Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení personálních zdrojů v IT
Řízení personálních zdrojů v IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení personálních zdrojů v IT“ – přehled
 • Analýzy stavu personálních zdrojů pro IT a jejich kvalifikace (U221A ),
 • Plánování personálních zdrojů v IT , resp. plánování personálních kapacit pro IT projekty a provoz aplikací (U222A ), v návaznosti na celkovou koncepci sourcingu IT (U035A ),
 • Řízení kvalifikace v IT , tj. plánování, příprava a zajištění jednotlivých školení, kvalifikačních programů atd. (U231A ), v návaznosti na výsledky analýz znalostí zaměstnanců na strategické úrovni (U026A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Řízení personálních zdrojů v IT"

Skupina úloh Řízení personálních zdrojů v IT zahrnuje analýzy a plánování personálních kapacit a vytváření podmínek pro kvalifikační rozvoj , jak pro pracovníky IT útvarů, tak celé uživatelské sféry, a to v rámci řízení personálního řízení celého podniku (TGQ250 ). Cílem personálního řízení v IT je dosažení takové personální struktury a takový rozvoj kvalifikace a znalostí pracovníků podniku, které vytvoří předpoklady pro dosažení požadovaných efektů informatiky vzhledem k potřebám podniku.

3. Scénáře - otázky, problémy
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ),
 • U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity (S142 ),
 • Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit (S231 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh

Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory podskupiny Úroveň managementu (FSG050 ) a zejména faktorem Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ).

5. "Řízení personálních zdrojů v IT" v kontextu podnikového řízení
 • Skupina úloh Řízení personálních zdrojů se váže na úlohy personálního řízení celého podniku - Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
 • Vzhledem k využití externích kapacit navazuje na úlohu strategického řízení IT Návrh sourcingu IT (U035A ) a úlohu Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
 • Řešení úloh řízení personálních zdrojů je podkladem pro plánování projektů ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a pro skupinu úloh Řízení projektu (TG401 ).
6. Aplikace

Úlohy ve skupině podporují aplikace Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ) a Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ).

7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení personálních zdrojů IT zajišťují ve své působnosti celá manažerská sféra IT, tj. skupina rolí Řídící pracovníci v IT (RG100 ).
 • Vazby na celopodnikové personální řízení je v působnosti Personálního manažera (RQ005 ).
 • Řešení rekvalifikačních a školicích programů zajišťuje po obsahové i metodické stránce Lektor v oblasti IT (R203 ).
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumenty skupiny úloh jsou v podskupině Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ), které obsahují zejména personální evidenci v IT, dokumentaci školicích programů a další.
 • Personální dokumenty v IT navazují, nebo jsou přímo součástí celopodnikové personální dokumentace (DSGQ25 ).
9. Metriky
 • V úlohách skupiny jsou základem Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ).
 • Na celopodnikové personální metriky IT navazují na Metriky řízení lidských zdrojů celého podniku (ISGQ50 ).
10. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích Lidské zdroje podniku a mzdy, které jsou v tomto případě základem i pro IT (DIGQ20 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupině Podniková organizace (DIGQ01 ).
11. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.