Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování personální evidence
Zpracování personální evidence
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ252A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – transakcí v personálním řízení:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace zpracování personálních údajů a údajů spojených s rozvojem kvalifikace,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ251 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A),
 • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Personální podklady (DQ272A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Inzerce, nábor zaměstnanců, spolupráce s externími organizacemi:
  • správa uchazečů, obsazování nových nebo volných pracovních míst, určení způsobů pokrytí potřeb lidských zdrojů, metod jejich výběru,
  • organizace potřebných materiálů, testů a pohovorů, hodnocení údajů vzhledem k pracovnímu místu,
  • výběr vhodných kandidátů – porovnávací kritéria, jejich zpracování,
  • vyjednávání s vybraným uchazečem, sledování, odkud byl uchazeč získán,
 • Přijetí pracovníka, další aktivity v průběhu zaměstnání:
  • přijímací řízení pracovníka, sepisování smluv a podmínek,
  • seznamování a zařazení přijatého pracovníka, orientace a adaptace v rámci organizace, pracovního místa a kolektivu, zařazování pracovníků na konkrétní pracovní místa,
  • organizační podpora pro adaptaci – zavedení pracovníka do systému, uložení smluv, organizace prvotních seznamovacích schůzek,
  • vyhodnocování výběru – analýza a sledování fluktuace nově přijímaných zaměstnanců,
  • příprava manažerských smluv,
  • modelování pracovních týmů, povyšování, přeřazování a převádění na jinou práci,
  • schvalování a zpracování služebních cest,
  • zpracování žádostí o důchod,
  • uvolnění pracovníka z pracovního poměru,
 • Řízení práce a pracovních úkolů:
  • plánování pracovní doby a přidělených úkolů, příprava vstupů pro řízení mezd,
  • sledování a evidence docházky a výkonů,
  • plánování dovolených, žádosti o dovolenou, pracovní volno,
  • měsíční přehledy nepřítomnosti,
 • Řízení pracovního výkonu a hodnocení:
  • stanovení a evidence zadaných úkolů, kontrola průběhu práce nad úkoly, stanovení kapacit, počtu zadaných úkolů, výpočet výkonnosti, hodnocení splnění úkolu dle kvality, včasnosti,
  • centrální a periodické hodnocení výkonnosti pracovníků, příprava potřebných dokumentů k hodnocení, určení metod a časového harmonogramu hodnocení, obsahu hodnocení, organizace hodnotícího pohovoru, plánování další etapy hodnocení, stanovení a přijímání kontrolních opatření a návrhů na zlepšení, vazba hodnocení na řízení mezd, zveřejnění a interpretace výsledků hodnocení,
 • Výkonové odměňování:
  • hodnocení výkonu dle stanovených kritérií, evidence hodnocení výkonu a stanovených odměn,
  • tvorba výkonnostních reportů,
  • řešení vazeb na hodnocení a řízení pracovního výkonu, řešení vazeb na řízení mezd,
 • Řízení kariéry a kvalifikace ,
  • analýza potřeb vzdělávání pracovníků a rozvoj managementu,
  • podpora plánování kariéry, kariérní scénáře, nástroje pro porovnání pracovních zařazení a možností vývoje, kariérní upozornění, přihlašování na vzdělávací kurzy a školení,
  • plánování a hodnocení výsledků vzdělávání, kontrola prostřednictvím pohovorů, testů, zkoušek, hodnocení efektivnosti rozvoje kvalifikace,
 • Bezpečnost práce,
  • řešení pracovních úrazů,
  • pořízení, vedení a distribuce bezpečnostních pomůcek u zaměstnanců,
  • řízení bezpečnostních školení, řešení směrnic, podkladů pro bezpečnostní školení, bezpečnostních organizačních opatření.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou ,
  • požadovaného počtu a objemu zpracování personálních operací (přijetí pracovníka, propuštění, přemístění, kvalifikační růst apod.),
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti zpracování personálních operací,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a důvěrnosti zpracování personálních údajů,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované personální systémy.
5. Poznámky, reference:
 • Šikýř, M. - Personalistika pro manažery a personalisty - (Praha: Grada 2012) - ISBN9788024741512,
 • Sikorová, M. - Možnosti řešení oblasti HR v informačním systému organizace, VŠE 2014.