, které budou sloužit jako návrh změn podnikových procesů, znalostí zaměstnanců a IT aplikací podporujících byznys procesy a podporujících ukládání získaných znalostí a jejich opětovné využití.