Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ250
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení lidských zdrojů“ – přehled úloh
 • Evidence: Personální evidence - (UQ251A ) - aktualizace základních údajů personálních databází,
 • Transakce: Zpracování personální evidence - transakce - (UQ252A ) - přijímání pracovníka, propuštění pracovníka, požadavky na školení, zpracování dílčích personálních dokumentů pracovníka,
 • Reporting: Personalistika - standardní reporting - (UQ253A ) - vytváření standardních personálních reportů a výkazů,
 • Analýzy: Personální analýzy - (UQ254A ),
 • Plánování: Personální plánování - (UQ255A ) - personální plánování, včetně plánování kvalifikačního rozvoje,
 • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení lidských zdrojů" (SQ251 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení lidských zdrojů“
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat počtu a profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb podniku,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění operací v personálním řízení s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům podniku,
  • realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků vzhledem k aktuálnímu stavu obchodních a dalších aktivit podniku a k jejich očekávanému vývoji,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům kvalitní analytické a plánovací podklady pro řešení požadavků na personální kapacity a jejich struktury.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Řízení personálních zdrojů je ovlivněno zejména socioekonomickými a organizačními faktory (FSG030 ) a úrovní managementu (FSG050 ) a především strukturou personálních zdrojů (F080 ).
 • Pro standardní personální operace - úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ),
 • Pro personální analýzy a plánování se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
5. „Řízení lidských zdrojů“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • personální analýzy (UQ254A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • personální plánování (UQ255A ) – navazuje na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a transakce přijetí pracovníka (UQ252A ) představují vstupy pro úlohy řízení mezd – mzdové evidence (UQ081A ), zpracování mezd (UQ082A ),
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – znamenají jeden ze vstupů i pro plánování mzdového vývoje (UQ085A ),
 • Obchod - Řízení prodeje (TGQ100 ), Řízení nákupů (TGQ150 ) a další:
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) jsou podkladem pro operativní zajištění obchodních a dalších operací nebo jejich plánování z pohledu dostupnosti personálních kapacit,
 • Řízení IT – zejména řízení lidských zdrojů v IT (TG202 ):
  • ve vazbě k IT je řízení lidských zdrojů metodicky i obsahově vázáno zejména na skupinu úloh Řízení lidských zdrojů v IT (TG202 ), tj. Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ), Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ), Řízení kvalifikace v IT (U231A ),
  • na úrovni strategického řízení IT se personální řízení přímo váže na úlohu Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ) a na úlohy Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ) a Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
  • objem a dostupnost personálních kapacit vlastních i externích se promítá do koncepce sourcingu v IT (U035A ).
6. Metriky a aplikace pro „Řízení lidských zdrojů“
 • Základní personální metriky (ISGQ50 ), např.:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ), Náklady na nábor (IQ5004 ),
  • Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ), Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
 • Metriky ve vztahu k rozvoji kvalifikace (ISGQ53 ):
  • Objem kursů a programů (IQ5031 ),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
7. Dimenze
 • Personální analýzy a plánování se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), ekonomických dimenzí (DIGQ05 ) a zejména na specifických personálních a mzdových dimenzích (DIGQ20 ).
8. Aplikace pro řízení lidských zdrojů
 • Pro řízení lidských zdrojů jsou v MBI k dispozici demo analytické aplikace Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ), Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ),
 • Pro transakční operace je obvykle součástí ERP aplikací (případně specializovaných personálních software), jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ) a Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ),
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení lidských zdrojů“
 • Za řízení lidských zdrojů má hlavní zodpovědnost personální manažer (RQ005 ). V rámci své působnosti pak za řešení personálních otázek zodpovídají všichni podnikoví manažeři (RGQ00 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A), Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A), Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci (DQ272A),
 • Výstupem jsou zejména:
  • Personální plány (DQ261A),
  • Personální výkazy (DQ281A),
  • Personální analýzy (DQ291A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.