Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu.
Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu.
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U021A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu.“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je vyhodnotit IT trendy a kapacity a znalosti IT komunity , které jsou v dané době pro podnik relevantní a které mohou pomoci zvýšit výkonnost podniku.
 • Cílem je také zjistit, jak jsou na pracovním trhu dostupné jednotlivé IT profese a za jakých podmínek. Tyto informace pak budou sloužit pro rozhodování o variantách sourcingu a při plánování rozvoje personálního zabezpečení IT útvaru a center sdílených služeb.
2. Obsah úlohy
 • Analýza musí odpovědět na otázku, které z trendů na IT trhu (např. Cloud Computing, centra sdílených služeb, virtualizace, outsourcing IT) a které z dostupných znalostí IT komunity (např. metodiky pro IT Governance, referenční modely IS podniků patřících do stejného sektoru ekonomiky) je vhodné sledovat a využít pro nový stav podnikové informatiky.
 • U každého z trendů, resp. u každé znalosti, je účelné určit argumenty pro a proti jejich využití v podniku, a to i vzhledem k jejich uplatnění u významné konkurence.
 • Z trendů a znalostí, které byly vyhodnoceny jako vhodné/významné pro budoucí stav podnikové informatiky, se f ormulují požadavky na vlastnosti budoucího IS a jeho řízení.
 • V úloze se analyzuje stav IT pracovního trhu v zemích a lokalitách, kde firma působí nebo plánuje působit.
 • Součástí může být i analýza dostupnosti a kvality IT absolventů vysokých škol. Zvláště významná je tato úloha pro velké podniky s velkým IT útvarem a pro instituce veřejné správy.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Nepodléhat marketingovým prohlášením IT firem jako např.: „Jestliže nevyužijete novou technologii, kterou vám nabízíme, bude váš IS nekonkurenceschopný“,
 • Každý trend a každá znalost, které budou využity v novém stavu podnikové informatiky, musí být dobře argumentovány (jaké efekty podniku přinese využití),
 • V případě potřeby nových pracovníků do IT je dobré navázat přímo kontakt s příslušnými katedrami VŠ s ohledem na výběr nových absolventů.
4. Doporučené praktiky
 • Požadavky na nový stav podnikové informatiky odvozené z této analýzy se připisují do dokumentu Katalog požadavků na informatiku,
 • Požadavky na nový stav podnikové informatiky odvozené z této analýzy se připisují do dokumentu Katalog požadavků na informatiku.
5. “Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu.“ - klíčové aktivity

5.1. Analýza IT trendů
 • Analýza IT trendů se uskutečňuje zejména vzhledem k podnikovým potřebám a cílům analyzovaným v předcházejících úlohách.
 • V tomto kontextu se analyzují zejména v tomto členění:
  • trendy v podnikových aplikacích (ERP, CRM, business intelligence, mobilní aplikace atd.),
  • trendy v IT infrastruktuře (servery, koncová zařízení, komunikační prostředky, mobilní zařízení),
  • trendy v poskytovaných IT službách.
 • Zdrojem mohou být vybrané relevantní faktory v objektech MBI Faktory a analytické portály, jako např. CVIS , IDC , Gartner a další.
5.2. Analýza znalostí IT komunity a stavu a očekávaného vývoje IT pracovního trhu
 • Analýzy vývoje znalostí IT komunity lze realizovat na základě hodnocení nabídky různých školení a studijních programů VŠ, včetně programů MBA.
 • Zahrnuje i analýzu stavu a očekávaného vývoje IT pracovního trhu v zemích a lokalitách, kde firma působí nebo plánuje působit. Analyzují se nabídka trhu z pohledu profesních struktur, kvalifikačních struktur, mzdové úrovně.
5.3. Zpracování návrhů na zajištění personálních kapacit
 • Výstupem aktivity jsou návrhy :
  • kde by mohl/měl být umístěn centrální IT útvar podniku,
  • které IT odborníky a v jakém počtu musí podnik mít jako vlastní zaměstnance a které bude najímat formou body shoppingu,
  • jak nastavit průměrné platy jednotlivých profesí v IT útvaru,
  • které aktivity je vhodné s ohledem na nedostupnost pracovní síly outsourcovat,
  • které aktivity je vhodné řešit formou centra sdílených služeb.
5.4. Odvození požadavků na nový stav IT
 • Na základě analýzy trendů v IT i ve znalostech IT komunity a stávající legislativy v předcházejících činnostech se definují nebo aktualizují požadavky na podnikovou informatiku v obsahu a struktuře v katalogu požadavků.
6. Poznámky, reference
 • ISO certifikace - (MANages, a.s., [Online] @2009. [Citace: 26. září 2014.] 2009),
 • Řešení kvalifikačních projektů, zejména po obsahové stránce, musí být v kontextu s koncepcí i dalších informačních zdrojů poskytujících pracovníkům informace průběžně i mimo jednotlivá školení. To znamená, že kvalifikační projekty mají být navrhovány na systémy informačních portálů podniků, service desk, konzultačních služeb dodavatelů aplikací apod.