Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Definice cílového stavu podnikové informatiky
Definice cílového stavu podnikové informatiky
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG004
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Definice cílového stavu IT podniku“, přehled

Úlohy ve skupině řeší celkový koncepční návrh rozvoje IT podniku, resp. jeho celé informatiky. Do skupiny patří tyto úlohy:

 • Formulace vize a cílů podnikové informatiky – jejich dalšího rozvoje ve vazbě na aktuální a nově definované podnikové cíle (U031A ),
 • Návrh architektury IT služeb , tj. jejich specifikace a uspořádání v rámci IT podniku a určení jejich vzájemných vazeb (U033A ),
 • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur , zejména do architektury aplikační, technologické a datové (U034A ),
 • Návrh sourcingu podnikové informatiky, zejména koncepce a určení, které IT služby je účelné outsourcovat (U035A ),
 • Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky (U037A ), návrh procesů v řízení IT, organizace IT ve vztahu k organizaci podniku apod.
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Definice cílového stavu podnikové informatiky"

Skupina úloh Definice cílového stavu podnikové informatiky je nejvýznamnější částí informační strategie podniku. Na základě výsledků předcházejících analýz a z nich vyplývajících požadavků na nový stav podnikové informatiky definuje novou koncepci řešení IT podniku, která se bude realizovat v následujících 2-3 letech.

3. Scénáře - otázky a problémy ve ztahu k úlohám:
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy skupiny:
 • Stav hospodářského prostředí (F030 ), IT strategie a její zvolený typ (F054 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Faktory IT aplikací (FG300 ), především celopodnikové aplikace ERP (F300 ), Faktory IT infrastruktury (FG800 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ), Sourcing (FSG120 )
5. „Definice cílového stavu podnikové informatiky“ – v kontextu podnikového řízení

Úlohy skupiny „Definice cílového stavu podnikové informatiky“ se, obdobně jako v případě předchozí skupiny analytických úloh, promítají do všech nebo většiny úloh a jejich skupin podnikového řízení v doméně Řízení podniku (DO00 ). Návrhy tak řeší podle jednotlivých podnikových úloh a jejich skupin tyto jejich charakteristiky:

 • nové, pokud možno optimalizované procesy na celopodnikové úrovni i odpovídající jednotlivým oblastem řízení a skupinám úloh,
 • požadovanou funkcionalitu informatiky podle jednotlivých typů úloh – při realizaci obchodních, finančních a dalších transakcí, provádění podnikových analýz, přípravy finančních a dalších plánů, případně další specifické funkce a operace,
 • specifické nároky na zajištění IT, zejména aplikací vyplývající ze stávající nebo očekávané legislativy, organizačních změn v podniku, z vývoje ekonomického prostředí a trhu IT,
 • předpokládaný způsob zajištění kvalifikační přípravy uživatelů na navrhovaný rozvoj IT.
6. „Definice cílového stavu podnikové informatiky“ – v kontextu řízení IT

Úlohy „Definice cílového stavu podnikové informatiky“ jsou další skupinou úloh strategického řízení IT. Na základě výsledků analýz ve skupině „Analýza podnikové informatiky“ řeší základní koncepční a strategické návrhy dalšího rozvoje podnikové informatiky (TG004 ). Ty jsou pak hlavním podkladem pro navazující skupinu úloh „Plán transformace podnikové informatiky do cílového stavu“ (TG005 ) a rovněž jako klíčové koncepční vstupy pro ostatní domény řízení IT. Do všech domén se promítá návrh řešení nových principů a pravidel řízení IT z úlohy Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky (U037A ) a další specifické výstupy odpovídající charakteru jednotlivých domén, tj.:

 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • základním vstupem do domény Řízení IT služeb je návrh architektury IT služeb vycházející z cílů informatiky a představující jejich strukturalizaci, uspořádání a podstatné vzájemné vazby. V doméně Řízení IT služeb je uvedená architektura základem jejich dalšího rozvoje, návrhů nových služeb, úprav, které se promítají do aktualizovaného katalogu IT služeb a navazujících projektových a obchodních operací (jejich nákupu a prodeje),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • pro doménu Řízení IT zdrojů jsou z dané skupiny úloh architektura datová, architektura aplikační a architektura technologická. Návrhy uvedených architektur vycházejí na jedné straně z uvedené architektury služeb a na straně druhé jsou základem pro řízení rozvoje datových zdrojů (zejména vlastních i externích databází), rozvoje aplikací, tj. plánování nových aplikací a úpravy již provozovaných a rozvoje IT infrastruktury v případě technologické architektury,
  • pro řízení personálních zdrojů jsou podstatné informace z koncepce sourcingu, tj. do jaké míry se předpokládá zajištění dalšího rozvoje IT vlastními a vedle toho i externími kapacitami,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • z návrhů architektur lze v doméně Řízení IT ekonomiky rámcově odhadovat náklady na zajištění jednotlivých datových, aplikačních i technologických zdrojů a určují se i jejich potenciální ekonomické i mimo ekonomické efekty,
  • z koncepce sourcingu se formulují prvotní odhady pracnosti a struktury nákladů rozvoj IT podniku,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • koncepce sourcingu, včetně strategie využití cloud computingu, je jeden z podstatných vstupů pro způsob zajištění rozvoje IT služeb v podniku a realizaci jednotlivých projektů,
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • koncepce sourcingu, včetně strategie využití cloud computingu, je jeden z podstatných vstupů pro způsob zajištění rozvoje IT služeb v podniku a realizaci jednotlivých projektů.
7. Metriky a aplikace pro úlohy skupiny

Obdobně, jako v předchozí skupině analytických úloh, při definování cílového stavu využívají především „Metriky kvality podnikové informatiky jako celku“ (ISG050 ) a „Metriky sourcingu“ (ISG060 ) a dále podle potřeby metriky vázané zejména ke vstupům do ostatních domén řízení IT. Pro zpracování úloh ve skupině lze využít i aplikace zaměřené na strategické řízení IT vytvořené a dokumentované v rámci MBI, které jsou k dispozici ke stažení, zejména aplikace Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ). Kromě toho lze předpokládat využití specializovaných nástrojů pro návrh a řešení architektur, jako např. Archimate a další.

8. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách skupiny

Na úlohách „Definice cílového stavu podnikové informatiky“ se podílí de facto stejná struktura rolí, jako v případě skupiny analytických úloh.

9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh skupiny

V úlohách skupiny „Definice cílového podnikové informatiky“ se využívají dokumenty vytvořené v rámci analytických úloh a podle potřeby i strategické dokumenty podniku:

 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • Další dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ).

Na výstupu jsou návrhové části informační strategie (D001A ) a další strategické dokumenty IT:

 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ).
10. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).Poznámky, reference:

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.