Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personální analýzy v IT
Personální analýzy v IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U221A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Personální analýzy v IT“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách personálního řízení, např. v optimálním počtu pracovníků v IT i uživatelských útvarech, dosažené kvalifikační úrovně pracovníků apod.,
 • Účelem je rovněž analyzovat :
  • disponibilní personální zdroje jak v útvaru informatiky, tak v uživatelských útvarech,
  • funkční, profesní a kvalifikační strukturu pracovníků a specifikovat se hlavní současné i potenciální problémy,
  • dostupné kapacity IT útvarů i uživatelských útvarů podle požadavků projektů a provozu,
  • nabídku na trhu práce, nabídku kvalifikačních kursů, školení atd.,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénářích zaměřených na specifické problémy a otázky v personálního řízení.:
  • Je třeba řešit pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit (S231 ),
  • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ).
2. Funkcionalita personálních analýz, analytický prostor
 • Analytický dokument:
 • Analýza personálních kapacit a potřeb (D222A ),
 • Celkový přehled metrik řízení personálních zdrojů je k dispozici na adrese:
  • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ).
2.1. Personální analýzy a analýzy personálního rozvoje:
 • Personální analýzy a analýzy rozvoje personálních zdrojů, tj. analýzy pracovních sil vzhledem k potřebám IT podniku, analýzy stavu pracovních sil vzhledem k předpokládanému vývoji IT podniku,
 • Ukazatelé pro personální analýzy:
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  • Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ), Rozpracovanost IT projektů (I124 ), Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ), Náklady na nábor (IQ5004 ), Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
 • Dimenze pro personální analýzy:
2.2. Analýzy kvalifikačního rozvoje:
 • Ukazatelé pro analýzy kvalifikačního rozvoje:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ),
  • Objem školení v IT v člověkodnech (I223 ),
  • Počet pracovníků, kteří absolvovali školení bezpečnosti (I166 ),
 • Dimenze pro analýzy kvalifikačního rozvoje:
2.3. Časové personální analýzy („Time Intelligence“):
 • Vývoj personálních kapacit v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot personálních ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání hodnot personálních ukazatelů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
2.4. Srovnávací analýzy personálních zdrojů:
 • Porovnání plánovaných hodnot personálních ukazatelů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých kvalifikačních stupňů.
3. Zdroje dat:
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Plán kvalifikačních projektů (D224A ),
 • Zadání kvalifikačního projektu (D225A ).
4. Nástroje pro personální analýzy IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména personální analýzy nad datovými sklady a OLAP databázemi. S tím souvisí postup řešení ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), speciálně úloha BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A). S tím souvisí postup řešení ve skupině úloh Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ), speciálně úloha Analýza a návrh SSBI aplik ací (U452A ).
5. Podmínky úspěšnosti personálních analýz v IT:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality personálních analýz IT s vazbou na celopodnikové personální analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám IT manažerů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená,
 • Realizace personálních analýz v IT na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy personálních agentur, trhu, vývoje nabídky apod.