Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Plán transformace podnikové informatiky do cílového stavu
Plán transformace podnikové informatiky do cílového stavu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Plán transformace IT podniku do cílového stavu“ – přehled
 • Specifikace projektů a jejich priorit - (U041A ) - jejich rámcového obsahu, odhad harmonogramu a očekávaných efektů,
 • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie - (U042A ) - pouze rámcový, odhad na základě informací ze současného IT trhu.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh definuje způsob realizace informační strategie , tj.:
  • projekty zajišťující implementaci návrhů zpracovaných v předchozí skupině úloh,
  • harmonogram realizace strategie,
  • celkové ekonomické vyhodnocení navrhované informační strategie.
3. Faktory ovlivňující úlohy skupiny:
 • IT strategie a její zvolený typ (F054 ), Zaměření IT služeb (F055 ), Kompetenční centra (F053 ), Cloud computing (F100 ),
 • Situace na IT trhu (F031 ), Úroveň a formy sourcingu (F120 ), Outsourcing (F121 ).
4. „Plán transformace podnikové informatiky“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Úlohy skupiny se, obdobně jako v případě předchozí skupiny návrhových, resp. definičních úloh, promítají do většiny úloh podnikového řízení v doméně Řízení podniku (DO00 ).
 • Řeší ve vztahu k jednotlivým úlohám a jejich skupinám tyto rozvojové aspekty:
  • nové projekty (v rámci strategického plánu projektů), jejich uplatnění ve skupinách podnikových úloh,
  • očekávané strategické efekty plnění informační strategie ve skupinách podnikových úloh (např. v řízení prodeje, marketingu apod.) a jejich vliv na zvyšování konkurenceschopnosti podniku,
  • předpokládané termíny řešení projektů v harmonogramu a s tím související požadavky na kapacitu uživatelů v daném období,
  • odhadovaná nákladová náročnost realizace informační strategie s promítnutím do úloh finančního řízení podniku.
5. „Plán transformace podnikové informatiky“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT :Úlohy vychází z výsledků skupiny „Definování cílového stavu podnikové informatiky“ a představují návrh realizace informační strategie. Tyto návrhy pak znamenají základní orientační vstupy pro ostatní domény řízení IT,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • součástí domény je i plánování projektů (periodické i operativní) a tedy Strategický plán projektů je pro něj jedním z podstatných vstupů,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Strategický plán projektů a harmonogram realizace informační strategie znamená důležitý podklad pro plánování rozvoje datových, personálních i technologických zdrojů,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • ekonomický rozbor realizace informační strategie znamená podklad pro plánování nákladů na IT a tvorbu rozpočtu a současně i odhady očekávaných podstatných ekonomických i mimoekonomických efektů uskutečnění závěrů informační strategie a s tím i důležitý argumentační materiál pro vedení firmy,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • strategický plán projektů a nastavený harmonogram (a od něj odvozený operativní plán projektů) je vstupem i pro řízení jednotlivých projektů,
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • strategický plán projektů a nastavený harmonogram je rovněž podkladem pro řízení a plánování rozvoje provozu IT.
6. Metriky a aplikace
 • Počet IT projektů, plánovaných, řešených (I121 ),
 • Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
 • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
 • Rozpracovanost IT projektů (I124 ),
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).
7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Na úlohách „Plán transformace podnikové informatiky“ se podílí de facto stejná struktura rolí, jako v případě předcházejících skupin úloh.
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ).
 • Na výstupu jsou:
  • Strategický plán projektů (D071A ),
  • Kritéria hodnocení priorit projektů (D072A ),
  • Rozpočet informační strategie (D073A ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.