Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ250
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení lidských zdrojů
 • Dosahovat počtu a profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb podniku,
 • Realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků,
 • Poskytovat analytické a plánovací podklady pro řešení personálních kapacit.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Personální evidence (UQ251A ) - aktualizace základních údajů personálních databází – ( Evid. ),
 • Transakce: Zpracování personální evidence - transakce (UQ252A ) - přijímání pracovníka, propuštění pracovníka, požadavky na školení, zpracování dílčích personálních dokumentů pracovníka – ( Trans. ),
 • Reporting: Personalistika - standardní reporting (UQ253A ) - vytváření standardních personálních reportů a výkazů – ( Report ),
 • Analýzy: Personální analýzy (UQ254A ) – ( Anal. ),
 • Plánování: Personální plánování (UQ255A ) - personální plánování, včetně plánování kvalifikačního rozvoje – ( Plány ),
 • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A )– ( PA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení lidských zdrojů" (SQ251 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení lidských zdrojů
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data personálního řízení“ (DSGQ25 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení lidských zdrojů“ (ISGQ50 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení lidských zdrojů na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • personální analýzy (UQ254A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • personální plánování (UQ255A ) – navazuje na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a transakce přijetí pracovníka (UQ252A ) představují vstupy pro úlohy řízení mezd – mzdové evidence (UQ081A ), zpracování mezd (UQ082A ),
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – znamenají jeden ze vstupů i pro plánování mzdového vývoje (UQ085A ),
 • Obchod - Řízení prodeje (TGQ100 ), Řízení nákupů (TGQ150 ) a další:
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) jsou podkladem pro operativní zajištění obchodních a dalších operací nebo jejich plánování z pohledu dostupnosti personálních kapacit,
 • Řízení IT – zejména řízení lidských zdrojů v IT (TG202 ):
  • ve vazbě k IT je řízení lidských zdrojů metodicky i obsahově vázáno zejména na skupinu úloh Řízení lidských zdrojů v IT (TG202 ), tj. Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ), Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ), Řízení kvalifikace v IT (U231A ),
  • na úrovni strategického řízení IT se personální řízení přímo váže na úlohu Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ) a na úlohy Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ) a Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
  • objem a dostupnost personálních kapacit vlastních i externích se promítá do koncepce sourcingu v IT (U035A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.